Borgerpuljer

Her finder du information om kommunens puljer, tilskudsmuligheder og samarbejde med de frivillige foreninger. Du kan også se en oversigt over de legater, kommunen administrerer samt få information om fundraising.

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år midler til puljer, tilskud og støtte til aktiviteter i Lejre Kommune.

Er du privatperson eller repræsenterer du en forening, som har en god ide til en aktivitet  -  eller udfører du frivilligt socialt arbejde, som kommunens borgere kan have glæde af, kan du søge midler til din aktivitet.

Til hver pulje er der knyttet nogle retningslinjer eller kriterier for at komme i betragtning til at få tildelt midler fra puljen. Du kan se disse for den enkelte pulje nedenfor, ligesom du under hver pulje vil kunne finde et ansøgningsskema.

§ 18 - Frivilligt Socialt arbejde

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune afsætter årligt en pulje, som frivillige organisationer og foreninger kan søge om støtte fra, til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service.

Lejre Kommune ønsker primært at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

Også aktiviteter for en mindre eller speciel gruppe af borgere kan støttes, hvis gruppen har særlige sociale eller sundhedsmæssige behov. Projekter eller aktiviteter, der har til formål at inddrage fysisk eller socialt inaktive eller særligt udsatte borgere, har særlig prioritet.

Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune.

Retningslinjer

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre har i april 2019 godkendt nye retningslinjer for uddeling af § 18-tilskud samt en vejledning til brug for udfyldelse af din ansøgning. Se retningslinjerne her og vejledningen her.

Hvornår kan der søges

Puljen administreres af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Der er to ansøgningsrunder  pr. budgetår; 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår).

Der skal søges via et ansøgningsskema.

Ansøgningen sendes til jabi@lejre.dk, som du også er velkommen til at kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål.

Se mere om regler for udbetaling af støtte. 

Søg støtte til udvikling af dit gadekær

Hvert år kan dit bylaug eller forening søge om støtte til at realisere jeres drømme og ideer ved jeres gadekær. Det kan være støtte til gadekærsprojekter eller forskønnelsesaktiviteter, der inkluderer naturen, styrker fællesskaber eller skaber frirum til lokalt initiativ.

300.000 kroner
Lejre Kommune har afsat penge af til projekter og initiativer ved gadekær i kommunens landsbyer som understøtter strategien for gadekær og bynære søer.


Oprensning eller forskønnelse
Meget få steder på Sjælland kan, som Lejre Kommune, levere det ægte landsbyliv med gadekær der indbyder til muligheder og fællesskab. At bosætte sig i en landsby, er et bevidst tilvalg af landsbyen og det lokale liv. Derfor ser vi behovet for at forbedre landsbyernes gadekær som en vigtig opgave, der skal løftes i fællesskab.
Vandhullerne skal være et Vores Sted i lokalsamfundet og som primært skal vedligeholdes af bylaug og gadekærslaug.
Det kan enten være at gadekæret har brug for støtte til en oprensning eller at fællesarealet har brug for en forskønnelse for at blive endnu mere indbydende til fælles samvær og aktivitet.


Hvilke projekter kan få støtte?
I vurderingen af projekter vil der desuden blive lagt vægt på følgende kriterier, hvor projekter, der lever op til flere krav på samme tid, vil få højere prioritering:

 • Projekter, der handler om at øge gadekærets biologiske værdi eks. vis oprensning af slam 
 • Projekter, der øger den rekreative og sociale værdi ved gadekæret f.eks. forskønnelsesprojekt 
 • Projekter hvor borgere/bylaug selv finansiere en del af beløbet eller selv søger fonde
 • Projekter hvor vandhullet ikke tidligere er blevet oprenset eller forskønnet med tilskud fra kommunen.

 

Projekter skal være afsluttet inden 1 år efter modtagelse af støtte. I modsat fald tilbagebetales tildelte midler. Eventuel dispensation fra tidsfristen kan gives efter forudgående dokumentation og aftale med kommunen, for nødvendigheden heraf.
Projekterne skal være åbne for lokalområdet og ikke kun for en mindre, lukket kreds. Der gives alene støtte til projekter, som i deres ansøgning kan dokumentere dette.

Det er ligeledes et krav, at projekter i høj grad kan gennemføres af ansøgere, der tager initiativ og ansvar for gennemførelsen, uden at det kræver betydelig involvering af den kommunale administration. Og desuden, at projekter i forbindelse med ansøgning har sandsynliggjort en driftsplan, så projektet ikke senere mister sin værdi eller forfalder, grundet manglede forankring, vedligehold o.lign.


Hvem kan søge?
Alle bylaug/gadekærslaug og andre lokalt forankrede organisationer og foreninger med interesse i at gøre gadekæret i landsbyen mere attraktivt kan søge midlerne. Kommunale enheder kan ikke søge midlerne, men kan deltage i et eventuelt partnerskab med andre.


Hvor meget kan man få?
Det er muligt at opnå økonomisk støtte fra Lejre Kommune på op til 300.000 kr. pr projekt.


Ansøgningsfrist
Ansøgningsrunden for 2019 starter den 1. december 2018 og frem til den 1. februar 2019.


Find ansøgningsskema her.
Ansøgningen sendes til trafik@lejre.dk.

Du er også velkommen til at kontakte projektleder Stine Stetson på telefon 46 46 48 14 eller scrs@lejre.dk, hvis du har yderligere spørgsmål.

Se mere om regler for udbetaling af støtte

 

LAG - Midt-Nordvestsjælland - Udvikling af din virksomhed

Læs mere om hvordan du får støtte til dit projekt her.

Hvad er LAG Midt-Nordvestsjælland?

LAG Midt-Nordvestsjælland er en åben forening, som gennem lokalt forankrede projekter bidrager til at udvikle landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner.

LAG Midt-Nordvestsjælland modtager hvert år ca. 3,7 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsen samt EU's Landdistriktsfond. Disse midler anvendes til at støtte lokale gode og innovative projekter, som kan medvirke til at skabe nye job og attraktive levevilkår i de små lokalsamfund i området.

Hos LAG Midt-Nordvestsjælland kan du søge om tilskud til dit projekt, hvis projektet kan medvirke til at skabe arbejdspladser, understøtte iværksætteri, udvikle turismen eller sikre attraktive levevilkår i LAG'ens område.

Hvordan søger man om LAG-midler?

Du kan løbende søge om tilskud ved LAG-Midt-Nordvestsjælland, og de indkomne ansøgninger behandles i to ansøgningsrunder hen over året. Ansøgningsfrister finder du på www.lag-midtnordvestsjaelland.dk, hvor du også finder yderligere information.

Der kan ansøges om op til 40-50 % af det samlede projektbudget. Kun ansøgninger om tilskud på minimum 50.000 kr. kan komme i betragtning. Det indebærer, at projektets samlende tilskudsberettigede udgifter skal udgøre mindst 100.000 kr.

Hvem kan søge LAG-midler

LAG midler kan søges af både privatpersoner, foreninger og små virksomheder. Kommuner kan også søge om midler under LAG-ordningen, men kun til projekter som ikke falder under kommunens sædvanlige drift. 

Spørgsmål omkring LAG-ens udviklingsstrategi, ansøgningsfrister, regler og bekendtgørelsen m.v. kan rettes til LAG-koordinatorerne Michella Schack på ms@lag-midtnordvestsjaelland.dk eller telefon 42 47 00 58 og Stig Andersen på sa@lag-midtnordvestsjaelland.dk eller telefon 30 45 93 91

Du er også velkommen til at kontakte Lejre Kommunes LAG-kontaktperson Nynne Friis på nyfr@lejre.dk eller telefon 40 33 74 76 og få en snak om konkrete projektidéer.

Børne- og kulturpuljen

Børne- og Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen i Vores Sted, som handler om at være med til at understøtte det gode liv på landet. Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke er kommercielt.

Ansøgninger, der vedrører Kultur- & Fritidsudvalgets fokusområder: Børn, Musik & Idræt, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.

Puljen ønsker at støtte udvikling frem for drift. Der er dog ikke begrænsninger på, hvor mange gange et arrangement kan få bevilget støtte, men udvalget vægter nye initiativer frem for aktiviteter der har fundet sted flere gange.

Ansøgninger om tilskud på max. 5.000 kr. behandles løbende af administrationen i Center for Kultur & Fritid.

Hvad er betingelserne for at kunne ansøge 
• Arrangementet skal være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune
• Tilbuddet skal være åbent for alle
• Arrangementet skal ikke være kommercielt
• Der skal vedlægges et budget for arrangementet samt foreningens regnskab inkl. egenkapital
• Der skal indsendes et regnskab for arrangementet senest 2 måneder efter afholdelsen
• Arrangementet skal annonceres via Lejre Kommunes Kultunaut-kalender: Oplevlejre.dk

Hvad støtter Puljen normalt ikke 
• Projekter, der er dækket af anden lovgivning eller andre puljer
• Anlæg, byggeri, renoveringer
• Anskaffelser/ indkøb af blivende karakter
• Lønudgifter til administration

Hvem kan søge 
Foreninger, grupper, enkeltpersoner

Tilbagevendende projekter 
Der er ikke begrænsninger på, hvor mange år i træk det samme projekt kan modtage støtte fra puljen. Der skal ansøges hvert år.
Udvalget vægter dog nye initiativer frem for aktiviteter, der har været afholdt flere gange.

