Kan jeg få tilskud til efterskoleophold?

Hvornår bevilger Lejre Kommune helt eller delvist tilskud til efterskole?
Lejre Kommune kan bevilge helt eller delvist tilskud til efterskole på baggrund af enten faglige vanskeligheder eller sociale vanskeligheder. Ved sociale vanskeligheder bevilges tilskuddet af Center for Børn, Unge og Familie, og du kan læse mere via dette link: Tilskud til efterskole på grund af sociale vanskeligeheder.

Tilskud til efterskole på baggrund af faglige vanskeligheder bevilges af Center for Børn og Læring, og proceduren for ansøgning og bevilling er beskrevet nedenfor.

Hvilke elever kan få bevilget tilskud til efterskole?
Hvis jeres barn har så store faglige vanskeligheder, at han/hun har behov for specialundervisning (mindst 12 lektioners støtte eller mere), kan I søge visitationsudvalget i Center for Børn og Læring om bevilling af et efterskoleophold til jeres barn. Visitationsudvalget vil først vurdere om jeres barns undervisningsbehov kan tilgodeses i et af kommunens specialtilbud. Hvis Lejre Kommune ikke har et tilbud, der kan tilgodese jeres barns undervisningsbehov, kan I få bevilget fuld dækning af forældreandelen af betalingen til efterskoleopholdet. PPR skal altid inddrages med henblik på at vurdere specialundervisningsbehovet.

Hvis visitationsudvalget vurderer, at jeres barn har behov for et efterskoleophold, bevilges fuld dækning af forældreandelen af betalingen til efterskoleophold samt dækning af transportudgifter mellem hjem og skole i et rimeligt omfang. Indmeldelsesgebyr til efterskolen dækkes kun i særlige tilfælde. Depositum til efterskolen dækkes ikke. Bevillingen til efterskole gives for ét skoleår ad gangen.

Hvordan ansøger man?
Hvis jeres barn går på en specialskole eller i en specialklasse i Lejre Kommune og skolen, i samråd med jer, vurderer, at jeres barn har behov for at fortsætte på en specialefterskole i 8., 9. eller 10.klasse, skal skolen ansøge visitiationsudvalget om et efterskoleophold til jeres barn.

Hvis I selv ønsker at søge om efterskoleophold til jeres barn, skal I sende en ansøgning med en beskrivelse af, hvorfor I ønsker at søge om et efterskoleophold.
Hvis I særligt har kig på en eller flere efterskoler, skal I skrive dette med i ansøgningen og beskrive, hvad det er, den/de skoler særligt kan tilbyde i forhold til jeres barns specialundervisningsbehov.

Ansøgningen skal sendes til visitationsudvalget for Specialundervisning i Lejre Kommune på mailadressen: specialvisitation@lejre.dk. Herefter vil visitationsudvalget behandle sagen, og I vil efterfølgende få tilsendt svar i e-Boks om beslutningen. Visitationsudvalget for Specialundervisning træffer beslutning ud fra Folkeskoleloven.

I kan kontakte Center for Børn og Læring cbl@lejre.dk, hvis I vil vide mere, eller hvis I har brug for hjælp til at skrive ansøgningen.