Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling, kan du få rådgivning og vejledning hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

PPR arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år. Vi har fokus på at understøtte inklusion i almenområdet i tæt samarbejde med forældre og fagfolk. 

Luk alle
Åben alle

Hvad laver PPR, og hvordan arbejder vi?

PPR er et tværfagligt team, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning til de voksne omkring børn og unge 0-18 år.

Vi har særlig fokus på børns sociale og følelsesmæssige udvikling, på deres sprog, kommunikation, sanser, motorik og indlæring. Vi er opmærksomme på fællesskabets betydning for den enkeltes trivsel og udvikling.

Medarbejdergruppen består af psykologer, tale-hørekonsulenter, børneergoterapeuter og pædagogiske konsulenter.

Første kontakt med os vil altid være i et dialogmøde med jer og jeres barns institution, skole eller dagpleje. Formålet er, at vi drøfter de ressourcer og udfordringer jeres barn er i. Vi aftaler på mødet, hvordan vi sammen bedst muligt hjælper jeres barn. 

Eksempler på forløb

  • Fortsatte dialogmøder
  • Samtaler med børn/forældre/familier mv.
  • Konsultativ bistand til netværk
  • Rådgivning/udredning og supervision
  • Kursusvirksomhed
  • Søskendenetværksforløb

Børneergoterapeut

Hvis dit barn har svært ved at udføre hverdagsaktiviteter i en sådan grad, at det giver problemer hjemme, i institution eller i skole, så kan du tage kontakt til lederen eller det pædagogiske personale i institutionen eller på skolen. De har i samråd med dig mulighed for at invitere os til et dialogmøde.

Vi rådgiver og vejleder typisk omkring grov- og finmotorik, sansebearbejdning, koncentration og opmærksomhed, leg og sociale kompetencer samt selvhjulpenhed i hverdagen. Vi ser på sammenhængen mellem barn, aktivitet og omgivelser.

Psykolog

Hvis du er bekymret for dit barns udvikling, indlæring eller trivsel, opfordres du til at tage kontakt til lederen eller det pædagogiske personale i institutionen eller på skolen. De har i samråd med dig mulighed for at invitere os til et dialogmøde.

Vi kan yde vejledning og rådgivning af personalet omkring dit barn, udføre observationer, lave testning og/eller pædagogiske fagprøver. Vi har også mulighed for at tilbyde afklarende børnesamtaler, hvis vi vurderer det relevant. I afklarende børnesamtaler har vi fokus på at undersøge, hvordan dit barn har det fagligt og socialt. I samarbejde med forældre og det pædagogiske personale bidrager vi med psykologfaglige vinkler for at igangsætte en positiv forandringsproces.

Tale-hørekonsulent

Hvis dit barn har sproglige eller kommunikative vanskeligheder, stammer eller har problemer med stemmen, opfordres du til at tage kontakt til lederen eller det pædagogiske personale i institutionen eller på skolen. De har i samråd med dig mulighed for at invitere os til et dialogmøde.

Vi kan lave en sproglig og kommunikativ vurdering eller vejlede dit barns nære voksne i, hvordan de bedst støtter dit barns sproglige udvikling.

Pædagogiske konsulenter

Du kan ikke henvende dig direkte til PPRs pædagogiske konsulenter. Det kan lederen i institutionen/skolen eller sagsbehandler.

Du kan møde os i dit barns institution eller skole, hvor vi arbejder med den pædagogiske praksis. Her kan vi blandt andet lave gruppe-/klasseintervention, supervision og vejledning af personale. Vi arbejder i netværket omkring barnet/gruppen i samarbejde med forældre.

Du kan også møde os, hvis du sammen med sagsbehandler har aftalt et vejledningsforløb i hjemmet. Vi rådgiver med udgangspunkt i udfordringerne i hverdagen. Vi har sammen med dig fokus på barnets ressourcer og udfordringer og på de værktøjer, som I med fordel kan anvende.

