Kan mit barn få transport til og fra skole?

Lejre Kommune har pligt til at sørge for transport mellem skole og hjem, for elever der har lang eller farlig skolevej. Denne forpligtelse opfyldes ved i videst muligt omfang at udstede buskort, så eleverne kan køre gratis med Movias busser/telebusser.

Lang skolevej betyder ifølge lovgivningen:
- at eleverne har længere end 2½ km i børnehaveklasserne og 1. – 3. klassetrin
- at eleverne har længere end 6 km på 4. – 6. klassetrin
- at eleverne har længere end 7 km på 7. – 9. klassetrin
- at eleverne har længere end 9 km på 10. klassetrin

Farlig skolevej
Kommunen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om eleven kan tilbydes betalt befordring. For at ensarte vilkårene for alle elever i Lejre Kommune er nedenstående kriterier lagt til grund for at vurdere om skolevejen er trafikfarlig:
- Trafikerede landeveje uden cykelsti
- Krydsning af meget trafikerede veje
- Elevens alder

Det er altid muligt at benytte bussen mod betaling.

Har man valgt en anden skole end distriktsskolen, er befordringen altid for egen regning.

Buskort til 10. klassetilbud - TCR

Elever der indmeldes på TCR Tiendeklassecenter i Roskilde Kommune er berettiget til et buskort fra Lejre Kommune.

Ved skolestart i august måned sendes buskortet automatisk til elevens bopælsadresse. Det er vigtigt, at elevens navn står på postkassen, ellers vil buskortet blive returneret. Hvis eleven starter efter skolestart, kan henvendelse om buskort sendes til Center for Børn & Læring, påført elevens navn og fødselsdato, hvorefter et buskort vil blive sendt til eleven.

Mister eleven sit buskort i løbet af skoleåret kan et nyt kort rekvireres ved henvendelse til Center for Børn og Læring. Et nyt buskort koster 100 kr., som vil blive opkrævet hos elevens bopælsforældre.

Spørgsmål om buskort til TCR kan ske til Center for Børn og Læring.

Vælger eleven andre 10. klassetilbud end TCR, skal forældrene selv stå for befordringsudgifterne.

Befordring af elever visiteret til specialskoler og specialklasser

Hvis dit barn er visiteret af Lejre Kommune til et undervisningstilbud på en specialskole eller i en specialklasse, kan dit barn få befordring mellem bopæl og skole efter reglerne om lang og farlig skolevej, der er beskrevet ovenfor.

Der kan i særlige tilfælde bevilges kørsel ud fra en individuel vurdering af en elevs sygdom eller fysiske og/psykiske handicap. Bevillingen gælder for højst et skoleår ad gangen, hvorefter der skal søges for endnu en periode.

Det er målet, at eleven gøres selvhjulpen i forhold til transport for at støtte elevens udvikling.

Af hensyn til den optimale planlægning af kørsel kan der være op til 60 minutters køretid.

Lejre Kommune er forpligtet til at sørge for befordring mellem bopæl og SFO, hvis det kan ske, uden at der skal oprettes særskilt befordring.

Hvis forældrene ikke bor sammen, kan der alene ske befordring til det ene af de to hjem (typisk hvor barnet har folkeregisteradresse).