FAQ

Her får du svar på nogle af de mest stillede spørgsmål omkring undervisning og skole.

Er du bekymret for et barn?

En underretning kan være den lille ting, som gør den store forskel for et barn eller en ung

En underretning skal forstås som en besked til kommunen, som du kan give via brev, mail, telefonopkald eller ved personligt fremmøde. Formålet med en underretning er at informere kommunen om, at du har kendskab til, at et barn eller ung mistrives. 

Du kan læse mere om, hvordan du underretter her.

Hvornår skal mit barn starte i skole?

Undervisningspligten starter 1. august i det kalenderår, barnet fylder 6 år, og ophører ved afslutningen af 9. klasse. Du har som forælder pligt til at sørge for, at dit barn modtager undervisning.

I Danmark er der frit skolevalg. Du kan selv vælge, om du vil indskrive dit barn i en folkeskole eller i en fri grundskole (privatskole). Hvis der er ledige pladser på den ønskede skole, vil barnet blive optaget på skolen.

Undervisningen i folkeskolen går fra børnehaveklasse til 9. klasse. Alle skoler har desuden skolefritidsordning (SFO). 

Du vil modtage et brev, når dit barn skal starte i skole. Indskrivningen til børnehaveklassen finder sted digitalt via kommunens hjemmeside. 

Kan mit barn få transport til og fra skole?

Lejre Kommune har pligt til at sørge for transport mellem skole og hjem, for elever der har lang eller farlig skolevej. Denne forpligtelse opfyldes ved i videst muligt omfang at udstede buskort, så eleverne kan køre gratis med Movias busser/telebusser.

Lang skolevej betyder ifølge lovgivningen:
- at eleverne har længere end 2½ km i børnehaveklasserne og 1. – 3. klassetrin
- at eleverne har længere end 6 km på 4. – 6. klassetrin
- at eleverne har længere end 7 km på 7. – 9. klassetrin
- at eleverne har længere end 9 km på 10. klassetrin

Farlig skolevej
Kommunen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om eleven kan tilbydes betalt befordring. For at ensarte vilkårene for alle elever i Lejre Kommune er nedenstående kriterier lagt til grund for at vurdere om skolevejen er trafikfarlig:
- Trafikerede landeveje uden cykelsti
- Krydsning af meget trafikerede veje
- Elevens alder

Det er altid muligt at benytte bussen mod betaling.

Har man valgt en anden skole end distriktsskolen, er befordringen altid for egen regning.

Buskort til 10. klassetilbud - TCR

Elever der indmeldes på TCR Tiendeklassecenter i Roskilde Kommune er berettiget til et buskort fra Lejre Kommune.

Ved skolestart i august måned sendes buskortet automatisk til elevens bopælsadresse. Det er vigtigt, at elevens navn står på postkassen, ellers vil buskortet blive returneret. Hvis eleven starter efter skolestart, kan henvendelse om busskort ske til TCR, som bestiller buskortet. 

Mister eleven sit buskort i løbet af skoleåret kan et nyt kort rekvireres ved henvendelse til TCR. Et nyt buskort kostet 100 kr, som vil blive opkrævet hos elevens bopælsforældre.

Spørgsmål om buskort til TCR kan ske til Center for Børn og Læring eller hos TCR Roskilde.

Vælger eleven andre 10. klassetilbud end TCR, skal forældrene selv stå for befordringsudgifterne.

Befordring af elever visiteret til specialskoler og specialklasser

Hvis dit barn er visiteret af Lejre Kommune til et undervisningstilbud på en specialskole eller i en specialklasse, kan dit barn få befordring mellem bopæl og skole efter reglerne om lang og farlig skolevej, der er beskrevet ovenfor.

Der kan i særlige tilfælde bevilges kørsel ud fra en individuel vurdering af en elevs sygdom eller fysiske og/psykiske handicap. Bevillingen gælder for højst et skoleår ad gangen, hvorefter der skal søges for endnu en periode.

Det er målet, at eleven gøres selvhjulpen i forhold til transport for at støtte elevens udvikling.

Af hensyn til den optimale planlægning af kørsel kan der være op til 60 minutters køretid.

Lejre Kommune er forpligtet til at sørge for befordring mellem bopæl og SFO, hvis det kan ske, uden at der skal oprettes særskilt befordring.

Hvis forældrene ikke bor sammen, kan der alene ske befordring til det ene af de to hjem (typisk hvor barnet har folkeregisteradresse).

Kan jeg få en kopi af mit afgangsbevis?

Du kan få en kopi af dit afgangsbevis fra folkeskolen ved at henvende dig til den skole, du tog din afgangseksamen ved. Har du taget din afgangseksamen i skoleåret 2008/2009 eller senere, kan du finde dit afgangsbevis ved at gå ind på www.borger.dk.

Hvordan får mit barn modersmålsundervisning?

