Borgerpuljer

Er du privatperson eller repræsenterer du en forening, som har en god ide til en aktivitet - eller udfører du frivilligt socialt arbejde, som kommunens borgere kan have glæde af, kan du søge midler til din aktivitet.

Se information om de puljer du kan søge om tilskud fra om fx, tilskudsmuligheder og samarbejde med de frivillige foreninger. Du kan også se en oversigt over de legater kommunen administrerer. 

Til hver pulje er der knyttet nogle retningslinjer eller kriterier for at komme i betragtning til at få tildelt midler fra puljen. Du kan se disse under den enkelte pulje nedenfor, ligesom du under hver pulje vil kunne finde et ansøgningsskema m.m.

Luk alle
Åben alle

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune afsætter årligt en pulje, som frivillige organisationer og foreninger kan søge om støtte fra, til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service.

Tilskud gives primært sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter samt til personer der bor i Lejre Kommune. 

Også aktiviteter for en mindre eller speciel gruppe af borgere kan støttes, hvis gruppen har særlige sociale eller sundhedsmæssige behov. Projekter eller aktiviteter, der har til formål at inddrage fysisk eller socialt inaktive eller særligt udsatte borgere, har særlig prioritet.

Puljen administreres af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Retningslinjer

Se retningslinjer og vejledning.

Hvornår kan der søges

Der er to ansøgningsrunder pr. budgetår; 1. oktober og 1. maj.

Der skal søges via et ansøgningsskema.

Ansøgningen sendes til jabi@lejre.dk, som du også er velkommen til at kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål.

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Du kan her se oversigt over de foreninger der har modtaget tilskud til frivilligt socialt arbejde i Lejre Kommune. 

OBS: PULJEN ER UDDELT!

Lejre Kommunes Landsbyudvalg udbyder nu en Klimapulje på 215.000 kr. målrettet landsbyer og småbyer, der ønsker at gennemføre klimaprojekter eller konkrete aktiviteter i forbindelse med Klimaugen i 2021 fra 11. september til 18. september.

Formålet med Klimapuljen er at styrke Lejre Kommunes landsbyer og småbyers engagement og deltagelse i klimaomstillingen.

Klimapuljens to spor
Landsbyudvalgets Klimapulje rummer mulighed for at støtte to typer initiativer:

 • 100.000 kr. er afsat til konkrete aktiviteter i forbindelse med Klimaugen, hvor der maksimalt kan søges 10.000 kr. til hvert initiativ. Det kan fx være fremvisning af lokale klimainitiativer, inspirerende foredrag mv. Se eksempler nedenfor.
 • 115.000 kr. er afsat til ét eller flere konkrete klimaprojekter, der demonstrerer konkret klimaomstilling i Lejres landsbyer og småbyer og inspirerer andre til at være med.

Ansøgningsfristen for Klimapuljen er søndag den 13. juni, og ansøgere kan forvente svar senest i begyndelsen af juli 2021.

Søger du støtte til klimaaktiviteter i forbindelse med Klimaugen oplyses følgende:

 • Hvem der søger
 • Kontaktdata
 • Kort beskrivelse af klimaaktiviteten, og hvordan den lever op til formålet med Klimapuljen samt vilkår for puljemidlerne – se nedenfor
 • Tidspunkt for klimaaktiviteten
 • Hvor meget der søges

Søger du støtte til et klimaprojekt oplyses:

 • Hvem der søger
 • Kontaktdata
 • Beskrivelse af klimaprojektet, og hvordan det lever op til formålet med Klimapuljen samt vilkår for puljemidlerne – se nedenfor
 • Tidsplan for gennemførelse af klimaprojektet
 • Hvor meget der søges samt projektbudget

Send ansøgningen til
Ansøgninger skal sendes til Landsbyudvalgets sekretariat via mail. Send til landsbyudvalg@lejre.dk. Har du spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte Bjørn Henrichsen i sekretariatet: bjhe@lejre.dk eller 53808188.

Vilkår for klimapuljemidler
Formålet med puljemidlerne er at styrke Lejre Kommunes landsbyer og småbyers engagement og deltagelse i klimaomstillingen. Vilkår for støtte er følgende:

 • Borgere, foreninger og organisationer i Lejre Kommune kan søge støttemidler i Klimapuljen. Kommunale enheder kan ikke søge.
 • Støttemidler til aktiviteter op til og under Klimaugen skal gå til at gennemføre synlige klimaaktiviteter, der er åbne for alle interesserede, og som engagerer landsbyen og lokalområdet i klimaomstillingen.
 • Støttemidler til konkrete klimaprojekter skal demonstrere konkret klimaomstilling i Lejres landsbyer og småbyer og inspirere andre til at være med. Som udgangspunkt skal et klimaprojekt være gennemført senest et år efter modtaget tilsagn.
 • Der kan maksimalt søges 10.000 kr. til en klimaaktivitet i forbindelse med Klimaugen samt maksimalt 115.000 kr. til et konkret klimaprojekt.
 • Støttemidler gives til konkrete omkostninger i forbindelse med de enkelte klimaaktiviteter og projekter. Det kan fx være leje af telt, foredragsholder, forplejning, køb af udstyr etc. Der gives ikke støttemidler til aflønning af initiativtagere.
 • Støtte fra Klimapuljen forudsætter, at støttemodtagere formidler bredt omkring deres klimaaktiviteter, så mange får mulighed for og lyst til at deltage. Det er et krav, at støttemodtagere formidler om deres aktiviteter på www.lejreslandsbyer.dk og www.lejre.dk, hvor der bliver skabt overblik over klimaaktiviteter og projekter til gavn for alle interesserede.

I vurdering af ansøgninger lægger Landsbyudvalget vægt på, at klimaaktiviteter og klimaprojekter kan gennemføres af ansøgere inden for gældende lovgivning og på en måde, der ikke afhænger af deltagelse fra den kommunale administration. Landsbyudvalget vil i prioriteringen af ansøgningerne også lægge vægt på, at der gennemføres klimaaktiviteter og klimaprojekter bredt geografisk fordelt over hele Lejre Kommune.

Eksempler på klimaaktiviteter
Klimaaktiviteter og klimaprojekter kan handle om mange ting, fordi udledningen af C02 kommer mange steder fra i vores samfund. Det gælder fx transport, energiforsyning, landbrug og arealanvendelse samt forbrug i bred forstand. Eksempler på klimaaktiviteter kan fx være:

 • Arrangementer med fokus på klimavenlig mad
 • Affaldsindsamling og eksempler på klimavenligt forbrug
 • Fremvisning af natur og biodiversitetsprojekter med klimapotentialer
 • Filmfremvisning og foredrag med debat
 • Samtalecaféer
 • Webinar om energirenovering
 • Varmepumpe-boligejer inviterer indenfor og giver gode råd
 • Eksempler på lokal håndtering af regnvand og klimatilpasning
 • Prøv en elcykel og gode råd til hverdagscyklisme
 • Tests og formidling omkring delebiler, elbiler, samkørsel mv.
 • Klima-markvandring
 • Klimaaktiviteter for børn og unge
 • Og 1.000 flere sjove ting.

Læs mere
Læs mere om Lejre Kommune Landsbyudvalg her. 

Læs Lejre Kommunes Klimaplan ”Vores Sted – Vores Klima”.

Hvert år kan dit bylaug eller forening søge om støtte til at realisere jeres drømme og ideer ved jeres gadekær. Det kan være støtte til gadekærsprojekter eller forskønnelsesaktiviteter, der inkluderer naturen, styrker fællesskaber eller skaber frirum til lokalt initiativ.

300.000 kroner
Lejre Kommune har afsat penge af til projekter og initiativer ved gadekær i kommunens landsbyer som understøtter strategien for gadekær og bynære søer.


Oprensning eller forskønnelse
Meget få steder på Sjælland kan, som Lejre Kommune, levere det ægte landsbyliv med gadekær der indbyder til muligheder og fællesskab. At bosætte sig i en landsby, er et bevidst tilvalg af landsbyen og det lokale liv. Derfor ser vi behovet for at forbedre landsbyernes gadekær som en vigtig opgave, der skal løftes i fællesskab.
Vandhullerne skal være et Vores Sted i lokalsamfundet og som primært skal vedligeholdes af bylaug og gadekærslaug.
Det kan enten være at gadekæret har brug for støtte til en oprensning eller at fællesarealet har brug for en forskønnelse for at blive endnu mere indbydende til fælles samvær og aktivitet.


Hvilke projekter kan få støtte?
I vurderingen af projekter vil der desuden blive lagt vægt på følgende kriterier, hvor projekter, der lever op til flere krav på samme tid, vil få højere prioritering:

 • Projekter, der handler om at øge gadekærets biologiske værdi eksempelvis oprensning af slam
 • Projekter, der øger den rekreative og sociale værdi ved gadekæret f.eks. et forskønnelsesprojekt
 • Projekter hvor borgere/bylaug selv finansiere en del af beløbet eller selv søger fonde
 • Projekter hvor vandhullet ikke tidligere er blevet oprenset eller forskønnet med tilskud fra kommunen

 

Projekter skal være afsluttet inden 1 år efter modtagelse af støtte. I modsat fald tilbagebetales tildelte midler. Eventuel dispensation fra tidsfristen kan gives efter forudgående dokumentation og aftale med kommunen, for nødvendigheden heraf.
Projekterne skal være åbne for lokalområdet og ikke kun for en mindre, lukket kreds. Der gives alene støtte til projekter, som i deres ansøgning kan dokumentere dette.

Det er ligeledes et krav, at projekter i høj grad kan gennemføres af ansøgere, der tager initiativ og ansvar for gennemførelsen, uden at det kræver betydelig involvering af den kommunale administration. Og desuden, at projekter i forbindelse med ansøgning har sandsynliggjort en driftsplan, så projektet ikke senere mister sin værdi eller forfalder, grundet manglede forankring, vedligehold o.lign.


Hvem kan søge?
Alle bylaug/gadekærslaug og andre lokalt forankrede organisationer og foreninger med interesse i at gøre gadekæret i landsbyen mere attraktivt kan søge midlerne. Kommunale enheder kan ikke søge midlerne, men kan deltage i et eventuelt partnerskab med andre.


Hvor meget kan man få?
Det er muligt at opnå økonomisk støtte fra Lejre Kommune på op til 300.000 kr. pr. projekt.


Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist den 28. februar 2021.

Find ansøgningsskema til driftsstøtte her

Find ansøgningsskema til projektstøtte her

Ansøgningen sendes til trafik@lejre.dk 

Du kan læse mere info. vedr. gadekærspuljen her.

Du er også velkommen til at kontakte projektleder Stine Stetson på telefon 4646 4814 eller scrs@lejre.dk, hvis du har yderligere spørgsmål.

Se mere om regler for udbetaling af puljestøtte på kommunens hjemmeside.

Læs mere om hvordan du får støtte til dit projekt her.

Hvad er LAG Midt-Nordvestsjælland?

LAG Midt-Nordvestsjælland er en åben forening, som gennem lokalt forankrede projekter bidrager til at udvikle landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner.

LAG Midt-Nordvestsjælland modtager hvert år ca. 3,7 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsen samt EU's Landdistriktsfond. Disse midler anvendes til at støtte lokale gode og innovative projekter, som kan medvirke til at skabe nye job og attraktive levevilkår i de små lokalsamfund i området.

Hos LAG Midt-Nordvestsjælland kan du søge om tilskud til dit projekt, hvis projektet kan medvirke til at skabe arbejdspladser, understøtte iværksætteri, udvikle turismen eller sikre attraktive levevilkår i LAG'ens område.

Hvordan søger man om LAG-midler?

