Bygge- og beskyttelseslinjer

Hvis du ønsker at ændre terrænet, opføre ny bebyggelse mv. skal du være opmærksom på om din ejendom er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer.

Åer, søer, strande, skove, kirker og fortidsminder er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til Naturbeskyttelseslovens §§ 15 - 19.

Bygge- og beskyttelseslinjerne skal bl.a. sikre, at landskabelige, kulturhistoriske, biologiske og arkæologiske værdier bliver bevaret, ved at holde området fri for bebyggelse og andre væsentlige landskabelige indgreb.

De områder, der er beskyttet i landskabet, ligger indenfor:

  • 150 m fra åer
  • 150 m fra søer over 3 ha
  • 300 m fra offentlige skove og private skove over 20 ha
  • 100 m fra fortidsminder
  • 300 m fra en kirke
  • 300 m fra strande

Hvad betyder det for dig?

Det betyder, at du skal søge om dispensation hos enten kommunen eller Kystdirektoratet, hvis du f.eks. vil opføre byggeri og anlæg, plante, ændre terrænet eller sætte hegn op inden for disse bygge- og beskyttelseslinjer.

Hvis kommunen eller Kystdirektoratet meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven til det ansøgte, vil tilladelsen være gældende, såfremt der ikke er kommet klager inden for en periode på 4 uger.

Kommunens afgørelser om dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sådan søger du om dispensation

Kommunen og Kystdirektoratet træffer afgørelse om dispensation og påser at reglerne overholdes.

  • Ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal sendes direkte til Kystdirektoratet. Link til Kystdirektoratets hjemmeside om strandbeskyttelseslinjen er vist i den blå boks på denne side.
  • Ansøgning om dispensation fra åer, søer, skove, kirker og fortidsminder skal sendes til Lejre Kommune via mail til landzone@lejre.dk 

Er min ejendom er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer ?

Hvis du vil se om din ejendom er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer, kan du bruge Arealinformation på Danmarks Miljøportal. Link til Arealinformation er vist i den blå boks på denne side.

Læs mere om Naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedr. bygge- og beskyttelseslinjer

Link til Retsinformations side vedr. Naturbeskyttelsesloven § 15-19 er vist i den blå boks på denne side.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk