Vil du etablere eller sløjfe et jordvarmeanlæg?

Du skal søge om tilladelse både til etablering og sløjfning af jordvarmeanlæg via det digitale selvbetjeningssystem Byg og Miljø.

Ansøg om etablering af jordvarmeanlæg via Byg og Miljø her

Læs her, inden du ansøger

Luk alle
Åben alle

Særligt vilkår for at anmelde jordvarmeanlæg

Du kan anmelde etablering af et jordvarmeanlæg når:

  • Anlægget er horisontalt og ikke industrielt
  • Anlægget er placeret udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser
  • Frostsikringsmidlet er IPA-sprit, ethylenglycol eller propylenglycol

Opfylder dit anlæg ovenstående kriterier, kan du anmelde dit anlæg. Anmeldelsen er modtaget hos Lejre Kommune, når du har modtaget en kvitteringsmail.

Du skal anmelde via det digitale selvbetjeningssystem Byg og Miljø.

Husk at vedlægge et målfast kortbilag over placering af jordslangerne/boringen på din ejendom og fuldmagt, hvis en anden (f.eks. leverandøren af anlægget) søger på dine vegne.

Hører du ikke fra os indenfor 4 uger efter anmeldelsen, kan du etablere dit anlæg.

Hvis dit anlæg ikke opfylder ovenstående krav, skal du søge om tilladelse til at etablere anlægget. Store dele af Lejre Kommune ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Det er derfor sandsynligt, at du skal ansøge om en tilladelse.

Du kan se på kortet nedenfor, om din ejendom ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. De mørkeblå områder på kortet, er områder med særlige drikkevandsinteresser. 

Lejre Kommune kort med særlige drikkevandsinteresser

Sagsbehandlingstid

Du kan forvente at modtage din tilladelse til jordvarmeanlæg senest 3 uger efter, at du har ansøgt.

Regler

Der er en række krav i jordvarmebekendtgørelsen, der skal være opfyldt for at få tilladelse til anlægget, blandt andet krav om, at det ikke må etableres nærmere end 50 m fra vandindvindingsanlæg for horisontale anlæg og mindst 300 meter fra vandboring for vertikale anlæg.

Du kan finde bekendtgørelsen i sin helhed via dette link til Retsinformation

Reduktion af elafgift

Hvis du opvarmer din bolig med elvarme, kan du få en reduktion i elafgiften på den del af forbruget, der overstiger 4.000 kilowatt-timer. For at få afgiftsreduktion, skal din bolig stå opført i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet. Du kan kontakte dit elselskab og høre nærmere om afgiftsreduktion.

Tæthedsprøvning inden anlægget tages i brug

Inden ibrugtagning af et nyt jordvarmeanlæg med brine, og inden genstart af et bestående anlæg efter reparation, eller vedligeholdelse af den nedgravede del af anlægget, skal ejeren eller brugeren af jordvarmeanlægget gennemføre en tæthedsprøvning efter fremgangsmåden i bilag 3 i jordvarmebekendtgørelsen.

Resultatet skal være Lejre Kommune i hænde senest 14 dage efter tæthedsprøvningen.

Eftersyn efter 1. driftsår

Jordvarmeanlæggets ejer skal efter 1. driftsår lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg.

Eftersynet skal omfatte de i bilag 4 i jordvarmebekendtgørelsen nævnte forhold. 

Ejeren af anlægget skal i mindst 10 år opbevare resultatet af kontrollen og efter anmodning stille denne til rådighed for Lejre Kommune.

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Senest 14 dage efter at arbejdet med sløjfningen er afsluttet, skal Lejre Kommune underrettes af den, der har ladet sløjfningen udføre.

Du kan anmelde sløjfning på det digitale selvbetjeningssystem Byg og Miljø.

Ved sløjfning af et terrænnært anlæg tømmes varmeoptagningssystemet for væske, hvorefter slangekredsløbet gennemskylles med rent vand, og slangen aflukkes. 

Hvis sløjfningen af anlægget er forårsaget af, at slangen ikke længere lever op til kravene til en varmeslange, skal slangen frakobles anlægget på en måde, så det ikke er muligt at sætte den i drift igen.