Du kan løbende søge om tilskud ved LAG-Midt-Nordvestsjælland, og de indkomne ansøgninger behandles i to ansøgningsrunder hen over året. Ansøgningsfrister finder du på www.lag-midtnordvestsjaelland.dk, hvor du også finder yderligere information.

Der kan ansøges om op til 40-50 % af det samlede projektbudget. Kun ansøgninger om tilskud på minimum 50.000 kr. kan komme i betragtning. Det indebærer, at projektets samlende tilskudsberettigede udgifter skal udgøre mindst 100.000 kr.

Hvem kan søge LAG-midlerne

LAG midler kan søges af både privatpersoner, foreninger og små virksomheder. Kommuner kan også søge om midler under LAG-ordningen, men kun til projekter som ikke falder under kommunens sædvanlige drift.

Spørgsmål omkring LAG-ens udviklingsstrategi, ansøgningsfrister, regler og bekendtgørelsen m.v. kan rettes til LAG-koordinatorerne Michella Schack på ms@lag-midtnordvestsjaelland.dk eller telefon 4247 0058 og Stig Andersen på sa@lag-midtnordvestsjaelland.dk eller telefon 3045 9391

Du er også velkommen til at kontakte Lejre Kommunes LAG-kontaktperson Nynne Friis på nyfr@lejre.dk eller telefon 4033 7476 og få en snak om konkrete projektidéer

Børne- og Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen i Vores Sted om at understøtte det gode liv på landet. Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke er kommercielt.

Ansøgninger, der vedrører Kultur- & Fritidsudvalgets fokusområder: Børn, Unge og Musik, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.

Puljen ønsker at støtte udvikling frem for drift. Der er dog ikke begrænsninger på, hvor mange gange et arrangement kan få bevilget støtte, men udvalget vægter nye initiativer frem for aktiviteter der har fundet sted flere gange.

Der kan søges op til max. 50.000 kr.

Hvad er betingelserne for at kunne ansøge

 • Arrangementet skal være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune
 • Tilbuddet skal være åbent for alle
 • Arrangementet skal ikke være kommercielt, dvs. at arrangementet ikke må være arrangeret udelukkende med henblik på at skabe omsætning og fortjeneste
 • Der skal vedlægges et budget for arrangementet samt foreningens regnskab inkl. Egenkapital
 • Det skal fremgå af ansøgningen, om projektet kan realiseres, hvis udvalget bevilger mindre, end det ansøgte beløb
 • Det skal fremgå af ansøgningen, hvor mange deltagere der forventes til arrangementet
 • Det skal fremgå af ansøgningen, hvor stor en eventuelt medfinansieringen er
 • Der skal indsendes et regnskab for arrangementet senest 2 måneder efter afholdelsen
 • Arrangementet skal annonceres via Oplevlejre.dk, og i den forbindelse skal Udvalget for Kultur & Fritid og Børne- og Kulturpuljen nævnes

 

Hvad støtter Puljen normalt ikke

 • Projekter, der er dækket af anden lovgivning eller andre puljer
 • Anlæg, byggeri, renoveringer
 • Anskaffelser / indkøb af blivende karakter
 • Lønudgifter til administration

 

Hvem kan søge

 • Foreninger, grupper, enkeltpersoner

 

Tilbagevendende projekter

Der er ikke begrænsninger på, hvor mange år i træk det samme projekt kan modtage støtte fra puljen. Støtte gives som udgangspunkt dog højst i tre år i træk. Udvalget prioriterer nye initiativer.

Medfinansiering

Som udgangspunkt er der ikke krav om medfinansiering, men udvalget har mulighed for at opsætte krav om en egenfinansiering til et arrangement.

Hvordan kan tilskuddet bevilges 

Puljemidler kan gives i form af:

 • Tilskud. Udbetaling af tilskud sker, når udvalget har bevilget pengene og efter aftale med administrationen
 • Underskudsgaranti kan bevilges ved en forventet risiko ved arrangementet, hvor regnskabet ellers balancerer uden støtte fra kommunen. Ansøgning om underskudsgaranti skal således ikke fremgå af budgettet. Udbetalingen af underskudsgarantien sker, når ansøger har fremsendt det endelige regnskab, hvor den manglende finansiering fremgår.

