Naturovervågning

Vi følger naturens tilstand og udvikling

Formål

Formålet med naturovervågning er at følge naturens tilstand og udvikling. Udvalgte arter bliver registreret og optalt årligt eller med faste intervaller. Naturstyrelsen laver naturovervågning af både arter og naturtyper i forbindelse med Danmarks opfyldelse af EU's Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv. En del af Naturstyrelsens overvågning foregår i Lejre Kommune. Naturovervågning er også en vigtig forudsætning for prioritering af naturpleje, idet den kan afsløre plejebehov og vise effekt af udført pleje. Derfor foretager Lejre Kommune overvågning af udvalgte lokaliteter og arter.

Overvågninger

Sommerfugle i Kirkemosen

Ved Ryegård Dyrehave findes i den fredede Kirkemose tre sjældne arter af sommerfugle, som er knyttet til hedemoser og højmoser. Sommerfuglene bliver overvåget med henblik på tilrettelæggelse af pleje af mosen. Bestandene er små og isolerede, men synes konstante.

Ynglefugle i Roskilde Fjord

Yngelfuglene på de ubeboede øer og holme i Roskilde Fjord overvåges i samarbejde med Roskilde og Frederikssund kommuner. Øerne er fredet for at beskytte fuglelivet og for at regulere adgang til øerne og færdsel omkring dem. Overvågningen sker for dels at vurdere, om fredningens formål bliver opfyldt, dels at overvåge NATURA 2000-områdets fuglearter. Udviklingen i perioden 1978 - 2012 har desværre for mange arters vedkommende været negativ.

Løgfrø ved Kyndeløse

Løgfrø er en sjælden padde, der er i stærk tilbagegang i Danmark. En lille bestand findes ved Kyndeløse og Nr. Hyllinge. Her er 17 vandhuller med mulighed for forekomst af løgfrø blevet overvåget siden 1990. Overvågningen sker ved at optælle kvækkende hanner om foråret og ved at fiske efter haletudser senere på sommeren. Desværre findes løgfrøen nu kun i 4 - 5 vandhuller, og det er sjældent, at der registreres ynglesucces i form af haletudser.

Maj-gøgeurt i Ejby Ådal

I Ejby Ådal er en bestand af maj-gøgeurt blevet optalt årligt siden 1990. Vellykket naturpleje i form af kratrydning betød, at bestanden i løbet af 10 år blev tidoblet. Siden er bestanden mindsket lidt, men den ligger vedvarende på et højt og konstant niveau.

Kødfarvet gøgeurt i Gøderup Mose

I Gøderup Mose bliver en meget stor bestand af kødfarvet gøgeurt optalt årligt. Optælling gennem 25 år har vist, at ændringer i drift og vandindvinding kan medføre store bestandssvingninger. Dårligere afgræsning har de seneste år betydet, at der er færre blomstrende gøgeurt i mosen.