Medfinansiering
Som udgangspunkt er der ikke krav om medfinansiering, men udvalget har mulighed for at opsætte krav om en egenfinansiering til et arrangement.

Hvordan kan tilskuddet bevilges
Puljemidler kan gives i form af:
• Tilskud
• Underskudsgaranti – som kan bevilges ved en forventet risiko ved arrangementet, hvor regnskabet ellers balancerer uden støtte fra kommunen. Ansøgning om underskudsgaranti skal således ikke fremgå af budgettet. Udbetalingen af underskudsgarantien sker, når ansøger har fremsendt det endelige regnskab, hvor den forventede, med manglende finansiering fremgår.

Hvem beslutter
Udvalget for Kultur & Fritid. Udvalgets beslutning er endelig. Udvalget for Kultur & Fritid har mulighed for at dispensere fra alle ovenstående kriterier i forbindelse med behandling af en specifik ansøgning, hvis de vurderer, at det er relevant for Lejre Kommune. Dog behandles ansøgninger på max. 5.000 kr. af administrationen.

Vejledning
Der skal ansøges via et ansøgningsskema. Alle felter bedes udfyldt. Find ansøgningsskema

Ansøgningsfrister er 1. december og 1. september.
Ansøgningerne vil blive behandlet på Udvalgets møder i hhv. januar og oktober. Ansøgere med arrangementer tidligt på året, kan evt. søge til den sene frist året før.
Dog er der løbende ansøgningsfrist for ansøgninger på max. 5.000 kr. Disse ansøgninger behandles af administrationen.

Tilskud udbetales via CVR. nr. eller CPR. nr.

Administrationen kan afvise ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte betingelser

Ansøgning sendes til alum@lejre.dk  att. Center for Kultur & Fritid. 

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Fritagelse for betaling af lokaleleje

Formålet med puljen til fritagelse for betaling af lokaleleje er, at give foreninger mulighed for at søge om fritagelse af lokaleleje.

Hvad kan der søges om?

 • Fritagelse for betaling af lokaleleje for aktiviteter i Lejre Kommunes lokaler.

Hvem kan søge:

 • Foreninger der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven
 • Foreninger med humanitært formål
 • Foreninger med aktiviteter for børn og unge
 • Andre foreninger/sammenslutninger der har kulturelt eller folkeoplysende formål, og som Udvalget for Kultur 6 Fritid finder, falder inden for rammerne.

Hvad støttes ikke:

 • Kommercielle foreninger/virksomheder
 • Private formål

Hvem beslutter:

 • Udvalget for Kultur & Fritid

Puljen administreres af Udvalget for Kultur & Fritid. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att. Center for Kultur & Fritid.

Find ansøgningsskema

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Folkeoplysningspuljen

Folkeoplysningsudvalgets Pulje til særlige formål henvender sig til frivillige folkeoplysende foreninger med:

 • Nye initiativer og/eller
 • Udviklingsarbejder for børn og unge og/eller
 • Andre særlige formål, der efter Folkeoplysningsudvalgets skøn berettiger til ekstra støtte.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att.: Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningerne behandles løbende.

Find ansøgningsskema 

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Legater

Fælles Legater for værdigt trængende i Lejre Kommune

Legatet er opbrugt ved udgangen af 2016, og der kan derfor ikke længere søges hjælp til sommerferie og jul fra denne pulje.

Gårdejer Hans Hansen og Andrea Hansens Legat

Uddannelseslegat. I henhold til bestemmelserne i Hans Hansen & Andrea Hansens legatfundats, vil der ultimo året blive uddelt legat portioner til unge mennesker fra Allerslev Sogn, som er under uddannelse.

Ansøgning sendes til Lotte Jensen på loje@lejre.dk, som du også er velkommen til at kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål.

Find ansøgningsskema. (Ansøgningsskemaet er aktivt i perioden 15. oktober til 31. december).

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger mv. her

Andet

Her kan du finde blanketter og retningslinjer for aktivitetstilskud, lokaletilskud for foreninger og tilskud til aftenskoler.