 

Hvem beslutter

Udvalget for Kultur & Fritid behandler ansøgninger på 5.000-50.000 kr. Udvalgets beslutning er endelig. Udvalget for Kultur & Fritid har mulighed for at dispensere fra alle ovenstående kriterier i forbindelse med behandling af en specifik ansøgning, hvis de vurderer, at det er relevant for Lejre Kommune.

Ansøgninger på max. 5.000 kr. behandles af administrationen.

Vejledning

Der skal ansøges via et ansøgningsskema. Alle felter bedes udfyldt. Tryk her for at komme til ansøgningen 

Ansøgningsfrister er 1. december og 1. september.

Ansøgningerne vil blive behandlet på udvalgets møder i hhv. januar og oktober.

Ansøgere med arrangementer tidligt på året, kan søge til den sene frist året før.

Dog er der løbende ansøgningsfrist for ansøgninger på max. 5.000 kr. Disse ansøgninger behandles af administrationen.

Tilskud udbetales via CVR. nr. eller CPR. nr.

Administrationen kan afvise ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte betingelser.

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Du kan her se oversigt over de foreninger der har modtaget tilskud fra Børne- og Kulturpuljen i Lejre Kommune. 

Formålet med puljen til fritagelse for betaling af lokaleleje er, at give foreninger mulighed for at søge om fritagelse af lokaleleje.

Hvad kan der søges om?

 • Fritagelse for betaling af lokaleleje for aktiviteter i Lejre Kommunes lokaler.

Hvem kan søge:

 • Foreninger der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven
 • Foreninger med humanitært formål
 • Foreninger med aktiviteter for børn og unge
 • Andre foreninger/sammenslutninger der har kulturelt eller folkeoplysende formål, og som Udvalget for Kultur 6 Fritid finder, falder inden for rammerne.

Hvad støttes ikke:

 • Kommercielle foreninger/virksomheder
 • Private formål

Hvem beslutter:

 • Udvalget for Kultur & Fritid

Puljen administreres af Udvalget for Kultur & Fritid. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk  att. Center for Kultur & Fritid.

Find ansøgningsskema

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Ansøgningsfristen er 1. april og 1. november

Pulje til særlige formål kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab til:

 • Nye initiativer
 • Udvikling for børn og unge.
 • Andre særlige formål som Folkeoplysningsudvalget skønner er berettiget til ekstra tilskud.

Der ydes max. tilskud på 25.000 kr. Folkeoplysningsudvalget kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

Her kan du læse om retningslinjerne og vejledninger

Her kan du ansøge Folkeoplysningspuljen

Fælles Legater for værdigt trængende i Lejre Kommune

Legatet er opbrugt ved udgangen af 2016, og der kan derfor ikke længere søges hjælp til sommerferie og jul fra denne pulje.

Gårdejer Hans Hansen og Andrea Hansens Legat

Uddannelseslegat. I henhold til bestemmelserne i Hans Hansen & Andrea Hansens legatfundats, vil der ultimo året blive uddelt legat portioner til unge mennesker fra Allerslev Sogn, som er under uddannelse.

Ansøgning sendes til Lotte Jensen på loje@lejre.dk, som du også er velkommen til at kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål.

Find ansøgningsskema. (Ansøgningsskemaet er aktivt i perioden 15. oktober til 31. december).

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger mv. her.

Hvem kan opnå støtte
Foreninger, grupper eller enkeltpersoner kan ansøge om midler til udvekslinger og arrangementer, der er lokalt forankrede og har en særlig relevans for borgere i Lejre Kommune. IFIL støttede arrangementer skal være offentlige og må ikke have kommercielle formål.

