Den kommunale ungeindsats

Er du ung mellem 15 og 25 år og endnu ikke i gang eller brug for hjælp til at gennemføre din uddannelse eller fastholde dit job? Eller har du brug for kommunens støtte på grund af personlige eller sociale årsager? Så kan du få hjælp fra den kommunale ungeindsats i Lejre Kommune.

Hvad er Den kommunale ungeindsats (KUI)?

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) er en tværfaglig, sammenhængende og forebyggende indsats, der skal medvirke til, at alle unge under 25 år får støtte til at komme i gang med en uddannelse eller kommer i job.

Målet er uddannelse eller job for alle unge i Lejre Kommune, men vejen til uddannelsen eller arbejdet kan være forskellige. Derfor tilpasser vi forløbet ud fra din livssituation sammen med dig.

KUI udspringer af aftalen om ”Bedre veje til uddannelse og job”, som folketinget indgik i 2017 og KUI er forankret i Lov om Kommunal Ungeindsats for unge under 25 år. KUI skal bidrage til at de uddannelsespolitiske målsætninger opnås:

  • i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

KUI skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats på tværs af skoleområdet, børn- og familieområdet, social- og sundhedsområdet, uddannelsesvejledningen og beskæftigelsesområdet, således at de unge opnår de bedst mulige betingelser og forudsætninger for at gennemføre en uddannelse eller komme i job.

STU - hvad er det

STU er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Den unge skal være under 25 år og have opfyldt sin undervisningspligt. 

STU er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv, men har et forberedende og udviklende sigte. Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og at give unge med potentiale herfor forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse.

Hvordan bevilges den unge et STU-forløb?

Det er visitationsudvalget i Lejre Kommune, der træffer afgørelse om, hvorvidt den unge er i målgruppen for en STU eller ej. Det er også visitationsudvalget, der træffer afgørelse om, hvilket STU tilbud den unge, som er vurderet i målgruppen for STU, påbegynder sin uddannelse.

Visitationsudvalget består af:

  • Afdelingsleder for Team Ung og beskæftigelse (samt KUI-leder) - formand
  • Afdelingsleder for det specialiserede unge og voksenområde
  • Leder af PPR & Uddannelsesvejledningen

Hvis den unge vurderes at være i målgruppen for en STU, har den unge mulighed for at komme med op til to ønsker til STU-udbyder af den unges STU-forløb. Dette sker i tæt dialog med den unges uddannelsesvejleder. Uddannelsesvejlederne i Lejre Kommune har et bredt kendskab til en lang række af STU tilbud og kan vejlede og rådgive den unge/forældre ift. de steder, der kan imødekomme den unges konkrete behov og interesser. Det er efterfølgende STU udvalget som træffer afgørelse om, hvilket af de to ønskede STU tilbud, den unge bevilliges.

 Løbende opfølgning og status på den unges STU forløb

Den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse er en 3-årig uddannelse, der følges tæt af den unges uddannelsesvejleder. Der afholdes minimum 2 årlige statusmøder mellem den unge, forældre, STU tilbuddet, uddannelsesvejleder samt den unges rådgiver i enten jobcenter eller afdelingen for unge og voksne med særlige behov.

Gennem hele uddannelsen er det er et fokus på den unges udvikling og progression ift. dennes personlige, sociale, faglige og praksisfaglige/erhvervsrettede kompetencer og færdigheder. Særligt i den sidste del af STU forløbet, som minimum det sidste år, vil statusmøderne blandt andet have et øget fokus på en helt konkret plan for den unges videre uddannelse, beskæftigelse eller sociale aktiviteter efter endt STU forløb.

Lejre Kommune skal indgå en kvalitetsaftale med hver af de udbydere af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) som kommunen samarbejder i forhold til konkrete unge. Formålet med kvalitetsaftalen er at skabe et klart og juridisk bindende grundlag for samarbejdet mellem Lejre Kommune og uddannelsesstedet, der samtidig har fokus på at sikre kvaliteten i uddannelsestilbuddet.

 

Koordineret samarbejdsforløb med afsæt i den unges fremtidsønsker

Vi skal sikrer et tæt og koordineret samarbejde på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for at hjælpe dig bedst muligt.  Derfor bruger vi Lejre Kommunes samarbejdsplatforme Vores Dialog. 

Vores Dialog understøtter, at det tværfaglige samarbejde er gennemsigtigt og tager afsæt i dine mål for fremtiden, en fælles retning og koordinerede indsatser på tværs af vores fagligheder.  

Vores dialog

Det er en fælles opgave at nå i mål, og derfor skal vi samarbejde om dette sammen med dig og dit nærmeste netværk. 

I samarbejde med dig og eventuelt dine forældre er det vores ansvar at sammensætte det rette dialogteam med de samarbejdspartnere, som er en del af løsningen på dine udfordringer og du får én tovholder, som du har den primære kontakt med. 

Vores Dialog give os alle overblik via den helhedsorienterede Dialogplan, hvor alle aftaler og indsatser samles.

Data og organisering

I Lejre Kommune har vi valgt, at etablere KUI som en netværksorganisering i den nuværende struktur i Lejre Kommune. KUI er derfor placeret på tværs af Center for Børn & Læring og Center for Job & Social.

Vi offentliggør aktuelle mål og rammer for vejledningen samt vejledningsresultater, jf. § 10 (se evt. § 26 i vejledningsbekendtgørelsen, der uddyber denne bestemmelse). 

Du finder aktuelle mål og rammer for vejledningen samt vejledningsresultater HER

Nedenfor offentliggøres søge- og måltal for tilmeldinger/ansøgninger til ungdomsuddannelserne med udgangen af maj, jf. § 1a og § 30 i vejledningsbekendtgørelsen: 

  • 23 % Erhvervsuddannelser 
  • 73 % Gymnasiale uddannelser
  • 4 % øvrige (herunder elever til den forberedende grunduddannelse)

Kontakt den kommunale ungeindsats (KUI) i Lejre kommune

lejrekui@lejre.dk  

Bemærk: Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post. Du kan bruge søgefeltet på lejre.dk for at finde mere information om sikker post.