FÅ STYR PÅ angsten

Luk alle
Åben alle

Hvad er FÅ STYR PÅ angsten?

Angstlidelser rammer 5-10% af alle børn. Lejre Kommune har derfor valgt at indføre programmet FÅ STYR PÅ angsten, så disse børn og deres forældre kan få hjælp. Programmet er udviklet af Center for Angst ved Københavns Universitet. Forskning har vist, at FÅ STYR PÅ angsten giver forældre til børn med angst gode muligheder for at hjælpe deres børn med at overvinde denne.

FÅ STYR PÅ angsten er et forældrebaseret selvhjælpsprogram til forebyggelse og håndtering af angst i barndommen. Programmet er målrettet forældre til børn i 1. til 6. klasse, begge inklusive, hvor barnet har mild til moderat angst. Det baserer sig på kognitive adfærdsterapeutiske principper.

Programmet gennemføres i mindre grupper, og det forløber over i alt ti uger. I forældre skal deltage i to workshops, hvor I bliver klædt på til selv at stå for behandlingen af jeres børn. I vil lære noget om, hvordan man kan genkende angsten i hverdagen, og om hvordan man bedst hjælper sit barn. Der vil også være mulighed for diskussioner, erfaringsdeling og sparring med de andre forældre i gruppen. Disse workshops giver jer grundlaget for at udføre behandlingen i hjemmet med jeres barn. Grupperne ledes af medarbejdere fra PPR, der er certificerede i at bruge programmet af Center for Angst ved Københavns Universitet.

Den første workshop ligger i begyndelsen af programmet, og den anden workshop ligger ca. midt i forløbet. Vi, der underviser på de to workshops, kommer aldrig til at møde børnene. I tiden mellem og efter de to workshops arbejder I dagligt med jer selv og jeres barn med udgangspunkt i materialet i forældre- og børnemanualerne. Manualerne indeholder informationer og arbejdsark, så barnet lærer at udfordre angste tanker og handlinger. Manualerne kommer i sæt med en børnemanual og to forældremanualer.

Programmet er målrettet familier, hvor angsten er barnets primære problematik. Hvis barnet fx også har en diagnose indenfor autismespektret, så vil programmet ikke være velegnet.

Programmet henvender sig til familier, der ikke tidligere har modtaget kognitiv adfærdsterapi for barnets angst. Det er målrettet følgende typer af angst: separationsangst, generaliseret angst, social fobi og specifik fobi. Hvorvidt programmet er relevant for familien, afgøres på baggrund af en visiterende samtale og spørgeskemaer om barnets problematik.

Hvordan ved jeg om mit barn er angst?

Det kan være svært at vide, om ens barn er angst. Nedenfor kan I læse om de mest almindeligt forekommende former for angst.

Separationsangst

Nogle børn har svært ved at være væk fra den ene eller begge deres forældre. Barnet er bange for, hvad der kan ske med dets forældre eller barnet selv, når de er adskilt. Barnet kan være bange for, at forældrene kommer slemt til skade, dør eller at de aldrig ses igen. Barnet kan også være bange for at blive taget, fx af en tyv, eller for at blive væk, så det aldrig vil få forældrene at se igen. Barnet har ofte hovedpine, kvalme eller følelsen af at skulle kaste op, når det skal forlade hjemmet eller være væk fra dets forældre. Nogle børn er så bange, at det forhindrer dem i at deltage i alderssvarende aktiviteter. Fx at gå i skole eller at sove alene ude hos venner eller familie.

Specifik fobi

Nogle børn oplever en ekstrem angst for en bestemt situation eller genstand. Dette kan være fx hunde, mørke, transportmidler eller elevatorer. Barnet kan være så bange, at alene tanken om det frygtede vil udløse angst. Barnet kan reagere med gråd, rysten/skælven i kroppen, hjertebanken, sved eller ved at blive vred over at skulle være i nærheden af det frygtede. Angsten forsvinder typisk, når barnet fjerner sig fra det frygtede. Børn med specifikke fobier vil derfor prøve at undgå at være i nærheden af de ting eller situationer, som de er bange for.

Generaliseret angst

Nogle børn bekymrer sig om alt. Barnets bekymring fylder en uhensigtsmæssig stor del af hverdagen. Barnet kan fx bekymre sig om at blive syg eller komme til skade, om at lave fejl eller gøre ting forkert, om andre vil kunne lide dem, terror, kriminalitet og lignende. Barnet vil i perioder bekymre sig meget, men i andre perioder mindre. Mange bekymringer starter med ”Hvad nu hvis…”. Barnet har svært ved at stoppe sine bekymringer selv. Barnet prøver at kontrollere, hvad der sker omkring dem, så de hele tiden kan forudse, hvad der vil ske. Barnet har ofte ondt i maven og har svært ved at koncentrere sig, fordi de er trætte, da de har svært ved at falde i søvn. Barnet kan ligge i timevis om aftenen og tænke og tænke og tænke på, hvad der kan ske.

Social fobi

Nogle børn er meget bange for sociale situationer, og for at andre skal tænke dårligt om dem. Barnet er ofte meget genert og tilbageholdende i selskab med andre. Barnet kan være bange for at tale højt i klassen, spørge andre om de vil lege, om de må være med i gruppen, eller spise foran andre. Barnet er bange for, at andre skal synes, at de gør noget ”pinligt” eller ”flovt”. Barnet vil ofte undgå fremmede, uvante, sociale situationer, men nogle børn vil også undgå klassesammenhænge, selvom de kender børn og lærere. Fordi barnet ofte trækker sig fra lege, vil det kunne opleve at være socialt isoleret, selvom barnet måske er vellidt blandt andre.

Hvis I kan genkende jeres barn i en eller flere af disse beskrivelser, bør I overveje at deltage. Om I skal deltage eller ej afhænger af, hvorvidt I oplever, at jeres barns angst/ængstelighed forstyrrer barnets mulighed for at gøre det, som andre børn på samme alder kan og gør.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Første skridt for at deltage i selvhjælpsprogrammet FÅ STYR PÅ angsten er at se vores informationsvideo om programmet.

I informationsvideoen fortæller vi mere om programmet og de forskellige former for angst, som vil kunne afhjælpes. Har I brug for flere oplysninger efter I har set informationsvideoen, så kontakt en af os på følgende numre:
Lena Paysen 51175785, Casper Hauge 51175803 eller Charlotte Winther 51175804.

Videoen får I adgang til ved at sende en mail til styrangsten@lejre.dk, hvor I blot skriver ”Jeg vil gerne modtage videoen”.

Efter I har set informationsvideoen, kan I bedre tage stilling til, om I mener programmet er relevant for jeres barn. Hvis I ønsker at deltage, så skal I igennem en visitationsproces, der indbefatter, at I skal udfylde et spørgeskema om jeres barns symptomer og deltage i en visiterende samtale, hvor vi vurderer, om programmet vil være velegnet til netop jeres barn.

De tre dokumenter I skal sende til os er:

  • To udfyldte RCADS-spørgeskemaer som kan findes her på siden. Vi skal bede om ét skema fra jeres barn og ét skema I som forældre har udfyldt i fællesskab.
  • En tilmeldingsblanket som I også finder her på siden. (I den grønne boks). 

Dokumenterne kan afleveres i postkassen ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) på Bogøvej 9, 4060 Kr. Såby.
Alternativt kan I uploade dokumenterne og sende til os via vores digitale postkasse:

Send digital Post direkte til PPR

Næste skridt er, at vi kigger på de dokumenter I har sendt til os og vender tilbage til jer.

Tidsplan for programmet

De to workshops vil blive afholdt med seks ugers mellemrum, begge gange mandag eftermiddag mellem klokken 14 og 16. I vil få nærmere besked om, hvor workshoppen afholdes.