Brændeovne

Anvender du brændeovn eller anden fastbrændselsovn til opvarmning, er der en række regler, der skal overholdes.

Forkert anvendelse af brændeovne og andre ovne til fast brændsel kan medføre røggener for de omkringboende og udledning af sundhedsskadelige partikler til omgivelserne. 

Flere nationale kampagner iværksat af Miljøstyrelsen har oplyst om korrekt brug af fastbrændselsovne.

Lejre Kommune modtager løbende klager over røggener fra fastbrændselsovne.

Center for Teknik & Miljø har derfor i marts 2016 udarbejdet en opdateret forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune. Forskriften giver retningslinjer for korrekt brug af fastbrænsesovne og kan læses til højre på denne side.

 

Regler for brændeovne

Den 7. december 2015 trådte der nye regler i kraft om luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion (Bekendtgørelse nr. 1461 af 7. december 2015).

Bekendtgørelsen fastsætter skærpede krav til afkastet fra nyetablerede brændeovne, brændekedler mm. De nye regler betyder blandt andet, at alle nye brændeovne/anlæg skal have en attest som dokumentation for, at anlægget overholder de skærpede krav.

Kommunen kan med bekendtgørelsen bedre regulere og stille forebyggende krav overfor forurening fra brændefyring. Hvis kommunen vurderer, at der er tale om væsentlig forurening og gener fra en brændeovn/anlæg kan der stilles yderligere krav, selvom de generelle gener og grænseværdier overholdes. Det kan dreje sig om forhøjelse af en skorsten, begrænsede fyringsperioder, forbud mod fyring under specielle vejrforhold eller krav til selve brændslet.