Borgerpuljer

Projekter og aktiviteter med fokus på udvikling af Lejre Kommunes landsbyer, småbyer, lokale steder og liv har ofte muligheder for at søge tilskud fra kommunale, offentlige og private puljer og fonde.

Nedenfor er en lille samling af støttemuligheder, som opdateres løbende.

Luk alle
Åben alle

§ 18 - Frivilligt socialt arbejde Læs mere

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune afsætter årligt en pulje, som frivillige organisationer og foreninger kan søge om støtte fra til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service.

Tilskud gives primært til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter samt til personer, der bor i Lejre Kommune. 

Også aktiviteter for en mindre eller speciel gruppe af borgere kan støttes, hvis gruppen har særlige sociale eller sundhedsmæssige behov. Projekter eller aktiviteter, der har til formål at inddrage fysisk eller socialt inaktive eller særligt udsatte borgere, har særlig prioritet.

Puljen administreres af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Hvornår kan der søges?

Der er to ansøgningsrunder per budgetår: I  oktober og i maj.

Hvordan skal jeg søge?

Læs vejledningen til §18-ansøgninger her. 

Du søger puljen ved at trykke her

Du kan her se oversigt over de foreninger, der har modtaget tilskud til frivilligt socialt arbejde i Lejre Kommune. 

Aktiv i Lejre-puljen Læs mere

Aktiv i Lejre-puljen er til for hjælpe dig med din gode idé for at få flere med i aktive fællesskaber. Kommunalbestyrelsen i Lejre har afsat midler til en pulje for at styrke idrætslivet. Har du en god idé til at få flere aktive eller flere medlemmer og med et særligt fokus på de, som har det sværest, kan du søge puljen.

Tryk her for at komme til ansøgningen

Børne- og Kulturpuljen Læs mere

Børne- og Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen i Vores Sted om at understøtte det gode liv på landet. Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke er kommercielt.

Ansøgninger, der vedrører Kultur- & Fritidsudvalgets fokusområder: Børn, Unge og Musik, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.

Puljen ønsker at støtte udvikling frem for drift. Der er dog ikke begrænsninger på, hvor mange gange et arrangement kan få bevilget støtte, men udvalget vægter nye initiativer frem for aktiviteter der har fundet sted flere gange.

Der kan søges op til max. 50.000 kr.

Hvad er betingelserne for at kunne ansøge

 • Arrangementet skal være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune
 • Tilbuddet skal være åbent for alle
 • Arrangementet skal ikke være kommercielt, dvs. at arrangementet ikke må være arrangeret udelukkende med henblik på at skabe omsætning og fortjeneste
 • Der skal vedlægges et budget for arrangementet samt foreningens regnskab inkl. Egenkapital
 • Det skal fremgå af ansøgningen, om projektet kan realiseres, hvis udvalget bevilger mindre, end det ansøgte beløb
 • Det skal fremgå af ansøgningen, hvor mange deltagere der forventes til arrangementet
 • Det skal fremgå af ansøgningen, hvor stor en eventuelt medfinansieringen er
 • Der skal indsendes et regnskab for arrangementet senest 2 måneder efter afholdelsen
 • Arrangementet skal annonceres via Oplevlejre.dk, og i den forbindelse skal Udvalget for Kultur & Fritid og Børne- og Kulturpuljen nævnes

 

Hvad støtter Puljen normalt ikke

 • Projekter, der er dækket af anden lovgivning eller andre puljer
 • Anlæg, byggeri, renoveringer
 • Anskaffelser / indkøb af blivende karakter
 • Lønudgifter til administration

 

Hvem kan søge

 • Foreninger, grupper, enkeltpersoner

 

Tilbagevendende projekter

Der er ikke begrænsninger på, hvor mange år i træk det samme projekt kan modtage støtte fra puljen. Støtte gives som udgangspunkt dog højst i tre år i træk. Udvalget prioriterer nye initiativer.

Medfinansiering

Som udgangspunkt er der ikke krav om medfinansiering, men udvalget har mulighed for at opsætte krav om en egenfinansiering til et arrangement.

Hvordan kan tilskuddet bevilges 

Puljemidler kan gives i form af:

 • Tilskud. Udbetaling af tilskud sker, når udvalget har bevilget pengene og efter aftale med administrationen
 • Underskudsgaranti kan bevilges ved en forventet risiko ved arrangementet, hvor regnskabet ellers balancerer uden støtte fra kommunen. Ansøgning om underskudsgaranti skal således ikke fremgå af budgettet. Udbetalingen af underskudsgarantien sker, når ansøger har fremsendt det endelige regnskab, hvor den manglende finansiering fremgår.

 

Hvem beslutter

Udvalget for Kultur & Fritid behandler ansøgninger på 5.000-50.000 kr. Udvalgets beslutning er endelig. Udvalget for Kultur & Fritid har mulighed for at dispensere fra alle ovenstående kriterier i forbindelse med behandling af en specifik ansøgning, hvis de vurderer, at det er relevant for Lejre Kommune.

Ansøgninger på max. 5.000 kr. behandles af administrationen.

Vejledning

Der skal ansøges via et ansøgningsskema. Alle felter bedes udfyldt. Tryk her for at komme til ansøgningen 

Ansøgningsfrister er 1. december og 1. september.

Ansøgningerne vil blive behandlet på udvalgets møder i hhv. januar og oktober.

Ansøgere med arrangementer tidligt på året, kan søge til den sene frist året før.

Dog er der løbende ansøgningsfrist for ansøgninger på max. 5.000 kr. Disse ansøgninger behandles af administrationen.

Tilskud udbetales via CVR. nr. eller CPR. nr.

Administrationen kan afvise ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte betingelser.

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Du kan her se oversigt over de foreninger der har modtaget tilskud fra Børne- og Kulturpuljen i Lejre Kommune. 

Puljen til særlige formål Læs mere

Pulje til særlige formål er Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje, som kan søges folkeoplysende foreninger til:

 • Nye initiativer
 • Udvikling for børn og unge.
 • Andre særlige formål som Folkeoplysningsudvalget skønner er berettiget til ekstra tilskud.

Der ydes max. tilskud på 25.000 kr. Folkeoplysningsudvalget kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

Puljen kan desuden søges af selvorganiserede grupper på folkeoplysningsområdet. 

Her kan du læse mere og søge Puljen til særlige formål 

Friluftsrådet

Friluftsrådet giver flere muligheder for at søge om tilskud til friluftsliv, udvikling af foreningslivet og lokale fællesskaber med friluftslivet som omdrejningspunkt.

Læs mere om tilskudsmulighederne

 

Fritagelse for betaling af lokaleleje

Formålet med puljen til fritagelse for betaling af lokaleleje er, at give foreninger mulighed for at søge om fritagelse af lokaleleje.

Hvad kan der søges om?

 • Fritagelse for betaling af lokaleleje for aktiviteter i Lejre Kommunes lokaler.

Hvem kan søge:

 • Foreninger der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven
 • Foreninger med humanitært formål
 • Foreninger med aktiviteter for børn og unge
 • Andre foreninger/sammenslutninger der har kulturelt eller folkeoplysende formål, og som Udvalget for Kultur 6 Fritid finder, falder inden for rammerne.

Hvad støttes ikke:

 • Kommercielle foreninger/virksomheder
 • Private formål

Hvem beslutter:

 • Udvalget for Kultur & Fritid

Puljen administreres af Udvalget for Kultur & Fritid. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk  att. Center for Kultur & Fritid.

Find ansøgningsskema

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Genbrugspuljen

Genbrugspuljen – initiativer til at give ”gamle” ting nyt liv

Med Genbrugspuljen får du, eller I, mulighed for at søge midler til opstart eller drift af initiativer til at reparere, gensælge, drive byttebørser eller lignende. Det vigtige er, at initiativet forlænger levetiden for brugte ”ting og sager”.

I Lejre har vi mange stærke lokalsamfund og intentionen er at støtte de lokale fællesskaber og det lokale initiativ. Samtidig ønsker vi at værne om vores ressourcer, og sammen udvikle os mod en bæredygtige kommune, med bæredygtige lokalsamfund.

Hvor meget støtte kan man få?

I puljebeholdning er i alt 40.000 kr., og man kan få støtte på op til 5000 kr. pr. projekt.

Hvilke projekter kan få støtte?

I vurderingen af projekter vil der blive lagt vægt på følgende kriterier, hvor projekter, der lever op til flere krav på samme tid, vil blive prioriteret højest.

 • Projekter som giver nyt liv til brugte ”ting og sager” til gavn for lejreborgere
 • Projekter som viser vejen mod en ”Affaldsfri Kommune”
 • Projekter som skaber sammenhængskraft i lokalsamfundet
 • Projekter som involverer større grupper af borgere, evt. på tværs af generationer eller andre tilhørsforhold
 • Projekter som øger identitetsfølelsen i lokalsamfundet
 • Projekter som borgere selv finansierer delvist, eller skaffer midler til gennem fonde eller lign.
 • Projekter som borgere (eller foreninger) selv lægger materiel til, f.eks. lokaler

Det er desuden et krav, at projekterne er åbne for lokalområdet og ikke kun for en mindre, lukket kreds. Bliver der eksempelvis søgt om støtte til opstart af en bøttebørs på privat grund er det et krav, at alle har adgang til bøttebørsen og at det er tydeligt, f.eks. med skiltning og opslag på facebook, at den findes og er ”offentlig”. Det kunne også være, at der søges om penge til at holde en række arrangementer, som har en oplagt målgruppe, og at man samtidig sørger for, at alle kan deltage. Der gives alene støtte til projekter, som i deres ansøgning dokumenterer dette. Det er ligeledes et krav, at projekterne i høj grad kan gennemføres af de ansøgere der tager initiativ til projektet. Alt efter hvilket projekt der er tale om, kan ”gennemførelse” defineres ved en tidsperiode, som ansøgere forpligter sig til, eksempelvis et år. I ansøgningen skal der fremgå et forslag til tidsperiode. Projekterne skal være borgerdrevne og selvkørende i den forstand, at de ikke har/får behov for betydelig involvering af den kommunale administration. I ansøgninger skal der fremgå en sandsynlig driftsplan, og meget gerne en fremtidsskuende plan eller udviklingsvej for projektet.

Hvem kan søge?

Alle kan søge puljen, med undtagelse af kommunale enheder, som kun kan deltage i et eventuelt partnerskab med ansøgere. Vi opfordrer til at ansøgere opretter sig som forening med tilhørende CVR-nummer.

 Ansøgningens indhold

I ansøgningen skal det fremgå: Hvem der søger, og hvem der forpligter sig til at følge projektet til dørs, samt kontaktoplysninger. Beskrivelse af projektet. Startdato (såfremt projektet er nyt), og forventet slutdato for brug af midlerne. Budget som tydeliggør, hvad midlerne skal bruges til.

Udbetaling af midler

Puljemidlerne udbetales på baggrund af indsendte kvitteringer. Bemærk at der kan forekomme ekspeditionstid. Alle kvitteringer sendes samlet i én fil til mailadresse: affaldoggenbrug@lejre.dk

Ansøgningsskema:

Udfyld ansøgningsskemaet fra linket her  og send det til mail til affaldoggenbrug@lejre.dk .

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 26. juni 2023. Ansøgerne får senest besked om hvorvidt de får tildelt støtte d. 14. august 2023.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Genbrugspuljen, eller ønsker du sparring omkring udviklingen af et projekt, er du velkommen til at rette henvendelse til kontaktperson Ann Sophie Pedersen, Affald og Genbrug tlf. 46464435 eller mail: annsp@lejre.dk 

Internationalt Forum i Lejre

Hvem kan opnå støtte
Foreninger, grupper eller enkeltpersoner kan ansøge om midler til udvekslinger og arrangementer, der er lokalt forankrede og har en særlig relevans for borgere i Lejre Kommune. IFIL støttede arrangementer skal være offentlige og må ikke have kommercielle formål.

Hvad kan opnå støtte
IFIL understøtter – jf. „Strategi for Internationalt Forum i Lejre“ - mellemfolkelige, kulturelle og erhvervsmæssige kontakter indenfor idræt og fritid, kultur, skole og uddannelse, klima, energi, miljø, økologi samt erhvervs- og landsbyudvikling. Formålet er at skabe kendskab til omverdenen samt udvikle tolerance, international forståelse og respekt.

IFIL kan støtte udgifter til honorar, men støtter ikke udgifter til løn. Støtte gives i form af enten tilskud eller underskudsgaranti.

Der gør sig en række forhold gældende ved udbetaling af midler. Læs mere her

Kan der søges flere gange
IFIL ønsker at støtte nye arrangementer og udveksling udvikling frem for drift. Der er dog ikke begrænsninger på, hvor mange gange et arrangement kan få bevilget støtte, men IFIL vægter nye initiativer frem for aktiviteter, der har fundet sted flere gange.