Lejre Kommune tilbyder pt. ikke modersmålsundervisning, men henviser i stedet elever der er berettiget til at modtage modersmålsundervisning til andre kommuner. 

I bekendtgørelsen om folkeskolens modersmålsundervisning kan du læse mere om, hvilke sprog kommunen er forpligtet til at tilbyde undervisning i.

Har du spørgsmål omkring modersmålsundervisning, er du velkommen til at kontakte Center for Børn og Læring.

For questions regarding native language education please contact Center for Børn og Læring.

 

Er der modtageklasser i Lejre?

Der er fra skoleåret 2018-2019 ikke modtageklasser i Lejre Kommune. Alle tosprogede elever, som flytter til Lejre Kommune, indskrives direkte på distriktsskolen.

Har du spørgsmål omkring dansk som andetsprog, modersmålsundervisning eller skolestart for tosprogede, er du velkommen til at kontakte Center for Børn og Læring

Hvordan kan mit barn blive hjemmeundervist?

Hvis du som forælder selv vil sørge for undervisning af dit barn, skal du skriftligt meddele det til Kommunalbestyrelsen

Meddelelsen skal indeholde oplysninger om:

  • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen?
  • Hvor foregår undervisningen?
  • Hvem underviser børnene?

Meddelelsen skal sendes pr. e-mail til Center for Børn og Læring (cbl@lejre.dk), før undervisningen begynder.

Tilsyn

Når hjemmeundervisningen er gået i gang, fører Lejre Kommune tilsyn med den undervisning, dit barn eller dine børn får.

Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk. Det gør vi for at sikre, at undervisningen står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Kontakt

Har du spørgsmål om hjemmeundervisning, kan du kontakte Center for Børn og Læring.

Kan jeg få tilskud til efterskoleophold?

Hvornår bevilger Lejre Kommune helt eller delvist tilskud til efterskole?
Lejre Kommune kan bevilge helt eller delvist tilskud til efterskole på baggrund af enten faglige vanskeligheder eller sociale vanskeligheder. Ved sociale vanskeligheder bevilges tilskuddet af Center for Børn, Unge og Familie, og du kan læse mere via dette link: Tilskud til efterskole på grund af sociale vanskeligeheder.

Tilskud til efterskole på baggrund af faglige vanskeligheder bevilges af Center for Børn og Læring, og proceduren for ansøgning og bevilling er beskrevet nedenfor.

Hvilke elever kan få bevilget tilskud til efterskole?
Hvis jeres barn har så store faglige vanskeligheder, at han/hun har behov for specialundervisning (mindst 12 lektioners støtte eller mere), kan I søge visitationsudvalget i Center for Børn og Læring om bevilling af et efterskoleophold til jeres barn. Visitationsudvalget vil først vurdere om jeres barns undervisningsbehov kan tilgodeses i et af kommunens specialtilbud. Hvis Lejre Kommune ikke har et tilbud, der kan tilgodese jeres barns undervisningsbehov, kan I få bevilget fuld dækning af forældreandelen af betalingen til efterskoleopholdet. PPR skal altid inddrages med henblik på at vurdere specialundervisningsbehovet.

Hvis visitationsudvalget vurderer, at jeres barn har behov for et efterskoleophold, bevilges fuld dækning af forældreandelen af betalingen til efterskoleophold samt dækning af transportudgifter mellem hjem og skole i et rimeligt omfang. Indmeldelsesgebyr til efterskolen dækkes kun i særlige tilfælde. Depositum til efterskolen dækkes ikke. Bevillingen til efterskole gives for ét skoleår ad gangen.

Hvordan ansøger man?
Hvis jeres barn går på en specialskole eller i en specialklasse i Lejre Kommune og skolen, i samråd med jer, vurderer, at jeres barn har behov for at fortsætte på en specialefterskole i 8., 9. eller 10.klasse, skal skolen ansøge visitiationsudvalget om et efterskoleophold til jeres barn.

Hvis I selv ønsker at søge om efterskoleophold til jeres barn, skal I sende en ansøgning med en beskrivelse af, hvorfor I ønsker at søge om et efterskoleophold.
Hvis I særligt har kig på en eller flere efterskoler, skal I skrive dette med i ansøgningen og beskrive, hvad det er, den/de skoler særligt kan tilbyde i forhold til jeres barns specialundervisningsbehov.

Ansøgningen skal sendes til visitationsudvalget for Specialundervisning i Lejre Kommune på mailadressen: specialvisitation@lejre.dk. Herefter vil visitationsudvalget behandle sagen, og I vil efterfølgende få tilsendt svar i e-Boks om beslutningen. Visitationsudvalget for Specialundervisning træffer beslutning ud fra Folkeskoleloven.

I kan kontakte Center for Børn og Læring cbl@lejre.dk, hvis I vil vide mere, eller hvis I har brug for hjælp til at skrive ansøgningen.