Forurenet jord og områdeklassificering

Hvis din grund ligger inden for et af følgende områder, skal du anmelde flytning af jord:

  • Forurenet jord
  • Jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet
  • Jord fra en kortlagt del af en grund
  • Jord fra offentlig vej
  • Jord fra områdeklassificerede områder
  • Jord fra et godkendt modtageranlæg for jord

Se på kort om din grund er forureningskortlagt eller områdeklassificeret

Du kan aflevere op til 1 m3 jord til genbrugspladsen uden at anmelde til Lejre Kommune. Det er dog et krav, at jorden ikke kommer fra en grund som er forureningskortlagt.

Sådan skal du anmelde flytning af jord

Jord som flyttes fra et af ovenstående områder, skal anmeldes til Lejre Kommune.

Anmeldelsen skal ske på blanketten: Anmelde jordflytning. Blanketten finder du i højre side af skærmen.

Det er anmelders ansvar, at anmeldelsen indeholder alle relevante oplysninger i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen § 9. Anmelder kan straffes for at afgive urigtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger.

Krav om dokumentation og klassifikation af jorden

Der skal udtages prøver af jorden som dokumentation for jordens forureningsgrad. Du kan analysere jorden på opgravningsstedet eller hos modtageren, hvis denne er godkendt til at gøre dette.

Se mere om håndtering af jord og inddeling af jord i forureningsklasser

Hvornår må du flytte jorden?

Flytter du jorden til et godkendt anlæg, må du flytte jorden, så snart du har lavet en jordanmeldelse til Lejre Kommune. For kortlagte arealer gælder det dog kun, hvis du også har en jordhåndteringsplan, som er godkendt af Lejre Kommune.

Ønsker du at flytte jorden til et andet sted, eller du ikke har en godkendt jordhåndteringsplan, må du ikke flytte jorden før Lejre Kommune har accepteret flytningen eller at der er gået 4 uger fra Lejre Kommune har modtaget anmeldelsen.