Vi undersøger muligheden for termonet i otte landsbyer

Mange borgere i Lejre Kommunes landsbyer har ikke udsigt til at kunne få fjernvarme. Men termonet er en anden fælles varmeløsning, der giver mulighed for miljøvenlig og effektiv varmeproduktion.

Det er en stor opgave for frivillige at kaste sig ud i afklaringen og etableringen af et varmefællesskab. Derfor har Kommunalbestyrelsen i første omgang besluttet at undersøge, om der er potentiale for termonet i otte landsbyer. Landsbyerne er udvalgt på baggrund af, hvor der er størst sandsynlighed for at flest muligt kan få gavn af opvarmning med termonet.

De otte landsbyer, der skal undersøges, er: Ejby, Gershøj, Gevninge, Kirke Hyllinge, Kirke Sonnerup, Kirke Såby, Vester Såby og Øm.

Screening af 8 landsbyer ift. termonet

Luk alle
Åben alle

Nyheder

12. april 2023:

Lejre Kommune afholder borgermøder om termonet for 7 landsbyer 
Lejre Kommune har en vision om, at alle ejendomme i kommunen opvarmes med fossilfri energi senest i år 2030. Som en del af løsningen er 8 landsbyer blevet screenet for, hvorvidt termonet (som typisk er et fælles jordvarme-anlæg) har potentiale i deres område.   
Screeningen viste et positivt resultat for Ejby, Gevninge, Kirke Hyllinge og Kirke Sonnerup, imens Kirke Såby, Vester Såby og Øm blev bedømt som muligvis egnet. 
Lejre Kommune inviterer nu borgere i disse landsbyer til borgermøder om den videre proces for at etablere termonet sammen med rådgivningsfirmaet Sustain.  

Møder:  
25/4: Gevninge og Øm. 
26/4: Ejby og kr. Sonnerup. 
2/5: Kr. Hyllinge. 
3/5: kr. Såby og Vester Såby. 

Borgere i de berørte landsbyer er inviteret via e-boks. Har du ikke fået en invitation, eller har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lejre Kommune på klima@lejre.dk 

Program til borgermødet:

 1. Velkomst v/Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling
 2. Præsentation af screeningsresultater v/rådgivningsvirksomheden Sustain
 3. Etablering af termonet – hvordan gør man? v/rådgivningsvirksomheden Sustain
 4. Kommunens muligheder for at understøtte det lokale arbejde
 5. Dialog med dine naboer om næste skridt for jeres område

10. februar 2023:
Flere landsbyer har potentiale til termonet. Lejre Kommune arbejder videre frem mod involverende borgermøder.

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling blev mandag den 6. februar præsenteret for screeningsresultaterne af termonet-undersøgelsen.

Næste skridt i processen er at afholde borgermøder, mobilisere lokale interessenter og kigge på finansiering af de videre undersøgelser.
Lejre kommunes administration arbejder nu frem mod at tilrettelægge borgermøder, der skal involvere landsbyborgerne.
Så snart der er nyt i sagen, vil det blive annonceret på lejre.dk samt i Lokalavisen.

Screeningsresultatet
I december 2022 besluttede udvalget, at screeningerne skulle foretages i landsbyerne Gevninge, Kirke Såby, Kirke Hyllinge, Ejby, Kirke Sonnerup, Vester Såby, Øm og Gershøj.

Screeningerne viser;

 • et positivt resultat for Ejby, Gevninge, Kirke Hyllinge og Kirke Sonnerup.
 • et Kirke Såby, Vester Såby og Øm muligvis kan egne sig til termonet.
 • et negativt resultat for Gershøj. Her vil individuelle varmepumper have den bedste brugerøkonomi.

Arbejdet med termonet understøtter målsætningen i Lejre Klimaplan om, at alle ejendomme i kommunen skal opvarmes med fossilfri energi i 2030.

Se referatet fra udvalgsmødet – og termonet-resultaterne her:

Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025 - Mødelokale 5, Allerslev (lejre.dk)

Har du spørgsmål til det videre arbejde, er du velkommen til at skrive til klima@lejre.dk

...

2. februar 2023:
Termonet – nu er der nyt

I den seneste tid er mulighederne for termonet blevet undersøgt i otte af Lejre Kommunes landsbyer: Ejby, Gershøj, Gevninge, Kirke Hyllinge Kirke Sonnerup Kirke Såby, Vester Såby og Øm. Nu er resultaterne klar.

Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling skal behandle resultaterne på deres næste møde, som er den 6. februar.

Du kan allerede nu læse dagsordenen med bilag om sagen her.

 

Præsentationer fra borgermøder om termonet

Nedenfor er præsentationerne fra de 4 borgermøder om termonet.

Borgermøde den 25. april 2023 for Gevninge og Øm

Præsentation af Sustain - Borgermøde om termonet  -  Gevninge og øm

Borgermøde den 26. april 2023 for Ejby og Kirke Sonnerup

Præsentation af Sustain - Borgermøde om termonet - Ejby og Kirke Sonnerup

Borgermøde den 2. maj 2023 for Kirke Hyllinge

Præsentation af Sustain - Borgermøde om termonet - Kirke Hyllinge

Borgermøde den 3. maj 2023 for Kirke Såby og Vester Såby

Præsentation af Sustain - Borgermøde om termonet - Kirke Såby Og Vester Såby

Dagsorden på borgermøder

Dagsorden for alle 4 møder om termonet

Kommunens muligheder for at understøtte det lokale arbejde

Præsentation  - Kommunens muligheder for at understøtte det lokale arbejde

 

Hvad sker der, når kommunen undersøger mulighederne i min landsby?

Kommunen vil undersøge potentialet og sandsynligheden for et vellykket termonet-projekt i otte landsbyer. Der er tale om en såkaldt screening, som skal afklare, om det er sandsynligt, at termonet vil være den mest fordelagtige grønne løsning for borgerne i landsbyen.

En af betingelserne for at etablere termonet er, at det ikke må blive dyrere for den enkelte forbruger end for eksempel en privat varmepumpe.

Screeningen indeholder følgende:

 • Afdækning af mulighed for termonet som varmekilde, herunder om der er forhold, der gør det svært at lægge jordledninger til et fælles jordvarmenet, m.v.
 • Overblik over eksisterende varmeforbrug i landsbyen
 • Afgrænsning af antal ejendomme, der potentielt kan tilsluttes
 • Eksisterende organisation til borgerinddragelse, f.eks. et fælles bylaug
 • Overslag på størrelsen af termonettet
 • Overslag på varmepris baseret på den enkelte landsby. Denne pris sammenholdes med varmeprisen ved opvarmning med individuelle varmepumper
 • Samspil med Lejre Kommunes nuværende varmeplan

Hvad er næste skridt, hvis undersøgelsen viser, at min landsby har potentiale til at få termonet?

Når resultaterne af undersøgelsen ligger klar, vil Lejre Kommune tage kontakt til borgerne i de otte udvalgte landsbyer med henblik på den videre proces.

Der er mange valgmuligheder i forbindelse med etablering af termonet, og dermed kan processen se forskellig ud afhængig af lokale ønsker og forhold.

Processen kan for eksempel se sådan ud:Proces for etableringOrdforklaring til processen:

Projektforslag

Et projektforslag skal udarbejdes af en rådgivende virksomhed. Projektforslaget skal blandt andet beskrive, om der er lokale varmekilder, der kan udnyttes. Desuden skal projektforslaget klarlægge, om det er forsyningsselskabet eller borgerne selv, der skal eje termonettet.

Landsbypuljen kan søges til udarbejdelse af projektforslag. Læs mere om Landsbypuljen her.

 

Tilslutningsbidrag

En engangsbetaling, der betales pr. ny tilslutning for at få adgang til det kommende, fælles termonet. Prisen afhænger af lokale forhold. Den indledende undersøgelse vil give et overslag på størrelsen af beløbet, mens projektforslaget kan give et mere præcist estimat på den endelige pris.

 

A.M.B.A.

Hvis borgerne selv ønsker at eje termonettet, skal de oprette et lokalt fjernvarmeselskab, et såkaldt A.M.B.A. Et A.M.B.A. er et andelsselskab med begrænset ansvar, altså et andelsselskab, hvor ejernes ansvar er begrænset til den indskudte andelskapital. I praksis foregår det oftest ved, at en gruppe borgere beslutter, at de ønsker fjernvarme i et lokalområde. Der er også mulighed for, at flere landsbyer går sammen i et fælles A.M.B.A., som derefter står for driften af flere lokale termonet på én gang. Endelig kan et forsyningsselskab eje det lokale termonet.

Info om termonet

Luk alle
Åben alle

Hvad er termonet ?

Et termonet fungerer oftest som et stort, fælles jordvarmeanlæg: Der lægges uisolerede rør i jorden. En væske i røret opvarmes af jorden og sendes ud til det enkelte hjem.

Termonettet løber på tværs af mange bygninger med en typisk temperatur på mellem 0 og 10 grader. I kombination med jordvarmepumper kan et termonet levere varme og varmt brugsvand. Termonettet kan både etableres til få og mange bygninger – og kan let udvides efterfølgende.

Termonet er altså en kollektiv varmeforsyning og har nogle fordele frem for de individuelle løsninger. Fordelene er blandt andet, at det kan være billigere for den enkelte forbruger, både ved etableringen og i forhold til de løbende varmeudgifter. Man slipper desuden for den støj, som kan følge med en privat varmepumpe, og man skal ikke afse plads til en udedel.

I øvrigt kan varmen i et termonet komme fra mange forskellige kilder - f.eks. også solpaneler eller overskudsvarme fra virksomheder.

Læs mere om termonet:

Se en kort film om termonet: Fremtidens fjernvarme: Termonet - YouTube

Hvor lang tid tager det at gennemføre et termonet-projekt i en landsby som min?

