Mistrives et barn? - Underret kommunen

En underretning kan være den lille ting, der gør den store forskel for et barn eller en ung.

Hvad er en underretning og hvad er formålet med at underrette?

En underretning skal forstås som en besked til kommunen, som du kan give via brev, mail, telefonopkald eller ved personligt fremmøde. Formålet med en underretning er at informere kommunen om, at du har kendskab til, at et barn eller ung mistrives. 

Borgernes underretningspligt

Underretningspligt er kort sagt en pligt til, at underrette kommunen, hvis du får kendskab til eller grund til at antage at børn eller unge, lever under forhold som kan give anledning til bekymring. Alle borgere har generel underretningspligt. Det betyder, at du som privatperson har pligt til, at informere kommunen, hvis du får kendskab til at et barn eller en ung  under 18 år lever under uacceptable forhold. (jf. serviceloven §154). 

Fagpersoners skærpede underretningspligt

Som fagperson har du en skærpet underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt (jf. servicelovens §153). Du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte. For offentligt ansatte indtræder pligten til at underrette altså tidligere end den gør for privat personer. Pligten indtræder for offentligt ansatte allerede ved antagelsen, om at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. For privatpersoner indtræder pligten til at underrette, når der er tale om et egentligt kendskab.
Formålet med den skærpede underretningspligt er således, at der bliver taget fat om den unges/barnets problemer så tidligt som muligt, således at man kan forebygge alvorlige problemer på et senere tidspunkt.

Hvordan underretter jeg som borger?

Der er ingen formkrav til en underretning, men i Lejre Kommune opfordrer vi dig til at gøre én ud af følgende ting: 

Ønsker du at underrette kommunen?

  • Du kan udfylde underretningsskemaet HER og sende det til underretning@lejre.dk (ikke anonymiseret) eller med post til: Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø
  • Du kan ringe til os på tlf. 61 18 37 90 eller 61 19 48 35 
  • Du kan møde personligt op på Hvalsø Rådhus på adressen Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

Ønsker du at underrette anonymt?

  • Det er gavnligt for barnet eller den unge hvis du ikke henvender dig anonymt. Ønsker du at være anonym, skal du være opmærksom på ikke at oplyse dit navn, når du underretter. Hvis du oplyser dit navn har vi pligt til at notere det, og personer med ret til aktindsigt vil kunne få det oplyst
  • Du kan underrette anonymt HER
  • Du kan også underrette anonymt ved at ringe på tlf. 61 18 37 90 eller 61 19 48 35

Er du i tvivl?

Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt du bør underrette kommunen om et barn eller ung, skal du endelig kontakte Børn- og ungerådgivningens Frontteam på tlf. 61 18 37 90 eller 61 19 48 35. De kan give dig råd og vejledning og hjælpe dig med at vurdere situationen. 

Har et barn akut brug for hjælp uden for vores åbningstid?

Er der akut brug for hjælp uden for vores åbningstid, skal du ringe til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 46 35 14 48. Politiet vil sætte dig i forbindelse med den sociale døgnvagt.

Hvordan underretter jeg som fagperson?

Er der åbenbar risiko for barnets trivsel og udvikling?

Som fagperson kan du IKKE underrette anonymt. Som fagperson skal du udfylde underretningskemaet, som du finder HER. Du finder en vejledning til underretningsskemaet HER. Du skal sende det udfyldte underretningsskema til e-mailadressen: underretning@lejre.dk. Som medarbejder skal du så vidt muligt altid inddrage og orientere din leder ved fremsendelse af en underretning.

Orienter forældrene og forsøg at indhente samtykke

Før du underretter, bør du som hovedregel orientere forældrene om, at du vil sende en underretning til Frontteamet i Lejre Kommune.
Du bør også forsøge at få samtykke fra forældremyndighedsindehaveren til at kontakte Frontteamet om din bekymring.
Skulle det ske, at forældrene ikke vil give samtykke, skal du alligevel underrette Frontteamet, hvis du har kendskab til eller grund til at antage, af et barn eller en ung har behov for særlig støtte.
Det skal du gøre, fordi din underretningspligt går forud for din tavshedspligt.

Udsættes barnet for vold og/eller seksuelle overgreb?

Hvis du som fagperson har mistanke om eller kendskab til, at forældre har udsat et barn eller en ung for vold, seksuelt misbrug eller andre overgreb, skal du ikke forsøge at indhente samtykke fra forældrene. Dette skyldes, at en orientering af forældrene kan indebære at politiets muligheder for efterforskning forringes.
Her skal du med det samme kontakte Frontteamet i børn- og ungerådgivningen og derved følge Lejre Kommunes Beredskabsplan, som du finder HER

Er du bekymret for, at et barn eller ung udviser radikaliseret/ekstremistisk adfærd?

Radikalisering opfattes bredt, hvorfor det kan optræde i ekstremistiske miljøer, f.eks. blandt højre- og venstreekstremister, militante dyresagsaktivister m.v. Hvis du er bekymret for, at et barn eller ung udviser radikaliseret/ekstremistisk adfærd skal du drøfte dine oplevelser med din leder og I skal derefter følge antiradikalseringsproceduren, som I finder HER

Brug for akut hjælp uden for kommunens åbningstid? 

Er der akut brug for hjælp uden for kommunens åbningstid, skal du ringe til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 46 35 14 48. Politiet vil sætte dig i forbindelse med den sociale døgnvagt.

Hvad sker der når jeg underretter?

Akut fare for barnet/den unge
Når vi har modtaget en underretningen, vil Frontteamet vurdere, om barnet eller den unge er udsat for akut fare. Vurderingen sker inden for 24 timer. Hvis barnet er udsat for akut fare, vil der blive handlet med det samme.

Kvittering
Du vil altid modtage en kvittering for, at vi har modtaget din underretning indenfor seks hverdage. 

Underretningsmøde
Derefter vil forældrene blive indkaldt til et underretningsmøde. Her vil vi tale om indholdet og bekymringerne i underretningen. Efter en konkret vurdering vil vi også tale med barnet eller den unge. Efterfølgende vurderer vi, hvilken hjælp der er brug for.

Hvis du har underrette som fagperson
Hvis du har underrettet som fagperson, vil du blive orienteret om, hvorvidt din underretning har resulteret i iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse (jf. servicelovens §155b stk. 2). Hvis vi vurderer at den iværksatte indsats har indflydelse på dit arbejde med barnet eller den unge, kan vi vælge at orientere dig herom (jf. serviceloven §155b stk. 3). Særlige tilfælde kan dog gøre, at vi vurderer, at denne information vil være til skade for barnet/den unge og du vil derfor ikke blive orienteret.