Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling, kan du få rådgivning og vejledning hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

PPR arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år. Vi har fokus på at understøtte inklusion i almenområdet i tæt samarbejde med forældre og fagfolk. 

Luk alle
Åben alle

PPR er et tværfagligt team, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning til de voksne omkring børn og unge 0-18 år.

Vi har særlig fokus på børns sociale og følelsesmæssige udvikling, på deres sprog, kommunikation, sanser, motorik og indlæring. Vi er opmærksomme på fællesskabets betydning for den enkeltes trivsel og udvikling.

Medarbejdergruppen består af psykologer, tale-hørekonsulenter, børneergoterapeuter og PPR-Rådgivere, som arbejder i U-Team.

Første kontakt med os vil altid være i et dialogmøde med jer og jeres barns institution, skole eller dagpleje. Formålet er, at vi drøfter de ressourcer og udfordringer jeres barn er i. Vi aftaler på mødet, hvordan vi sammen bedst muligt hjælper jeres barn. 

Eksempler på forløb

  • Fortsatte dialogmøder (op til tre møder uden at barnet registreres i PPR)
  • Samtaler med børn/forældre/familier mv.
  • Konsultativ bistand til netværk
  • Rådgivning/udredning og supervision
  • Kursusvirksomhed
  • Søskendenetværksforløb

Hvis dit barn har svært ved at udføre hverdagsaktiviteter i en sådan grad, at det giver problemer hjemme, i institution eller i skole, så kan du tage kontakt til lederen eller det pædagogiske personale i institutionen eller på skolen. De har i samråd med dig mulighed for at invitere os til et dialogmøde.

Vi rådgiver og vejleder typisk omkring grov- og finmotorik, sansebearbejdning, koncentration og opmærksomhed, leg og sociale kompetencer samt selvhjulpenhed i hverdagen. Vi ser på sammenhængen mellem barn, aktivitet og omgivelser.

Hvis du er bekymret for dit barns udvikling, indlæring eller trivsel, opfordres du tage kontakt til lederen eller det pædagogiske personale i institutionen eller på skolen. De har i samråd med dig mulighed for at invitere os til et dialogmøde.

Vi kan yde vejledning og rådgivning af personalet omkring dit barn, udføre observationer, lave testning og/eller pædagogiske fagprøver. Vi har også mulighed for at tilbyde afklarende børnesamtaler, hvis vi vurderer det relevant. I afklarende børnesamtaler har vi fokus på at undersøge, hvordan dit barn har det fagligt og socialt. I samarbejde med forældre og det pædagogiske personale bidrager vi med psykologfaglige vinkler for at igangsætte en positiv forandringsproces.

Hvis dit barn har sproglige eller kommunikative vanskeligheder, stammer eller har problemer med stemmen, opfordres du til at tage kontakt til lederen eller det pædagogiske personale i institutionen eller på skolen. De har i samråd med dig mulighed for at invitere os til et dialogmøde.

Vi kan lave en sproglig og kommunikativ vurdering eller vejlede dit barns nære voksne i, hvordan de bedst støtter dit barns sproglige udvikling.

 

U-team består af PPR-rådgivere. Du kan ikke henvende dig direkte til U-teamet. Det kan lederen i institutionen/skolen eller sagsbehandler.

Du kan møde os i dit barns institution eller skole, hvor vi arbejder med den pædagogiske praksis. Her kan vi blandt andet lave gruppe-/klasseintervention, supervision og vejledning af personale. Vi arbejder i netværket omkring barnet/gruppen i samarbejde med forældre.

Du kan også møde os, hvis du sammen med sagsbehandler har aftalt et vejledningsforløb i hjemmet. Vi rådgiver med udgangspunkt i udfordringerne i hverdagen. Vi har sammen med dig fokus på barnets ressourcer og udfordringer og på de værktøjer, som I med fordel kan anvende.

FÅ STYR PÅ angsten

Luk alle
Åben alle

FÅ STYR PÅ angsten er et forældrebaseret interventionsprogram til forebyggelse af angst i barndommen. Programmet er målrettet familier til børn i 1. til 6. klasse, hvor barnet har mild til moderat angst. Det baserer sig på kognitive adfærdsterapeutiske principper og princippet ’transfer of control’, hvilket vil sige overdragelse af kontrol over interventionen fra terapeut til forældre.

Programmet udføres i grupper med 6-8 forældrepar, og det forløber over i alt 10 uger. Ud over at deltage i to workshops så arbejder forældrene med dem selv og deres barn i hjemmet hver uge med materialet i forældre- og børnemanualerne.

Formålet med de to workshops er at klæde forældrene på til selv at kunne varetage interventionen i hjemmet med børnene. Manualerne indeholder informationer og arbejdsark, så barnet lærer at udfordre angste tanker og handlinger. Manualerne kommer i sæt med en børnemanual og 2 forældremanualer (til hhv. mor og far).

Målgruppen er børn, som har problemer i hverdagen i en grad, så forældrene tænker, at der er behov for støtte og hjælp, men ikke i en grad så det forstyrrer massivt. Problemerne kan opstå i forbindelse med 2-3 af følgende områder; familien, venner, skolen eller barnets mulighed for at gøre det barnet har lyst til at kunne.

Programmet henvender sig til familier, der ikke tidligere har modtaget kognitiv adfærdsterapi for barnets angst. Det er målrettet følgende typer af angst: separationsangst, generaliseret angst, social fobi og specifik fobi. Hvorvidt programmet er relevant for familien afgøres på baggrund af en visiterende samtale og spørgeskemaer om barnets problematik.

Som noget særligt vil vi i dette forår køre programmet som et rent virtuelt program, hvor vi møder jer til visiterende samtaler og workshops via Teams.

Mandag den 19. april skal vi senest have modtaget jeres dokumenter, hvis I ønsker at komme i betragtning til en plads i programmet. Altså følgende dokumenter som sendes samlet til adressen styrangsten@lejre.dk eller afleveres i postkassen på PPR. I finder dokumenterne nederst på siden.

1. Udfyldte RCADS-spørgeskemaer. Vi skal bede om ét skema fra jeres barn og ét skema I som forældre har udfyldt i fællesskab.

2. Tilmeldings- og samtykkeblanket.

Vi kontakter jer telefonisk torsdag den 29. april, hvor vi tager stilling til, om jeres familie skal indkaldes til en visiterende samtale, eller om forløbet FÅ STYR PÅ angsten ikke synes relevant for jeres barns problematikker.

Samtalerne vil blive afholdt mellem den 3. og 7. maj i tidsrummet fra kl. 14-16. Samtalerne er kun for forældre.

Første workshop afvikles enten den 10. eller 11. maj fra kl. 14-16. I ugerne 20 til 24 afvikles del 1-5 af programmet.

Anden workshop afvikles i uge 25 den 21. eller 22 juni fra kl. 14-16. I ugerne 26 til 29 afvikles del 7-10 af programmet.

Vi kontakter jer nogle uger senere for at høre om effekten på forløbet.