Naturpleje af fredede arealer og §3 arealer

Lejre Kommune er plejemyndighed både på private fredede arealer og på egne arealer.

30 % af Lejre Kommunes areal er fredet, og 1300 søer, vandhuller, moser, enge og overdrev er beskyttede naturtyper (§ 3-arealer). Begrænsede ressourcer betyder, at kun få, helt særlige arealer plejes.
 
Naturpleje udføres enten for at opfylde formålet med fredninger eller for at sikre og bevare naturtyper og arter, der er i tilbagegang eller i fare for at forsvinde. Naturpleje består typisk i hegning med henblik på afgræsning, høslæt, rydning af uønsket forekomst af træer og buske samt oprensning af vandhuller.

Lejre Kommune ønsker at inddrage både borgere og erhvervslivet i naturplejen af kommunens fredede og beskyttede naturarealer. Samarbejdet omkring naturplejen kan foregå på flere måder.