Værdier og principper

I forbindelse med vores pædagogiske arbejde har vi nogle principper og værdier vi arbejder udfra. De er herunder beskrevet for dels vuggestuen og dels børnehaven. Derudover kan I finde vores læreplaner.

Principper og værdier i vuggestuen

Vi lægger vægt på, at se det enkelte barn, som det er og imødekomme det på en anerkendende, inkluderende og respektfuld måde. At føle sig set, hørt og forstået er udgangspunkt for at kunne lære og udvikle sig.

At barnet får den tryghed, nærhed og omsorg, det har brug for, ser vi værende fundamentalt for at barnet har mod på at udforske sine omgivelser.

Vi kar en enerkendende og inkluderende tilgang til børnene og giver plads til, at vi ikke alle er ens, men at vi alle har ret til at være her.

Vi bestræber os på, at være gode rollemodeller for børnene i handling og omgangstone.

Det er vigtigt for os, at have en god og åben dialog og et godt samarbejde med forældrene i dagligdagen. Vi tror på at trygge forældre er lig med trygge børn.

Vi prioroterer udeliv, bevægelse og sang højt i vores daglige aktiviteter.

Aktivivteter planlægges ud fra de 6 læreplanstemaer, så vi kommer rundt om både; barnets alsidige udvikling, sociale kompetencer, sproglige udvikling, natur og naturfænomener, krop og bevægelse samt kulturelle udtryksformer og værdier.

Vi har fokus på de små ting i hverdagen. At finde en snegl på en lille tur i lokalområdet og have tid til at kigge på, undersøge og snakke om den, kan være en stor oplevelse i sig selv for børn i vuggestuealderen.

Principper og værdier i børnehaven

  • Børnene er forældrenes
  • Vi er en kommunal børnehave, der modtager børn i alderen 3- 6 år 
  • Børn med særligt behov. Vi er opmærksomme på dem som har særlig brug for ekstra bevågenhed. Vi igangsætter hvad der måtte være brug for, i samråd med forældre og evt. andre fagpersoner. 
  • Der er metodefrihed under ansvar, indenfor den anerkendende og inkluderende pædagogiske tilgang, til de mål og rammer, som til enhver tid måtte være, ifølge Dagtilbudsloven og Lejre Kommunes børn- og ungepolitik samt efter den i 2013 vedtagne styrelsesvedtægt for dagtilbud i Lejre Kommune.

Værdier og hvordan de imødekommes

Der skabes trygge rammer for børnene og deres forældre. 

En overskuelig struktur i dagligdagen som skaber den fornødne tryghed for et barns trivsel, hvorved der bliver mulighed for udvikling gennem leg og det at kunne tackle udfordringer konstruktivt.

Der skabes et miljø, som giver plads til store, såvel som små børn.             

Det er væsentligt, at børnene lærer at klare sig sprogligt, så de kan udtrykke sig verbalt, således at de kan sætte ord på oplevelser, følelser og handlinger.        

De kan fortælle/udtrykke sig omkring en tegning, lære at se på kropssprog og være bevidst om brug af eget kropssprog.                    

Vi lægger vægt på, i vores sproglige handlinger, at vise et anerkendende og inkluderende udgangspunkt, der ligeledes viser respekt for hinanden store som små.       

Vi finder det vigtigt, at det enkelte barn bliver set og hørt som den personlighed det er og lægger vægt på optimale udviklingsmulighed for den enkelte med de særlige evner barnet har. 

Der lægges vægt på at udvikle børnenes sociale adfærd, således at børnene bliver i stand til at trives i tryghed og tillid i en gruppe og være en del af og tage ansvar for et fællesskab, tage hensyn til hinanden og at udvise empati.        

Det skal sikres, at det enkelte barn ved overgang til skole efter bedste evne har tilegnet sig det der er relevant i forhold til Lejre Kommunes børnepolitik og Læreplanerne.

Der skal til stadighed arbejdes med at institutions-præget i  børnehavens hverdag holdes på et passende niveau, for at udtrykke vores ønsker om at give børnene og forældrene de mest trygge omgivelser at trives i. Vi er bevidst om at en daginstitution er det, den er, nemlig en institution hvor læring og socialt samvær er i højsæde. Vi har derigennem mulighed for at supplere barnets udvikling med indretning, muligheder og struktur, der er anderledes end hjemme. Indretningen må derfor gerne give udtryk for de aktiviteter, der almindeligvis foregår i en daginstitution og skal samtidig udtrykke struktur, systematik og forudsigelighed på en måde der er inspirerende, pænt at se på og roligt at være i. Herigennem skabes tryghed.

Det skal tilstræbes, at børn har mulighed for bevægelse og kreativ udfoldelse, bl.a. gennem fri leg, gode udendørs oplevelser, kreative værksteder og at værdsætte og værne om naturen.

Vi tilbyder alle nye forældre en introduktionssamtale, hvor vi snakker om forventninger til det kommende samarbejde omkring deres børn.

Alle forældre tilbydes en samtale ca. 3 måneder efter, at barnet er startet. Her kan i fred og ro gennemgås, hvordan det har været at starte i Møllehuset.

Pædagogiske læreplaner

Se læreplanerne i boksen til højre