Solceller og solfangere

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil opsætte solceller eller solfangere på enfamiliehuse og sommerhuse.

Lejre Kommune arbejder for at være en grøn og økologisk kommune og vil gerne fremme overgangen til vedvarende energi. Men der er regler og love, som skal overholdes, når man vil opsætte solceller eller solfangere, og dem kan du læse om her:

Før du starter

Før du sætter anlæg op, skal du være sikker på, at din bygning ikke er fredet eller bevaringsværdig. Hertil skal du også sikre, at gældende lokalplan, afstandskrav og højdekrav er overholdt.

  • Du kan se, om din bygning er fredet inde på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside her.
  • Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, skal du være særlig opmærksom på, at lokalplanen kan indeholde bestemmelser og krav til tagets materialer og udseende. Du kan finde evt. gældende lokalplaner her.
  • Afslutningsvis skal du kontrollere, om der er noget på ejendommens tinglyste deklarationer, som forhindrer opsætning af solceller/solfanger.

Tinglyste deklarationer på din ejendom - log på med nem-id og find deklarationer her.

Afstand til beskyttelseslinjer efter naturbe skyttelseslovens §15-19 - find beskyttelseslinjer her.

Hvis din bygning er fredet eller bevaringsværdig - eller der er noget du ikke kan overholde?

Hvis din bygning er fredet eller bevaringsværdig eller der er krav i bygningsreglementet eller i byplanvedtægt/lokalplan, du ikke kan overholde, skal du have dispensation fra Lejre Kommune, før du går i gang. Er du i tvivl, kan du kontakte byggevagten. Enkelte grundejerforeninger har i deres vedtægter regler for opsætning af solceller. Du bør derfor undersøge dette, før du opsætter solcellerne.

Skal du søge om tilladelse?

Hvis anlægget ikke er i strid med nogle af reglerne, skal du blot sende oplysninger om anlæggets størrelse (antal og m2) og ydelse (kW) til BBR på byggeri@lejre.dk, når anlægget er sat op.

Dog skal du være opmærksom på, at hvis solceller/solfangere opsættes på jorden så kræver det en byggetilladelse, samt en landzonetilladelse hvis ejendommen er i landzone.

Hvilke regler er gældende hvis det kræver tilladelse?

I landzone gives der normalt tilladelse til at opstille solcelleanlæg til privat brug i tilknytning til eksisterende bebyggelse på egen ejendom. I områder med særlige natur-, kulturhistoriske eller landskabelige værdier kan der dog være særlige forhold som gør, at der gives afslag.

Anlæg skal stilles, så de ikke generer naboerne, og så de ikke skæmmer eller blænder i landskabet. Der kan blive stillet krav om skærmende beplantning.

Hvad enten du søger dispensation, byggetilladelse eller landzonetilladelse skal du sende ansøgningen via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Oplysninger om anlæggets størrelse (længde, totalhøjde, antal og m2) og ydelse (kW)
  • En målfast tegning og evt. fotoillustration, der viser, hvor anlægget vil blive placeret på taget eller på grunden.
  • Datablad med der viser solcellernes/solfangerens overflade og udseende.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk