Skift skole - tilflytter

Indmeld eller udmeld af SFO

Hvis du ønsker, at dit barn skifter skole, skal du henvende dig til den skole, som du vil indskrive dit barn på. Dit barn kan dog kun blive optaget på en anden folkeskole end distriktsskolen, hvis der er plads på skolen.

Luk alle
Åben alle

Dit barn er altid garanteret en plads på distriktsskolen. Er du tilflytter til Lejre Kommune, skal du henvende dig på den skole, du ønsker dit barn optaget på. Dit barn vil altid være garanteret plads på distriktsskolen, hvis du flytter til kommunen. Indmeldelse i SFO skal ske via den digitale pladsanvisning.

Er du i tvivl om, hvilken skole, der er din distriktsskole, så kan du få hjælp på kortet her.

Som hovedregel skal dit barn gå på den folkeskole, der er tilknyttet til jeres skoledistrikt. Men frit skolevalg giver dig mulighed for at vælge en hvilken som helst anden skole.

Frit skolevalg betyder, at du kan vælge at skrive dit barn op til en hvilken som helst skole, du ønsker. Hvis der er ledige pladser på den ønskede skole, vil barnet blive optaget på skolen.

I Lejre Kommune er der syv folkeskoler med hver sit skoledistrikt. Hvis dit barn skal starte i 0. klasse, eller I er tilflyttere, har I krav på en plads i distriktsskolen.

Undervisningspligten starter 1. august i det kalenderår, barnet fylder 6 år, og ophører ved afslutningen af 9. klasse. Du har som forælder pligt til at sørge for, at dit barn modtager undervisning.

Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.

Hvis du ikke ønsker, dit barn skal gå i den folkeskole, som ligger i jeres skoledistrikt, kan du  - hvis der er plads - også vælge:

  • En folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt
  • En folkeskole, der ligger udenfor Lejre Kommune
  • En fri grundskole, fx en fri- eller privatskole

Undervisningen i folkeskolen går fra børnehaveklasse til 9. klasse. Alle skoler har desuden skolefritidsordning (SFO).

Skoleindskrivning til børnehaveklasse

Et barn skal som hovedregel begynde i børnehaveklasse det kalenderår, barnet fylder seks år. Du vil modtage et brev, når dit barn skal starte i skole. Indskrivningen til børnehaveklasse foretages digitalt via kommunens hjemmeside og det vil fremgå her på siden, hvornår indskrivningen foregår. 

Dit barn hører til en bestemt skole - distriktsskolen - på baggrund af jeres bopælsadresse. Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, kan du søge om det, når du digitalt opskriver dit barn til folkeskolen.

Udskudt skolestart

Hvis du ønsker, at dit barns skolestart skal udskydes i et år, skal du kontakte skolelederen på dit barns kommende distriktsskole, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Det skal være særlige forhold, der gør, at et barns skolestart udskydes.

Indmeldelse i SFO

I skal selv sørge for at tilmelde jeres barn til skolefritidsordning (SFO). Det sker samtidig med, at I indskriver til skole. Kommende skolebørn bliver indmeldt i SFO den 1. august. Skal dit barn ikke benytte en af kommunens SFO'er, skal du udmelde dit barn af børnehaven med én måneds varsel til den sidste i en måned.

Ønsker du, at dit barn skal skifte skole, skal du kontakte dit barns nuværende skole og orientere dem om beslutningen. Du skal desuden fortælle, hvilken skole dit barn fortsætter sin skolegang på.

Hvis du flytter til en ny adresse i eller uden for Lejre Kommune, kan dit barn vælge at blive på den skole, han eller hun allerede er indskrevet i.

Ved skoleskift bliver børn ikke automatisk udmeldt eller overflyttet til SFO'en ved den nye skole. Ønskes overflytning til anden SFO skal du opskrive dit barn via den digitale pladsanvisning.

Ønsker du helt at udmelde dit barn af SFO'en, skal du gøre det via den digitale pladsanvisning. Der er mindst en måneds udmeldelse til den sidste i måneden. Man kan ikke udmelde over telefonen eller til SFO'en.