Læs mere om Internationalt Forum i Lejre her

Sådan ansøger du

Ansøg via ansøgningsskemaet

 

 

Energifællesskaber

Energifællesskaber

I lyset af den aktuelle energikrise har Landsbypuljen 2022 et særligt fokus på etablering af lokale og borgerdrevne energifællesskaber i landsbyer og lokalområder, der ikke vurderes at have potentiale i forhold til fjernvarme i en indledende screening gennemført af Rambøll i 2022. I praksis gælder det alle områder, der ligger uden for de grønne og gule markeringer på kortet her: https://dagsordener.lejre.dk/vis/pdf/bilag/df28d8c4-7d02-4320-a611-d51a0875ca73/?redirectDirectlyToPdf=false.

Lokale energifællesskaber i landsbyer og lokalområder kan både handle om varme- og energiforsyning, fx fælles solceller, jordvarme, termonet mv., og de skal være med til at sikre omstilling af eksisterende gas- og oliefyr til klimavenlige alternativer.

Puljemidler kan fx bruges til eksterne energirådgivere, der kan screene og udvikle lokale skræddersyede løsninger, som nyder bred lokal opbakning.

Se fx inspiration fra Middelfart Kommune, der har vundet KL's Klimapris i 2022, hvor landsbyerne Føns og Brenderup er lykkedes med borgerdreven lokal energi- og varmeomstilling.

• Læs om KL’s Klimapris 2022: https://www.kl.dk/forsidenyheder/2022/marts2/middelfart-kommune-vinder-kl-s-nye-klimapris/.
• Læs om projekterne "Sol over Brenderup" og "Føns Nærvarme" i Middelfart: https://klimalaboratoriet.middelfart.dk/fremtidens-energiforsyning/

Klimauge-puljer 2023

Klimaugen 2023: Søg støtte til lokale klima-arrangementer i Lejre Kommune

"Klimaomstilling er noget, vi skaber sammen".

Vi gentager succesen og holder igen Klimauge for og med alle borgere, foreninger og virksomheder i Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer.

I år foregår Klimaugen fra 8. september til 17. september 2023.

Alle borgere, foreninger og virksomheder er inviteret med som både deltagere og arrangører. For i Lejre kommune er klimaomstilling noget, vi skaber sammen.

Formål med Klimaugen

Klimaugen skal fremme involvering, engagement, netværksdannelse og formidling af klimaomstillingen til borgere, foreninger og erhvervsliv i Lejre Kommune. Klimaugen bygger bro fra det globale til det lokale og omvendt. Arrangementerne skal inspirere med konstruktive perspektiver på, hvordan klimaomstilling kan ske som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet i Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer.

Støttemuligheder

Lejre Kommune udbyder i år to Klimauge-puljer på samlet 125.000 kr. målrettet lokale arrangementer under Klimaugen. Læs mere om vilkårene for de to puljer herunder.

Søger du støtte som borger, virksomhed, landsbylaug, grundejerforening o.lign. ? - Læs mere om den almene Klimauge-pulje her. 

Søger du støtte på vegne af kultur- og fritidslivet ? - Læs mere om Klimapuljen til Kultur og Fritid her.

Har du spørgsmål til Klimauge-puljerne, eller ønsker du sparring på udviklingen af et konkret arrangement, er du velkommen til at kontakte programleder Gry Bertelsen i Lejre Kommune på mail: klima@lejre.dk 

LAG Fjordlandet - Udvikling af din virksomhed

Hvad er LAG Fjordlandet?
En LAG, forkortelse for Lokal Aktions Gruppe, er en forening, som arbejder for udvikling i EU´s landdistrikter. Din Lokale Aktions Gruppe arbejder således under de samme regler, som andre LAG´er i hele EU.

LAG Fjordlandets bestyrelse består af medlemmer fra begge kommuner og fra hver kommune er  repræsentanter for foreninger, kommunalpolitikere, borgere og erhvervsliv. Vi er altså et bredt funderet lokal demokratisk forening, som arbejder for at skabe liv, mening og arbejdspladser i landdistrikterne i Lejre og Frederikssund. Det kan vi kun gøre ved at samarbejde med alle dele af de to kommuner, ved at skabe netværk – og årligt uddeler vi økonomisk støtte på 2.mill kr. til projekter, som opfylder vores krav om udvikling af landdistrikterne.

Hvem kan søge LAG-midlerne

LAG midler kan søges af både privatpersoner, foreninger og små virksomheder. Kommuner kan også søge om midler under LAG-ordningen, men kun til projekter som ikke falder under kommunens sædvanlige drift.

