Beskyttede dyre- og plantearter

Her finder du bestemmelser om beskyttede dyre- og plantearter.

En lang række dyre- og plantearter er fredede. F.eks. er alle orkidéer, padder og krybdyr samt flagermus fredede.

Bestemmelser herom findes i:

Jagtloven

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv