Kæmpebjørneklo

Generelt om kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)hører under familien Apiaceae og er en skærmplante, der normalt bliver imellem 2-5 meter høj. Kæmpebjørneklo er en to- årig plante, der dog kan blive flerårig, hvis den ikke får mulighed for at blomstre.

Kæmpebjørneklo kan genkendes på dens hvide blomster, som er samlet i meget store skærme. Plantens stængel er hul og kan blive omkring ti cm tyk. Stænglen er groft furet og har typisk stive hår og rødlige pletter. Bladene på den voksne plante er fligede og stærkt takkede og kan blive op til 3 meter lange og 1 meter brede. Kæmpebjørneklo kan i dens tidlige stadier let forveksles med hjemmehørende arter af bjørneklo, som dog er klart mindre i størrelse og ikke bør bekæmpes.

Se hvordan du genkender en kæmpebjørneklo

Hvorfor bekæmpe kæmpebjørneklo?

Ligesom andre invasive plantearter, udkonkurrer kæmpebjørneklo alle andre planter ved at den breder sig med voldsom hast og danner store bevoksninger, som udskygger de hjemmehørende arter og derved fjerner levestederne for mange insekter og smådyr.

Kæmpebjørneklo er også giftig og fremkalder brandsårsagtige skader, hvor plantesaften rammer huden og derefter bliver belyst af solen. Plantesaften kan give varig skade, men da det ikke svier at få saften på huden, skal man være særlig opmærksom og dække sin hud godt til , hvis man er i kontakt med kæmpebjørneklo. For yderligere information om, hvad du skal gøre, hvis du kommer i kontakt med plantesaften, se Bispebjergs Giftlinje.

Bispebjergs Giftlinje

Hvad skal du gøre hvis du har kæmpebjørneklo på din ejendom?

Kæmpebjørneklo er den eneste invasive planteart, som er omfattet af lovgivning i Danmark. Da Lejre kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelsen af kæmpebjørneklo, har alle borgere, som har kæmpebjørneklo på sin ejendom, pligt til at bekæmpe planten, så den ikke får mulighed for at sætte frø. Effektiv bekæmpelse skal være påbegyndt inden 1. juni. Du finder indsatsplanen i dokumentboksen til højre.

Hvordan bekæmper du bedst kæmpebjørneklo?

Det er vores erfaring, at næsten alle borgere, som har kæmpebjørneklo på deres ejendom, foretager bekæmpelse. Det er rigtig godt!

Desværre er bekæmpelsen ikke altid effektiv. Det betyder, at planterne kommer igen år efter år efter år.
Slåning af planter er nærliggende at foretage, da det virker som en nem metode, men det skal gøres adskillige gange hvert år, og alligevel dør planterne ikke nødvendigvis af det, så de kommer igen året efter.

Rodstikning/opgravning i april-maj er ubestridt den mest effektive bekæmpelsesmetode. Det gør du ved at tage en spade og skære toppen af roden af planten ca. 5-10 cm under jordoverfladen. Denne metode er mest overkommelig hvis det er en lille eller spredt bestand. Den kan også bruges som supplement på et areal, som bliver græsset eller slået, for at tage de planter som dyrene eller maskinen ikke kan nå.

På naturarealer og lignende områder er græsning en rigtig god metode, da dyrene elsker at spise kæmpe-bjørneklo, samtidig med at naturen bliver plejet. Men ligesom med slåning forsvinder planterne ikke, før der er gået mange år.

Skærmkapning kan være en god metode, især hvis du er kommet lidt sent i gang. Du skærer blomsten af umiddelbart under blomsterstanden, så har frøene ikke kræfter til at eftermodne på jorden. Er frøene begyndt at blive brune, skal de smides ud, afbrændes eller lignende. Kæmpebjørneklo, som har sat blomst dør efter blomstringen, så hvis du sørger for at ingen frø får lov til at spire har du tyndet kraftigt ud i bestanden. Sørg dog for at have god beskyttelses på, så du ikke får den giftige saft på dig.

Da er Lejre Kommune en økologisk kommune, vil vi ikke anbefale, at du sprøjter dine kæmpebjørneklo. Ønsker du alligevel at sprøjte, så husk, at hvis de står på naturarealer, så skal du have tilladelse til det. Det søger du om hos Center for Teknik & Miljø på e-mail ctm@lejre.dk.

For yderligere information om bekæmpelse af kæmpebjørneklo se Naturstyrelsens hjemmeside eller download HedeDanmarks letlæselige og gratis hæfte om praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Du finder disse oplysninger i Læs mere boksen til højre.  

Ønsker du hjælp til bekæmpelsen?

Ønsker du at få personlig rådgivning eller hjælp til selve bekæmpelsen, kan du for eksempel kontakte Bjørns Naturtjeneste (tlf. 4636 3730) eller Care4Nature (tlf. 2810 2188) eller en anden konsulent som udfører bekæmpelse kæmpebjørneklo.

Bjørns Naturtjeneste

Care4Nature

Hvad sker der hvis du ikke bekæmper kæmpebjørneklo?

Lejre Kommune fører tilsyn med bekæmpelsen af kæmpebjørneklo, for at sikre at planten ikke spreder sig yderligere. Hvis der ikke er foretaget bekæmpelse inden 1. august, vil grundejeren blive kontaktet enten pr. telefon eller med et varsel om påbud om bekæmpelse med en frist på 14 dage.

Er der fortsat ikke udført bekæmpelse udstedes et påbud om bekæmpelse. Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan kommunen lade bekæmpelsen foretage for ejeren eller brugerens regning.

Hvorfor har du pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo?

I bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om Bekæmpelse af kæmpebjørneklo fremgår det af § 1 at når en kommune har vedtaget en indsatsplan, så har lodsejere pligt til at foretage en effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Se bekendtgørelsen her

Lejre Kommune vedtog den 3. oktober 2017 en indsatsplan om bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune 2018 - 2028, som skal sikre at kæmpebjørneklo ikke spreder sig i kommunen.

Indsatsplanen kan ses i dokumentboksen til højre.

Det fremgår af indsatsplanen for Lejre Kommune, at effektiv bekæmpelse skal være påbegyndt senest 1. juni og at alle forekomster af kæmpebjørneklo skal bekæmpes, således at de ikke bliver i stand til at sætte og sprede frø.