Hvordan forebygger jeg rotter og sikrer min ejendom

Bekendtgørelsens § 3 pålægger grundejere at rottesikre og renholde deres ejendomme, herunder brønde og stikledninger. Du har således pligt til at sikre og renholde din ejendom, så rotters muligheder begrænses mest mulig.

 

Mange rotter, lever, i landzonen, og specielt er de aktive landbrugsbedrifter vigtige tilholdssteder for rotterne. Beboelsesejendomme i landzone med mindre dyrehold, f.eks. høns eller kaniner, er ligeledes ofte plagede af rotter. At rotter i landzonerne stadig er ret almindelige, skyldes de talrige skjulesteder og rigelige mængder af føde, der ofte findes i og omkring bygningerne.

1) Ydermure skal være intakte og uden beskadigelser. Bindingsværksmure og andre ydermure af mindre end én stens tykkelse skal overalt være hele og tætte, og de kan kræves sikret med rottenet, skiferplade, eternitplade el.lign. ned til 60 cm under og op til 30 cm over jorden.

2) Bygningernes tage bør være hele og tætte.

3) Vinduer skal altid være forsynet med hele glas eller med rottenet med en maskevidde på under 20 mm.

4) Ejendommens sokkel skal overalt være intakt. Kampestenssokler skal ligeledes være hele og tætte, og evt. kan de kræves sikret med fintmasket trådnet udstøbt med beton.

5) Ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og fastgjorte og være af et materiale, som rotter ikke kan trænge igennem.

6) Gennemføringer til elkabler, rør m.v. i mur og sokkel skal sikres med galvaniseret trådnet, plade eller med et andet materiale, som rotter ikke kan trænge igennem. Ventilationsåbninger skal ligeledes sikres med trådnet.

7) Yderdøre og porte skal afpasses og vedligeholdes, så de slutter tæt i karm og dørtrin. Døre, porte og lemme etc. kan kræves beklædt med jernplade på de nederste 30 cm. Ligeledes kan det kræves, at der i dørtrin og portindkørsler anbringes en jernskinne nedstøbt i beton. Alle døre og vinduer skal holdes lukkede om natten. Yderdøre kan endvidere kræves forsynet med dørlukkere.

8) Huller og revner i gulve, vægge og lofter i stalde og lader m.v. skal repareres med et materiale svarende til det oprindelige, eller stoppes med galvaniseret trådnet og udstøbes med beton.

9) Indvendige rørgennemføringer i vægge og lofter skal lukkes eller sikres ved hjælp af galvaniseret plade eller rottenet. På korn- og halmlofter skal hulmure lukkes med fintmasket trådnet og evt. udstøbes med beton.

10) Ved sammenbygning af nye staldafsnit med eksisterende, ældre stalde, skal der foretages en effektiv rottesikring af den nye stald. Det bedste vil dog være at opføre nye stalde uafhængigt af de bestående bygninger.

11) Afløbsledninger fra stalde, møddinger, samlebrønde etc. skal være tætte. Afløbsbrønde skal være forsynet med rottesikre riste eller dæksler. Defekter på brønde og ledninger skal straks repareres. Der skal i øvrigt henvises til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 23

12) Tagnedløb skal udmunde under kloakrist eller kloakdæksel, eller det bør forneden være forsynet med en tragt, som slutter tæt til rist. Hvor tagnedløb ikke har tilslutning til kloak eller dræn, men udmunder frit, skal åbningen være sikret med trådnet, rist el.lign.

13) Udmugningskanaler skal ved mundingen være sikret med klap eller anden form for tætsluttende jernplade, eller være konstrueret således, at rotter ikke kan trænge ind i bygningen gennem kanalens åbning. Også trækstationer m.v. skal være forsvarligt rottesikrede

14) Udmugningskanaler skal være intakte, og også i stalde skal inspektionslemmene være sikret effektivt med jernplade eller betonfliser, således at rotter ikke derfra kan komme ind i stalden.

15) Korn og foderstoffer skal så vidt muligt opbevares utilgængeligt for rotter. Ved plansiloer etc. bør utilgængelige hulrum så vidt muligt undgås.

16) Fodersiloer skal være bygget af rottesikre materialer, eller de kan kræves sikret ved hjælp af galvaniseret trådnet el.lign. Foderautomater skal sikres bedst muligt mod rotter med låg eller trådnet.

17) Hønsegårde, hønsehuse, dueslag, kaninbure og andre dyrestalde kan kræves rottesikret, som beskrevet under punkterne 1-12. Foder skal opbevares i rottesikre beholdere. Hønsehuse, dueslag og andre dyrestalde, der ikke kan rottesikres, som beskrevet under punkt 1, skal hæves mindst 35 cm over jorden.

18) Brædder, stolper, tagplader el.lign. materialer skal klodses op over jorden og ligge frit fra mur, vægge eller hegn.

19) Træer, buske og espaliervækster, der vokser op til eller op ad murværk til staldbygninger, skure etc. kan kræves beskåret eller eventuelt fjernet, da rotterne ofte benytter disse vækster til at 24 Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter trænge ind i bygninger og tagkonstruktioner. Tagnedløb kan forsynes med metalkraver, og en ru mur kan sikres ved, at der påføres en 30 cm bred stribe glat maling i ca. 1 meters højde. I vinkler mellem sammenbyggede bygninger kan der opsættes trekantede galvaniserede plader.

20) Jorden omkring bygningerne skal holdes ren for ukrudt, helst i et flere meter bredt bælte, dog min. 50 cm, så man let kan se eventuelle rottehuller i jorden eller anden aktivitet af rotter.

21) Løsdriftsstalde og frilandsdyrehold er i sagens natur vanskelige at rottesikre fornuftigt. Man må først og fremmest sørge for, at de bygningsmæssigt set er af en ordentlig kvalitet og konstrueret med så få hulrum som muligt. Rotteangreb i løsdriftsstalde forebygges bedst ved, at der befinder sig så få rotter i omgivelserne som overhovedet muligt. Dette indebærer, at alternative skjulesteder og alternative fødekilder omkring staldene skal fjernes. Tilsvarende gælder for så vidt også stalde lavet af halmballer, stalde med økologiske fjerkræproduktion og de meget benyttede ensilagestakke til helsæd, idet de alle strukturelt er meget vanskelige at rottesikre på fornuftig vis. Ved vedvarende rotteproblemer kan der kræves sikring af bygninger og lign. med opsætning af metal- eller træplader eller trådnet.