Hvad kan opnå støtte
IFIL understøtter – jf. „Strategi for Internationalt Forum i Lejre“ - mellemfolkelige, kulturelle og erhvervsmæssige kontakter indenfor idræt og fritid, kultur, skole og uddannelse, klima, energi, miljø, økologi samt erhvervs- og landsbyudvikling. Formålet er at skabe kendskab til omverdenen samt udvikle tolerance, international forståelse og respekt.

IFIL kan støtte udgifter til honorar, men støtter ikke udgifter til løn. Støtte gives i form af enten tilskud eller underskudsgaranti.

Der gør sig en række forhold gældende ved udbetaling af midler. Læs mere her

Kan der søges flere gange
IFIL ønsker at støtte nye arrangementer og udveksling udvikling frem for drift. Der er dog ikke begrænsninger på, hvor mange gange et arrangement kan få bevilget støtte, men IFIL vægter nye initiativer frem for aktiviteter, der har fundet sted flere gange.

Læs mere om Internationalt Forum i Lejre her

Sådan ansøger du
Du ansøger via ansøgningsskemaet

 

 

Det er tid til at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark. Derfor genåbner Nordea-fondens Her bor vi-pulje med 50 mio. kr. til at drømme stort i alle småbyer. Puljen skal anspore lokale ildsjæle og foreninger til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i netop deres by.

Måske et kulturhus, en legeplads, en fælleshave – eller noget helt fjerde.

Nordea-fonden forventer at støtte mere end 100 projekter i hele landet i 2021.

Hvem, hvad, hvornår?

For at søge Her bor vi-puljen skal projektet have en stærk relation til et mindre dansk bysamfund med 200 – 5.000 indbyggere og indeholde aktiviteter, der foregår i eller ved byen.

Projektet skal være organiseret i en forening, selvejende institution, ikke-uddelende-fond eller kommune. Dvs. at almennyttige og nonprofitorganisationer kan søge.

Der kan søges mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. inkl. moms. Der kan søges om medfinansiering til større projekter, hvis uddelingen støtter en velafgrænset og veldefineret del af projektet. Ved offentlige projekter stilles der krav om mere end 50% kommunal eller regional medfinansiering.

Ansøgningsfrist

Puljen kan søges indtil 23. september 2021. Alle ansøgere får svar medio december 2021.

Vil I høre mere om puljen med mulighed for at stille spørgsmål, så lyt med, når vi går live på Facebook torsdag 20. maj kl. 16-17.

Læs mere om Her bor vi-puljen.

I 2021 udbydes i en ekstra sommerunde midler til forsøgsprojekter, som målrettes temaet ”Det gode landsbyliv nu og i fremtiden”.

Der er i runden afsat 25 mio. kr. til projekter; som søger at fastholde eller udvikle lokale arbejdspladser, lokale kultur- og fritidstilbud, et lokalt udbud af offentlige funktioner mv. i landsbyer og mindre bysamfund, eller
som understøtter omstilling og udvikling af landsbyer og mindre bysamfund i landdistrikterne.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger til Landdistriktspuljens anden runde i 2021 skal være indsendt inden 30. juni kl. 12.00.

Læs mere om Landdistriktspuljen her.

Friluftsrådet støtter initiativer, der forbedrer mulighederne for befolkningens alsidige friluftsliv og naturforståelse.

Friluftsrådet har flere puljer i spil i 2021.

Med kort ansøgningsfrist den 1. juni 2021 findes en pulje målrettet lokale samarbejder, der understøtter børns aktiviteter og undervisning i det fri i skoler, fritidsordninger og dagtilbud.
Læs mere om den her.

Derudover er der tre temapuljer med ansøgningsfrist 1. september 2021:
• Flere ud i naturen
• Fordybelse i naturen
• Sammen i naturen

Læs mere om puljerne her. 

Bevæg dig for livet Puljen er til for hjælpe dig med din gode idé for at få flere med i aktive fællesskaber. Kommunalbestyrelsen i Lejre har afsat midler til en pulje for at styrke idrætslivet. Har du en god idé til at få flere aktive eller flere medlemmer og med et særligt fokus på de, som har det sværest, kan du søge puljen.

Tryk her for at komme til ansøgningen