Jordvarme

Vil du gerne etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge Lejre Kommune om tilladelse

Anmeldelse

Du kan anmelde etablering af et jordvarmeanlæg når:

  • Anlægget er horisontalt og ikke industrielt
  • Anlægget er placeret udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser
  • Frostsikringsmidlet er IPA-sprit, ethylenglycol eller propylenglycol

Opfylder dit anlæg ovenstående kriterier, kan du anmelde dit anlæg. Anmeldelsen er modtaget hos Lejre Kommune, når du har modtaget en kvitteringsmail.

Du skal anmelde via det digitale selvbetjeningssystem Byg og Miljø.

Du kan komme direkte til Byg og Miljø her

Hører du ikke fra os indenfor 4 uger efter anmeldelsen, kan du etablere dit anlæg.

Hvis dit anlæg ikke opfylder ovenstående krav, skal du søge om tilladelse til at etablere anlægget. Store dele af Lejre Kommune ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Det er derfor sandsynligt, at du skal ansøge om en tilladelse.

Du kan se på kortet nedenfor, om din ejendom ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. De mørkeblå områder på kortet, er områder med særlige drikkevandsinteresser. 

Lejre Kommune på kort

Ansøgning

Vil du etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge Lejre Kommune om tilladelse. Du skal ansøge via det digitale selvbetjeningssystem Byg og Miljø.

Du kan komme direkte til Byg og Miljø her

Husk at vedlægge et målfast kortbilag over placering af jordslangerne/boringen på din ejendom og fuldmagt, hvis en anden (f.eks. leverandøren af anlægget) søger på dine vegne.

Sagsbehandlingstid

Du kan forvente at modtage din tilladelse til jordvarmeanlæg senest 3 uger efter, at du har ansøgt.

Regler

Der er en række krav i jordvarmebekendtgørelsen, der skal være opfyldt for at få tilladelse til anlægget, blandt andet krav om, at det ikke må etableres nærmere end 50 m fra vandindvindingsanlæg for horisontale anlæg og mindst 300 meter fra vandboring for vertikale anlæg. Du kan finde bekendtgørelsen i sin helhed i boksen til højre på denne side.

Reduktion af elafgift

Hvis du opvarmer din bolig med elvarme, kan du få en reduktion i elafgiften på den del af forbruget, der overstiger 4.000 kilowatt-timer. For at få afgiftsreduktion, skal din bolig stå opført i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårsbolig. Du kan kontakte dit elselskab og høre nærmere om afgiftsreduktion.

Du skal færdigmelde anlægget, når det er installeret

Skema til færdigmelding findes til højre på denne side. Sammen med færdigmeldingen skal du fremsende en revideret målfast slangeplan samt dokumentation for tæthedsprøvning.

Årligt eftersyn

Du skal lade dit jordvarmeanlæg efterse en gang om året af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Du skal opbevare dokumentation for eftersynet i 10 år.

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Du skal meddele Lejre Kommune, at jordvarmeanlægget sløjfes. Du finder skema til sløjfning på det digitale selvbetjeningssystem Byg og Miljø. 

Du kan komme direkte til Byg og Miljø her

Ved sløjfning skal anlægget tømmes for væske og slanger og rør fjernes. Væske skal bortskaffes som farligt affald efter Lejre Kommunes anvisning.