Hvis du som forælder selv vil sørge for undervisning af dit barn, skal du skriftligt meddele det til Kommunalbestyrelsen. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om:

•Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen?
•Hvor foregår undervisningen?
•Hvem underviser børnene?

Meddelelsen skal sendes pr. e-mail til Center for Børn og Læring (cbl@lejre.dk), før undervisningen begynder.

Tilsyn

Når hjemmeundervisningen er gået i gang, fører Lejre Kommune tilsyn med den undervisning, dit barn eller dine børn får.

Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk. Det gør vi for at sikre, at undervisningen står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Kontakt

Har du spørgsmål om hjemmeundervisning, kan du kontakte Center for Børn og Læring.

Hvornår bevilger Lejre Kommune helt eller delvist tilskud til efterskole?
Lejre Kommune kan bevilge helt eller delvist tilskud til efterskole på baggrund af enten faglige vanskeligheder eller sociale vanskeligheder. Ved sociale vanskeligheder bevilges tilskuddet af Center for Børn, Unge og Familie.

Tilskud til efterskole på baggrund af faglige vanskeligheder bevilges af Center for Børn og Læring, og proceduren for ansøgning og bevilling er beskrevet nedenfor.

Hvilke elever kan få bevilget tilskud til efterskole?


Hvis jeres barn har så store faglige vanskeligheder, at han/hun har behov for specialundervisning (mindst 12 lektioners støtte eller mere), kan I søge visitationsudvalget i Center for Børn og Læring om bevilling af et efterskoleophold til jeres barn. Visitationsudvalget vil først vurdere om jeres barns undervisningsbehov kan tilgodeses i et af kommunens specialtilbud. Hvis Lejre Kommune ikke har et tilbud, der kan tilgodese jeres barns undervisningsbehov, kan I få bevilget fuld dækning af forældreandelen af betalingen til efterskoleopholdet. PPR skal altid inddrages med henblik på at vurdere specialundervisningsbehovet.

Hvis visitationsudvalget vurderer, at jeres barn har behov for et efterskoleophold, bevilges fuld dækning af forældreandelen af betalingen til efterskoleophold samt dækning af transportudgifter mellem hjem og skole i et rimeligt omfang. Indmeldelsesgebyr til efterskolen dækkes kun i særlige tilfælde. Depositum til efterskolen dækkes ikke. Bevillingen til efterskole gives for ét skoleår ad gangen.

Hvordan ansøger man?


Hvis jeres barn går på en specialskole eller i en specialklasse i Lejre Kommune og skolen, i samråd med jer, vurderer, at jeres barn har behov for at fortsætte på en specialefterskole i 8., 9. eller 10.klasse, skal skolen ansøge visitiationsudvalget om et efterskoleophold til jeres barn.

Hvis I selv ønsker at søge om efterskoleophold til jeres barn, skal I sende en ansøgning med en beskrivelse af, hvorfor I ønsker at søge om et efterskoleophold.
Hvis I særligt har kig på en eller flere efterskoler, skal I skrive dette med i ansøgningen og beskrive, hvad det er, den/de skoler særligt kan tilbyde i forhold til jeres barns specialundervisningsbehov.

Ansøgningen skal sendes til visitationsudvalget for Specialundervisning i Lejre Kommune på mailadressen: specialvisitation@lejre.dk. Herefter vil visitationsudvalget behandle sagen, og I vil efterfølgende få tilsendt svar i e-Boks om beslutningen. Visitationsudvalget for Specialundervisning træffer beslutning ud fra Folkeskoleloven.

I kan kontakte Center for Børn og Læring cbl@lejre.dk, hvis I vil vide mere, eller hvis I har brug for hjælp til at skrive ansøgningen.

Lejre Kommune tilbyder pt. ikke modersmålsundervisning, men henviser i stedet elever der er berettiget til at modtage modersmålsundervisning til andre kommuner.

I bekendtgørelsen om folkeskolens modersmålsundervisning kan du læse mere om, hvilke sprog kommunen er forpligtet til at tilbyde undervisning i.

Har du spørgsmål omkring modersmålsundervisning, er du velkommen til at kontakte Center for Børn og Læring.

For questions regarding native language education please contact Center for Børn og Læring.