Kystbeskyttelse

Det kræver en tilladelse for at lave kystbeskyttelse på din ejendom. Kystbeskyttelsesforanstaltninger kan typisk være bølgebrydere, diger, høfder, højvandsmure, sandfodring og skråningsbeskyttelser.

Til højre på denne side finder du link til ansøgningsskema til kystbeskyttelse. Sammen med ansøgningsskema skal du også udfylde screeningsskema til vurdering af virkninger på miljøet. På siden finder du også vejledning til ansøgning om kystbeskyttelse. Du skal sende udfyldt ansøgningsskema og screeningsskema til Lejre Kommune.

Vi betragter først en ansøgning som modtaget, når vi har fået alle nødvendige oplysninger. Det er derfor vigtigt, at du læser vejledningen til ansøgningsskemaet og udfylder skemaet udførligt.

Ansøgninger om kystbeskyttelse kan indsendes på mail til ctm@lejre.dk. Alternativt kan du sende din ansøgning med post til Lejre Kommune, Center for Teknik og Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø.

Når en ansøgning om kystbeskyttelse er fuldt oplyst bliver den offentliggjort på Lejre Kommunens hjemmeside under nyheder, samtidig med at vi sender den i høring hos naboer til ejendommen, hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret.

Hvad skal du søge om tilladelse til?

Du skal søge om tilladelse, når du vil:

• etablere kystbeskyttelse
• ændre kystbeskyttelse
• genoprette kystbeskyttelse

Har du en lovligt anlagt kystbeskyttelse, kan du dog vedligeholde den uden at søge tilladelse, da du som ejer af kystbeskyttelsen har pligt til at holde den i en god og forsvarlig stand.

Som udgangspunkt skal du altid søge om tilladelse, når der er tale om etablering af ny kystbeskyttelse.

Hvordan finansierer du kystbeskyttelse?

Som grundejer skal du som udgangspunkt selv betale for kystbeskyttelse på din egen ejendom.

En løsning kan være, at flere grundejere går sammen, da I så er flere om at dække udgifterne, og på den måde kan flere idéer også komme frem. Vi kan tilbyde at være tovholder i et projekt, men om kommunen kan være med til at dække omkostningerne afhænger af de værdier, der beskyttes ved anlægget.

Hvordan vurderer vi din ansøgning?

Når vi har modtaget din fuldt oplyste ansøgning, vurderer vi projektet i forhold til hensynene i kystbeskyttelsesloven.

Det er en forudsætning for en tilladelse, at der er behov for beskyttelse mod erosion/nedbrydning eller oversvømmelse.

En risiko i forbindelse med en oversvømmelse eller erosion er til stede, når der er sandsynlighed for en negativ hændelse med potentielt negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiver m.v.

Vi ser derfor på, om den ansøgte kystbeskyttelse kan medvirke til at reducere risikoen samtidig med, at vi tager hensyn til de øvrige punkter i kystbeskyttelsesloven.

Hvilke typer tilladelser skal fortsat søges hos kystdirektoratet?

Kystdirektoratet skal fortsat give tilladelse til terrænændringer på kysten, der kan påvirke den naturlige kystudvikling, samt til anlæg på søterritoriet.

Terrænændringer på kysten kan for eksempel være:

- Opfyldning eller udgravning på kysten; f.eks. som del af et haveanlæg
- Ændringer i terræn i forbindelse med byggeri

Anlæg på søterritoriet kan for eksempel være:
- Stenrev
- Fortøjningspæle
- Bøjer
- Lystbådehavn

Kystdirektoratet behandler også ansøgninger om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Læs mere på kystdirektoratets hjemmeside her