Spørgsmål omkring LAG-ens udviklingsstrategi, ansøgningsfrister, regler og bekendtgørelsen m.v. kan rettes til bestyrelsen via mail på: info@lag-fjordlandet.dk

Du er også velkommen til at kontakte Lejre Kommunes LAG-kontaktperson Nynne Friis på nyfr@lejre.dk eller telefon 4033 7476 og få en snak om konkrete projektidéer

Landsbypuljen 2023

Ansøgningsfrister

Landsbypuljen er lukket for 2023. 

Støttemuligheder

I 2023 støttes tre projekttyper under landsbypuljen:

 • Projekt-forslag vedrørende termonet i områder med potentiale herfor (åben for ansøgninger).
 • Projekter vedrørende lokale og borgerdrevne energifællesskaber (åben for ansøgninger).
 • Projekter, der styrker lokale fællesskaber og attraktive landsbyer.

Der er afsat i alt 900.000 kr. til de to førstnævnte projekttyper, og 200.000 kr. til den sidstnævnte projekttype i 2023. Se vilkår for puljemidlerne samt hvad der lægges på vægt på i vurderingen af ansøgninger nedenfor. Der er forskellige vilkår for de tre forskellige projekttyper

Send ansøgningen til

Ansøgninger skal sendes via mail til klima@lejre.dk. Har du spørgsmål til Landsbypuljen 2023, er du velkommen til at sende dem til os på samme adresse. 

Vilkår for Landsbypuljen 2023

Vilkårene for støtte afhænger af projekttypen og er som følger:

Vilkår for tilskud til projektforslag om termonet

 • Bylaug, grundejerforeninger, andelsselskaber og lignende organisationer kan søge.
 • Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den teknologi, projektforslaget ønskes baseret på, samt en argumentation for valget af teknologi.
 • Der skal dokumenteres lokal opbakning til et termonet-projekt i form af mindst 50 underskrifter fra ejendomsejere med interesse i projektforslaget i det screenede område. Ansøgningen skal desuden vedlægges et kort, hvor de interesserede ejendomme er markeret.
 • Ansøgningen skal indeholde et forslag til placering af termonet-anlægget samt en tilkendegivelse fra lodsejeren af den foreslåede ejendom, der bekræfter at denne er bekendt med projektet, samt at denne i tilfælde af et positivt resultat af projektforslaget er indstillet på at anlægget kan realiseres på ejendommen.
 • Der kan maksimalt søges 150.000 kr. i tilskud per projektforslag.
 • Der ydes kun tilskud til rådgivning under denne projekttype. 
 • Såfremt et projektforslag efterfølgende fører til realisering af det projekterede termonet skal tilskuddet betales tilbage til Lejre Kommune.

Vilkår for tilskud til projekter vedrørende lokale og borgerdrevne energifællesskaber

 • Borgere, bylaug, foreninger og organisationer i Lejre Kommune kan søge.
 • Der kan maksimalt søges 100.000 kr. til et projekt. 
 • Projekter skal have en almennyttig karakter, stærk lokal forankring, og de skal komme mange til gode - mindst 50 personer.
 • Projekter skal formidle aktivt, så borgere, lokalområder og landsbyer i Lejre Kommune kan få gavn af viden og erfaringer. Større projekter skal senest i forbindelse med afslutning arrangere et åbent møde, hvor viden og inspiration deles.
 • Puljemidler kan ikke anvendes til aflønning af ansøgere, men kan godt bruges til finansiering af rådgivere, arkitekter eller andre med de nødvendige kompetencer.
 • Projekter skal være afsluttet inden 1 år fra tilsagnsdato med mindre andet aftales. 

Vilkår for tilskud til projekter vedrørende lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer

 • Borgere, bylaug, foreninger og organisationer i Lejre Kommune kan søge.
 • Der kan maksimalt søges 50.000 kr. til et projekt. 
 • Projekter skal skabe en eller flere af følgende effekter for at komme i betragtning: Styrke biodiversiteten i lokalområdet, øge fællesskabet i lokalområdet eller styrke lokalområdets attraktivitet i relation til bosætning, beskæftigelse eller besøg. 
 • Projekter skal have en almennyttig karakter, stærk lokal forankring, og de skal komme mange til gode - mindst 50 personer.
 • Projekter skal formidle aktivt, så borgere, lokalområder og landsbyer i Lejre Kommune kan få gavn af viden og erfaringer. Større projekter skal senest i forbindelse med afslutning arrangere et åbent møde, hvor viden og inspiration deles.
 • Puljemidler kan ikke anvendes til aflønning af ansøgere, men kan godt bruges til rådgivning, indkøb af materialer, forskønnelse af eksisterende mødesteder og lignende.
 • Projekter skal være afsluttet inden 1 år fra tilsagnsdato med mindre andet aftales.

