Omstilling til vedvarende energi

I Lejre Kommune skal vi tage medansvar og yder vores bidrag til at omstille Danmark til vedvarende energi.Det kan modvirke alvorlige klimaforandringer og sikre fremtidens energiforsyning.

Kommunens mål

Kommunalbestyrelsen har i sin klimaplan sat det mål, at i 2020 skal udslippet af CO2 være reduceret med 30 % og vedvarende energi skal udgøre mindst 30 % af den energi, som anvendes i Lejre Kommunes geografiske område.

Nedenfor kan du læse om noget af det arbejde, der er gjort på området

September 2013. Vindmølleområder taget ud af Kommuneplan 2013

I forslag til Kommuneplan 2013 blev der efter screening af 24 potentielle vindmølleområder foreslået tre områder, hvor der kunne rejses i alt cirka 10 store vindmøller:

Område 5 - vest for Lyndby

Område 9 øst for Kirke Såby og

Område 21 - øst for Kirke Sonnerup.

Høringen af forslaget til kommuneplan 2013 viste, at naboer til de tre vindmølleområder var meget bekymrede for helbredsskader fra - især lavfrekvent - støj fra vindmøller.

Se en sammenfatning af høringssvar.

Der mangler viden på området, og sundhedsstyrelsens har i sommeren 2013 iværksat en undersøgelse af helbred og støj fra vindmøller, som forventes afsluttet i løbet af 2015. På den baggrund har kommunalbestyrelsen valgt at udtage de tre vindmølleområder, som var foreslået.

April 2013. Fra 24 til tre potentielle vindmølleområder

Lejre Kommunes debatoplæg om vindmøller fra 2012, "På vej til vedvarende energi - med vindmøller", indeholder et kort over 24 områder. Disse områder opfylder ifølge statens vindmøllesekretariat - i dag Vindmøllerejseholdet - de formelle afstandskrav med videre, så der teoretisk kan rejses store vindmøller.

Kommunen har screenet de 24 områder for at undersøge, om der kan findes områder til opsætning af ca. 18 MW vindmølleeffekt. 18 MW vindmøllestrøm kunne i givet fald bringe kommunen halvdelen af vejen mod målet på de 30 % vedvarende energi år 2020.

Screeningen førte til en anbefaling af tre områder:

Område 5 - vest for Lyndby

Område 9 øst for Kirke Såby og

Område 21 - øst for Kirke Sonnerup.

September 2013. Udpegning af områder til biogasanlæg

Staten er i 2012 begyndt at kortlægge Lejre Kommunes områder med særlige drikkevandsinteresser (såkaldte OSDer). Store biogasanlæg må ikke ligge i områder med særlige drikkevandsinteresser. Derfor har Lejre Kommune af naturstyrelsen fået udsat fristen for at udpege konkrete områder til biogasanlæg, indtil kortlægningen af områder med særlige drikkevands-interesser er slut.

April 2012. Debat om vindmøller, biogas og andre muligheder

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2012 at sende to oplæg om henholdsvis vindmøller og biogasanlæg til debat. Debatperioden strakte sig fra maj til august 2012. Undervejs blev der den 12. juni 2012 holdt et debatmøde om oplæggene på Bramsnæsvigskolen. Her var der også mulighed for at drøfte, hvilke andre teknologier, man kan bringe i spil i omstillingen til mere vedvarende energi.

Med debatoplæggene ønskede kommunen en grundig diskussion af, hvordan vindmøller og biogas kan være med til at indfri målene, og hvilke kriterier kommunen skal lægge vægt på ved udpegning af områder til vindmøller og biogasanlæg i kommuneplanlægningen.

Marts 2011. Ofte hørt om vindmøller

Nedenstående link giver uddybende information om vindmølle: Ofte hørte udsagn om vindmøller, som vi har bedt statens vindmøllesekretariat om at kommentere. Dokumentet har været forelagt Kommunalbestyrelsen d.9. marts 2011. Dokumentet er siden tilføjet enkelte uddybninger samt links til yderligere information.

Læs dokumentet her