Brændeovne

Anvender du brændeovn eller anden fastbrændselsovn til opvarmning, er der en række regler, der skal overholdes.

Forkert anvendelse af brændeovne og andre ovne til fast brændsel kan medføre røggener for de omkringboende og udledning af sundhedsskadelige partikler til omgivelserne.

Vi har en forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune. Forskriften har til formål at forbygge og afhjælpe røggener fra brændeovne, pillefyr mv.

Forskriften indeholder regler for korrekt brug af ovne til fast brændsel, samt krav og vejledning til placering af nye skorstene i forhold til luftindtag på naboejendomme og skorstenshøjden. Derudover indeholder forskriften nyttige tips til optænding og brug af brændselsovne.

Du finder forskriften til højre på denne side.

Til højre på denne side kan du finde link til Miljøstyrelsens Brændefyringsportal, hvor du blandt andet kan få gode råd om fyringsteknik.

 

Hvad kan vi gøre?

Vi har mulighed for at regulere og stille krav overfor forurening fra brændefyring.

Hvis vi vurderer, at der er tale om væsentlig forurening og gener fra en brændeovn/anlæg kan vi stille yderligere krav, selvom de generelle gener og grænseværdier overholdes.

Det kan dreje sig om at gøre en skorsten højere, at begrænse fyringsperioden, at forbyde  fyring under specielle vejrforhold, eller at stille krav til selve brændslet.

Brændeovnsbekendtgørelsen blev opdateret i 2018

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW hedder i daglig tale ”brændeovnsbekendtgørelsen”.

Fyringsanlæg kan fx være brændeovne, brændekedler, pillefyr og halmfyr, og luftemissionerne fra nye fyringsanlæg har siden 2008 været reguleret af bekendtgørelsen.

Før brændeovnsbekendtgørelsen trådte i kraft, blev forurening fra brændeovne og brændekedler kun reguleret i Miljøbeskyttelseslovens § 41 og § 42. Disse bestemmelser gælder stadig, men nu fungerer brændeovnsbekendtgørelsen samtidig som et supplement til miljøbeskyttelseslovens regler.

Den 7. december 2015 trådte en ny, revideret brændeovnsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen fastsatte skærpede krav til afkastsystemer (skorstene mv.) fra nyetablerede brændeovne, brændekedler mm. Disse krav er ikke en erstatning for, men supplerer de funktionskrav til skorstene, der gælder i Bygningsreglementet. De nye regler betød blandt andet, at alle nye brændeovne/anlæg skal have en attest som dokumentation for, at anlægget overholder de skærpede krav.

Den 16. januar 2018 trådte den nuværende gældende brændeovnsbekendtgørelse i kraft (Bekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2018). Som noget nyt er der kommet særlige regler for reguleringen af luftemissioner fra halmfyr, visse historiske ovne er blevet undtaget og fra 1. januar 2019 må petroleumskoks ikke længere anvendes i private ovne eller kedler. Reglerne om aftrækshøjde (højde på skorsten over tagflade og tagryg) er desuden ændret for flade eller næsten flade tage med en taghældning på 0 – 5 grader.

Få penge for at skrotte din gamle brændeovn

Miljø- og fødevareministeren har oprettet en ordning, der belønner borgere for at skrotte de ældste og mest osende brændeovne fra før 1995. Skrotpræmien er 2000 kr.

Hvis du er interesseret i at komme af med din gamle brændeovn, er det en god ide at kontakt din skorstensfejer inden du søger.

Læs mere om ordningen og hvordan du søger her