Læs her om din vandforsyning, hårdhedsgraden på vandet, hvordan du sløjfer din vandforsyning, eller hvordan du ansøger om at indvinde vand.

Vandforsyning

Luk alle
Åben alle

Får du vand fra et vandværk
Forsynes du med vand fra et vandværk, kan du se vandværkernes forsyningsområde på kortet herunder.

Kort med vandværkernes forsyningsområde 

Læs vandforsyningsplanen her på hjemmesiden under Planer og strategier

Er vores oplysninger opdateret?
Hvis din ejendoms vandforsynings boring/brønd forsyner andre ejendomme ud over din egen med drikkevand, eller den leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet, så er der stadig krav om obligatorisk drikkevands kontrol. Det kan f.eks. være hvis den forsyner institutioner, fritidsanlæg, udlejningsejendom, bed & break fast, fødevarevirksomheder. 

Hvis det er tilfældet skal du oplyse os om hvilke ejendomme, og hvilke andre aktiviteter, der forsynes fra dit vandindvindings anlæg. 

Hvis din ejendom ikke længere forsynes med drikkevand fra egen brønd eller boring skal vi ligeledes have besked. 

Drikkevandsbrønde og drikkevandsboringer, der ikke benyttes, skal sløjfes af firmaer/personer, som opfylder uddannelseskravet til at sløjfe brønde og boringer på land.

Her på Geus hjemmeside finder du en liste over brøndborerfirmaer, der har én eller flere ansatte med brøndborernes A-Bevis.

Anmeld inden du går i gang
Du eller det firma der skal foretage sløjfningen skal anmelde sløjfning til os mindst 2 uger før sløjfningen udføres.  I skal sende anmeldelsen til ctm@lejre.dk

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

  • Om det er en brønd eller en boring der skal sløjfes
  • Brøndens/boringens beliggenhed og eventuelt DGU nummer 
  • Tidligere anvendelse
  • Sløjfningstidspunkt
  • Årsag til sløjfningen
  • Beskrivelse af brønden/boringens udformning og opbygning
  • Hvilket firma der skal udføre sløjfningen
  • Beskrivelse af den planlagte metode til sløjfning indeholdende oplysninger om fremgangsmåde og de materialerøre sløjfningen

Når en brønd skal sløjfes 
Brønden skal oprenses og rengøres i bunden. Bagefter skal den fyldes med lergranulat eller bentonit/cementsuspension. Brøndvæggen skal fjernes til en dybde af minimum 1 m under terræn.

Når en boring skal sløjfes
I en boring skal lerlagenes beskyttende egenskaber genskabes. Dette sker ved at fylde lergranulat eller bentonit/cementsuspension ned i boringen, så det svarer til tykkelsen af lerlagene.

En boring, som er mindre end 10 m dyb, og hvor der kun findes tørt sand, kan fyldes med sand. Dog skal den øverste meter under terræn fyldes med lergranulat eller bentonit/cementsuspension.

Du skal have tilladelse til at udføre en boring til vandindvinding. Dette gælder både for et vandværk, en landmand, industri eller andre. Det er først tilladt at gå i gang, når vi har givet dig en boretilladelse.

Ansøg om at udføre en boring via selvbetjeningslink på Virk

Du skal også i visse tilfælde også have tilladelse til at indvinde vand f. eks. til markvanding og til etablering og ændring af enkeltvandforsyning ( anlæg med mask. 9 forbrugere). Almene vandværker er anlæg til flere end 9 forbrugere. Almene vandværker skal ligeledes have tilladelse til at indvinde vand, og til etablering og væsentlig ændring af vandindvindings- og behandlingsanlæg. 

I selvbetjenings systemet Byg og Miljø kan du søge om tilladelse til vandindvinding og ændring af vandindvindings- og behandlingsanlæg.

Ansøg om vandindvinding og ændring af vandindvindings- og behandlingsanlæg via Byg & Miljø

 

Alle vandværker foretager kontrol af vandets kvalitet. Vil du have oplysninger om kvaliteten af dit drikkevand, skal du kontakte dit vandværk, eller gå ind på dit vandværks hjemmeside.

Se et kort med vandværkernes forsyningsområde 

Disse mindre vandværker foretager kun en forenklet drikkevandskontrol: 
Hule Mølle Vandforsyning
Hedegård Vandforsyning 
Bognæsgårdens Vandforsyning
Risen Vandforsyning
Trekroner Vandforsyning
Ryttervej Vandforsyning
Stejlebjerg Vandforsyning
Skottehusvej Vandforsyning
Herslevgården Vandforsyning
Linalyst Vandforsyning
Egholm Møllegård Vandforsyning

Hvad er forenklet drikkevandskontrol?
En forenklet kontrol af vandet skal udtages ved taphane og omfatter følgende parametre:

Vandets udseende og lugt 
Ledningsevne
Arsen
Nitrat
pH 
Coliforme bakterier
Escherichia coli (E. coli) bakterier
Kimtal ved 22 °C -bakterier

Får du vand fra din egen vandforsyning?
Hvis du får vand fra din egen brønd eller boring er der ikke længere krav om obligatorisk kontrol af dit drikkevand.

Af hensyn til dit helbred, og for at beskytte din husstand eller andre mod at indtage forurenet drikkevand, opfordrer vi alligevel dig til at få udtaget en Forenklet drikkevands kontrol minimum hvert femte år.

Analysen skal udtages og udføres af et akkrediteret analyselaboratorium. Udgiften til analysen betaler du selv. 

På www.danak.dk kan du finde en liste med akkrediteret analyselaboratorier

Find dit vandværk her

Nedenfor ses vandets hårdhedsgrad ved de enkelte vandværker:

Vandværk Hårdhedsgrad
Allerslev 10
Biltris 21
Bramsnæs Forsyningsnet  19
Brunskær  16
Brusagergård  13
Egholm Slot 15
Ejby Nye 16
Ejby Strand 17
Ellekærgård 18
Englerup 12
Englerup Indelukke 17
Gammel Lejre 17
Gershøj 16
Gershøj strand 21
Gevninge  18
Gevninge Overdrev  16
Glim 14
Gøderup 22
Herslev 12
Hvalsø  16
Højby 11
Jenslev 14
Kattinge  23
Kirke Hyillege - Vintapperbuen 17
Kirke  Hyllinge - Præstemarksvej 15
Kirke Sonnerup 22
Kirke Såby 21
Kornerup 19
Kyndeløse 18
Kyndeløse Strand 19
Ledreborg Alle 2
Ledreborg Slot 23
Lejre Stationsby 17
Lyndby Strand  19
Mariendal 17
MidtSjællands Vandforsyning 15
Møllegården 24
Møllehøj 20
Ny Tolstrup 11
Ryegaard 17
Rynkebjerggård Forsyningsnet 17
Selsø Lindholm Gods 19
Skovhastrup 14
Skovholm 14
Sonnerup 24
Strandlund 22
Sæby 19
Sømod 18
Tolstrup 14
Vestermarken 11
Vester Såby 21
Øm Bys 17
Åhuse 14