Hvor må møllerne stå?

1. Vindmølleområder

Husstandsvindmøller må ikke placeres indenfor de vindmølleområder, der er udpeget i kommuneplanen, da disse områder er forbeholdt store vindmøller. Du kan se kommuneplanen her.

2. Beskyttelsesområder

I internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder må der af hensyn til dyre- og plantelivet ikke opstilles
husstandsvindmøller. Hvis du ønsker at placere en husstandsvindmølle tættere end 800 m fra et internationalt beskyttelsesområde, skal der redegøres for vindmøllens påvirkning af områdets dyre- og planteliv. I øvrige
beskyttelsesområder, kan husstandsvindmøller kun tillades, hvis landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke bliver forringet. Afhængig af lokaliteten kan der blive behov for at søge dispensationer fra naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier, fredninger mv. Oplysninger om naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier, fredninger mv. kan findes på www.arealinfo.dk.

3. Kystnærhedszonen

I kystnærhedszonen, som er området fra 0 til 3 km fra kysten, hvor man nationalt ønsker at bevare det vide udsyn, må
husstandsvindmøller kun placeres, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for det. En funktionel begrundelse kan være, at der er særligt gunstige vindforhold.

4. Naboarealer og naboejendomme

I nærmeste skel til arealer, der er udlagt til støjfølsom anvendelse - fx. boligområder, institutioner og lignende, må støjniveauet fra vindmøller ikke overstige 40 dB. Ved fritliggende naboejendomme må vindmøller højst medføre et støjniveau på 35 dB ved nærmeste beboelse. Det skal dokumenteres i ansøgningen, at disse krav overholdes. Når vindmøller
placeres, skal der generelt tages størst muligt hensyn til naboer, så vindmøllerne ikke generer med støj og skygger.

5. Byzone og sommerhusområder

I byzone og sommerhusområder har Lejre Kommune ingen overordnede retningslinjer for vindmøller, men nogle steder kan der være lokalplaner, der indeholder retningslinjer. Alle lokalplaner i Lejre Kommune kan ses her.

6. Landzone

I Landzone kræver opstilling af vindmøller ud over byggetilladelse også landzonetilladelse. Lejre Kommune giver normalt landzonetilladelse til husstandsvindmøller, hvis landskabs-, natur- og kulturværdier ikke forringes, og hvis møllerne
- placeres enkeltvist og
- i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme og
- har en maksimalhøjde på 25 m.
Information om landzonesagsbehandling og om, hvad en ansøgning om landzonetilladelse skal indeholde kan ses her.