Villaolietanke under 6000 liter

Her kan du få mere at vide om reglerne for olietanke under 6000 liter

Hvis du skal have ny olietank

Du skal anmelde at du vil etablere en olietank på din ejendom til os 14 dage før tanken etableres. Du skal benytte en sagkyndig til at installere tanken. 

14 dage før etableringen skal du anmelde:

 • Tidspunkt for etablering
 • Situationsplan som viser, hvor på grunden olietanken skal placeres
 • Oplysning om den sagkyndige der skal etablere tanken (firmanavn og CVR nummer). 

Du kan anmelde etablering af tanke via linket i selvbetjeningsboksen til højre på denne side.

Senest 14 dage efter skal du sende:

 • Tankattest

Når du har indsendt oplysninger om din nye olietank, vil du kun blive kontaktet af os hvis vi har indsigelser mod etableringen af dit tankanlæg. Vi kan forbyde etableringen af olietanken, hvis der er risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller vandforsyninger.

Tankattesten er et vigtigt dokument

Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest eller CE-mærkeattest til dig. Attesten er dokumentation for, at olietanken er typegodkendt til at opbevare fyringsolie eller diselolie. Du skal som ejer af olietanke altid opbevare et eksemplar af tankattesten. 

 

Tanken skal etableres af en sagkyndig installatør 

Rørsystemet skal også være typegodkendt. Derfor skal du sikre dig, at det er en sagkyndig person eller firma der installerer olietanken. En sagkyndig installatør, er en person eller et firma, der er via uddannelse eller erfaring er kvalificeret til at udføre arbejdet. Firmaet eller personen skal endvidere have en ansvarsforsikring, som dækker arbejdet.   

Vær opmærksom på krav til olietanke

 • Tanken skal være typegodkendt eller CE-mærket.
 • Afstanden fra tanken til almene vandværkers boringer skal være mindst 50 meter, og mindst 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
 • Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring.
 • Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm. 
 • Tanke med C1-mærket må kun opstilles indendørs i rum der er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.
 • Kun tanke med C3-mærket må opstilles udendørs eller i et rum der ikke er opvarmet.
 • Der gælder særlige regler for opstilling af plasttanke. Læs Beredskabsstyrelsens vejledning herom.
 • Overjordiske tanke må genbruges, hvis olietanken er forsynet med oprindelige mærkeskilt.
 • Nedgravede tanke må ikke flyttes.

 

Er din olietank lovlig?

Der er fastsat frister for hvor længe en olietank må benyttes, og hvornår de skal tages ud af brug. Vær derfor opmærksom på om din olietank er lovlig, eller om den er faldet for fristen for sløjfning af olietanken. 

Se fristerne for sløjfning af olietanke i Læs mere boksen til højre.


Som udgangspunkt er alle lovlige olietanke og rørsystemer omfattet af en olieforureningsforsikring, som Topdanmark administrerer. Hvis tanken er for gammel dækker forsikringen imidlertid ikke.

Du kan læse mere om forsikringen her

Find den gamle tankattest frem eller tjek metalskiltet på olietanken og se, hvor gammel tanken er. Det er tankens fabrikationsår der gælder, ikke det år, den blev installeret.

Når du skal sløjfe din olietank

Ved sløjfning af olietanke skal tanken spules og tømmes for de sidste rester af olie.


Tanken kan herefter enten graves op, fjernes, eller tømmes og afblændes. Hvis den ikke graves op skal udluftningsrøret og påfyldningsrøret afmonteres og afblændes, så det ikke længere er muligt at fylde olie i tanken.

Sløjfning af tanke skal anmeldes til kommunen senest 4 uger efter at sløjfningen er udført. Når vi modtager din anmeldelse opdaterer vi oplysningen i BBR. 

Du kan anmelde etablering af tanke via linket i selvbetjeningsboksen til højre på denne side.

Vær OBS på nedgravede rør

Har din tank nedgravede rør der ikke er galvaniserede, eller har katodisk beskyttelse, skal de udskiftes til typegodkendte rør senest 30 år efter tanken er installeret. 

Vær opmærksom på at olietanke der er udskiftet efter år 2000 er omfattet af skærpede regler for rørføringen. F.eks. skal nedgravede kobberrør være plastbelagte. 

Mange er ved udskiftning af en gammel olietank ikke opmærksom på, at de i forbindelse med udskiftning af tanken skal sikre, at også rørføringen mellem tank og fyringsanlæg lever op til kravene om  typegodkendte rør og effektiv rustbeskyttelse.

Er din tank således skiftet i år 2000 eller herefter, skal du sikre dig at rørene også er lovlige.