I vurdering og prioritering af ansøgninger inden for alle tre projekttyper vil Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling desuden lægge vægt på:

• at projekter kan gennemføres af ansøgere inden for gældende lovgivning og på en
måde, der ikke afhænger af deltagelse fra den kommunale administration.
• at der gennemføres projekter fordelt over hele Lejre Kommunes geografi.

Når I ansøger

For at søge støtte fra Landsbypuljen skal I bruge det ansøgningsskema, som hører til den valgte projekttype (klik på linket som downloader en word-fil, der kan udfyldes):

 • Termonet-projektforslag
 • Lokale og borgerdrevne energifællesskaber
 • Lokale fællesskaber og attraktive landsbyer

Kun ansøgninger indsendt ved brug af ansøgningsskemaerne kan komme i betragtning til støtte. Skemaerne er lavet for at sikre, at projekterne lever op til vilkårene for støtte – og at Lejre Kommune dermed har hjemmel til at støtte projekterne.

Inspiration

• Læs mere om termonet
• Læs mere om klima og bæredygtighed i Lejre Kommune her: https://www.lejre.dk/klima-og-baeredygtighed/klima-og-baeredygtighed/
• Læs Lejre Kommunes Klimaplan: https://www.lejre.dk/klima-ogbaeredygtighed/lejre-kommunes-klimaplan/
• Læs Lejre Kommunes Landsbyvisionarium: https://www.lejre.dk/media/3pxdv4be/lejre_landsbyvisionarium.pdf

Legater

Fælles Legater for værdigt trængende i Lejre Kommune

Legatet er opbrugt ved udgangen af 2016, og der kan derfor ikke længere søges hjælp til sommerferie og jul fra denne pulje.

Gårdejer Hans Hansen og Andrea Hansens Legat

Uddannelseslegat. I henhold til bestemmelserne i Hans Hansen & Andrea Hansens legatfundats, vil der ultimo året blive uddelt legat portioner til unge mennesker fra Allerslev Sogn, som er under uddannelse.

Ansøgning sendes til Lotte Jensen på loje@lejre.dk, som du også er velkommen til at kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål.

Find ansøgningsskema. (Ansøgningsskemaet er aktivt i perioden 15. oktober til 31. december).

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger mv. her.

Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen fremmer landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og udvalgte aktører. Landdistriktspuljen støtter i 2023 fem typer projekter:

 • Projekter på de små øer
 • Projekter i områder med landvindmøller
 • Projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker

Ansøgningsfristen er 31. maj 2023.

OBS: Landdistriktspuljen er åben med forbehold for endelige vedtagelse af finansloven.

Læs mere om Landdistriktspuljen

Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden er sat i verden for skabe fremtidens mødesteder, der er tilgængelige, giver mening og sætter spor indenfor idræts-, frilufts- og kulturlivet. Lokale og Anlægsfonden udvikler og rådgiver om byggeriprojekter og fysiske faciliteter indenfor fritidslivet.

Læs mere om støttemuligheder i Lokale og Anlægsfonden   

Nordeafonden

Nordeafonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv i Danmark. Der støttes inden for fire fokusområder:

 • Børn og unge godt på vej: Projekter, som fremmer børn og unges muligheder for at folde sig ud og vokse ind i livet sammen med andre. Målgruppen er 0-18-årige.
 • Ud i det fri: Projekter, som øger mulighederne for at komme ud i det fri, og som motiverer flere til et aktivt natur- og friluftsliv.
 • Lyst til at deltage: Projekter, som motiverer flere til at tage del i og ansvar for fællesskabet, foreningslivet og demokratiet.
 • Liv i det lokale: Aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet. Støttes med op til 200.000 kr.

Læs mere på om Nordeafonden

Underværker: En Realdania-kampagne

Frivillige projektgrupper i by og land kan søge støtte til at realisere bygge- og renoveringsdrømme, der kan styrke lokale fællesskaber.

Læs mere her