Gener fra andre dyr

Hvis du oplever gener fra andre dyr end rotter, så kan du her finde nyttig information.

Lejre Kommune foretager kun bekæmpelse af rotter. Alle grundejere er forpligtet til at betale til rottebekæmpelsen, dette gebyr bliver opkrævet via ejendomsskatten. Læs meget mere om rotter her.

Alle udgifter i forbindelse med bekæmpelse af alle andre dyr, afholdes af borgeren selv.

Skadedyrsguiden om mindre insekter, som du finder i boksen til højre, kan lede dig hen til oplysninger om dit skadedyrsproblem. 

Råger

Det er grundejer eller forpagter som skal søge om tilladelse til regulering af råger hos Naturstyrelsen. Det står i bekendtgørelsen om vildtskader. 

Lejre Kommune søger naturstyrelsen om regulering de steder vi er grundejere, og hvor der er fare for menneskers sundhed.
 
Naturstyrelsen vil kun give tilladelse, hvis det er i overensstemmelse med EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. Naturstyrelsen vurderer om generne fra rågerne er så store, at en tilladelse til regulering er nødvendig.

Det skal bemærkes, at råger er en del af vores natur og fauna, så de skal have lov at være her.

Du kan finde mere information om regulering af råger her.

Du kan læse om råger og rågekolonier i byer her.

Ansøg naturstyrelsen om tilladelse til regulering her

Mosegrise og muldvarpe

Lejre Kommune foretager ikke bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe.

Har du problemer med mosegrise eller muldvarpe, skal du henvende dig til et autoriseret bekæmpelses firma, der mod betaling kan udføre skadedyrsbekæmpelsen.

Bier og hvepse

Bier
På Dansk Biavlerforenings hjemmeside kan du finde oplysninger om bisværme, samt finde en person som kan fjerne bisværme. Du kan også finde oplysninger om de mange forskellige slags bier. 

Hvepse
Du kan læse om gedehamse (hvepse) og hvordan du selv kan fjerne dem på Danmarks Biavlerhjemmeside.

Hvis du ikke selv kan eller vil fjerne et hvepsebo, skal du henvende dig til et autoiseret firma, der kan bekæmpe hvepse. Dette skal du selv betale.

Gå til Dansk Biavlerforenings hjemmeside her

Vilde katte

Lejre Kommune har ingen aftale om indfangning af vilde katte. Vi fraråder fodring af vilde katte, med mindre du tager ansvar for katten.

Hvis du ønsker at få indfanget en herreløs kat, kan du kontakte Kattens Værn (Katteværnstjenesten). Du skal selv betale for indfangningen.

Læs om Kattens Værn

Sorte fugle

Lejre Kommune foretager ikke bekæmpelse af andre sorte fugle, herunder husskader, krager, alliker og ravne.

Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation til regulering af visse arter, men det er grundejeren selv, som skal håndtere opgaven. 

Flagermus

I Danmark lever der 14 arter af flagermus. De er alle fredet.

​Man må ikke bekæmpe flagermus og det er ulovligt at slå flagermus ihjel eller at ødelægge dens yngle- eller rasteområder.

Hvis du har flagermus på din ejendom, bør du derfor som udgangspunkt acceptere deres tilstedeværelse og glæde dig over at have naturen tæt på.

Visse steder kan der dog opstå støj- eller lugtgener, som er så kraftige, at det kan være nødvendigt at få flagermusene til at flytte.

Lejre Kommune hjælper ikke med at få flagermusene til at flytte, der skal du selv kontakte vildtkonsulenten på Sjælland som kan vejlede dig i korrekt håndtering af din udfordring.

Det meste af sommeren, hvor flagermusene har unger, kan udslusning ikke benyttes. Ungerne bliver nemlig siddende i kolonien, når hunnerne om aftenen flyver ud på insektjagt. Hvis åbningen lukkes til, vil ungerne blive lukket inde uden hunnen og derved vil de langsomt dø.

Som udgangspunkt ligger flagermusene i dvale fra september til maj, så der må udslusningen heller ikke foretages.

En evt. udslusning af flagermus må kun ske i en kort periode, fra sidst i august til først i september, når ungerne er blevet store nok til at flyve med ud.

Naturstyrelsen Vestsjælland
Mantzhøj
Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sj.

E-mail: vsj@nst.dk / Tlf: 72 54 32 88