Tidsplanen for et termonet-projekt afhænger af lokale forhold, såsom antallet af ejendomme, der skal have termonet, valg af varmekilde(r), ledige arealer, effektiv projektstyring, m.v.

Det kan derfor være vanskeligt at sige noget generelt om, hvor lang tid det tager at gennemføre et termonet-projekt. 

Tidsplanen for et typisk projekt kan se sådan ud (angivet i måneder):

Tidsplan for termonet

Kilde: Sustain

Hvad koster det at varme min bolig op med termonet?

Det er forudsætning for at gennemføre et termonet-projekt, at brugerøkonomien er fordelagtig sammenlignet med opsætning af individuelle varmepumper.

Prisen på opvarmning med termonet afhænger i høj grad af lokale forhold, og det er derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt i processen at beregne den endelige pris for opvarmning med termonet i de enkelte landsbyer.

De indledende undersøgelser vil dog give et overslag på varmepris baseret på den enkelte landsby. Denne pris sammenholdes med varmeprisen ved opvarmning med individuelle varmepumper.

Skal der graves på min grund, hvis jeg ønsker termonet?

Hvis der skal etableres termonet, skal der graves stikledninger fra hovedledningen og ind til huset. De rør, der graves ned, er uisolerede, og fylder derfor mindre end almindelige fjernvarmerør.

Der skal desuden opsættes en indendørs jordvarmepumpe, som erstatter bygningens nuværende varmekilde (gasfyr, oliefyr eller lignende), samt en varmtvandsbeholder og en ekspansionsbeholder, hvis de ikke allerede er installeret. En af fordelene ved termonet er, at man undgår støjgener fra en udendørs varmepumpe.

 

Hvem skal drive termonettet, når det er etableret?

Ejerskabet af termonettet har betydning for, hvem der skal stå for drift og vedligehold. Herunder kan du læse om forskellige muligheder for drift og vedligehold:

Et forsyningsselskab står for driften

Én mulighed er, at forsyningsselskabet ejer termonettet og dermed også står for drift og vedligehold. Hvis borgerne derimod selv ejer termonettet, er en anden mulighed, at man indgår en driftsaftale med forsyningsselskabet.

Borgerne står for driften

Hvis borgerne selv ejer termonettet, kan de vælge selv at stå for driften af termonettet. Det er også muligt at indgå en serviceaftale på det fælles anlæg alene, så borgerne kun har ansvaret for drift af egen varmepumpe. 

Hvem skal eje termonettet?

Der er flere muligheder for etablering og drift af et termonet. Det kan ejes af beboerne selv eller af lokale, der etablerer et andelsselskab med begrænset ansvar, forkortet A.M.B.A. Endelig kan det ejes af professionelle aktører, eksempelvis det lokale fjernvarmeselskab, som både varetager etablering og drift.

Hvis flere landsbyer vælger at etablere termonet, kan en mulighed også være at danne et fælles A.M.B.A, som står for administration og drift af flere landsbyers termonet.

Kan jeg selv gøre noget for, at vi hurtigt får termonet i min landsby?

Det lokale engagement er afgørende, hvis I ønsker opvarmning via termonet i jeres landsby. Kommunen støtter op om omstillingen til grønne opvarmningsformer, men i sidste ende er det borgerne, eventuelt i samarbejde med lokale virksomheder, der skal drive projektet.

Hvis undersøgelserne viser, at der bliver mulighed for termonet, kan det være en god idé at starte med at tale med dine naboer. Er I flere, som synes idéen er interessant, kan I begynde med at indkalde alle i området til et uforpligtende fællesmøde. Her kan I finde ud af, om I alle umiddelbart har interesse for termonet.

Hvis I på mødet bliver enige om, at I gerne vil vide mere om, hvordan et mindre energifællesskab i jeres landsby kan se ud og fungere, er det en god idé at lave en arbejdsgruppe med dem af jer, som har tid og lyst.

Tag gerne fat i Lejre Kommune tidligt i processen. Vi vil gerne hjælpe jer i gang med f.eks. afholdelse af møder eller at skaffe viden. Kontakt os på klima@lejre.dk.

Kan vi søge støtte til termonet-projektet i vores landsby?

Det er muligt at søge Landsbypuljen om op til 100.000 kr. til et lokalt energifællesskab. Puljemidler kan f.eks. bruges til eksterne energirådgivere, der kan udarbejde et projektforslag. Læs mere om Landsbypuljen her.

Der findes desuden en række muligheder for at modtage støtte til at omstille fra olie- eller gasfyr.

Der kan fx søges støtte til frakobling af gasnettet, hvis en række betingelser er opfyldt. Ordningen hedder ”Afkoblingsordningen” og giver mulighed for gratis at blive afkoblet gassystemet. Det betyder, at man kan spare det gebyr, det i dag koster at afkoble sig gasnettet.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder, og hvordan du søger her: Sparenergi.dk

Kontaktinfo

Tag gerne fat i Lejre Kommune tidligt i processen. Vi vil gerne hjælpe jer i gang med f.eks. afholdelse af møder eller at skaffe viden.

Kontakt os på klima@lejre.dk.