Sprogstimulering

Det at udvikle sprog er noget af det vigtigste, der sker i et barns liv. Med sproget følger både vores identitet, vores verdensopfattelse og vores tilhørsforhold til fællesskabet. Sprog er ikke noget, der bare kommer af sig selv. Barnet udvikler sit sprog i et tæt samspil mellem sine medfødte sproglige forudsætninger (opmærksomhed, koncentration, hukommelse) og de input, det modtager fra omverdenen. Vi arbejder bevidst og aktivt med at stimulere det lille barns sprog, så giver vi barnet de absolut bedste forudsætninger for dets videre udvikling – både intellektuelt, socialt og emotionelt.

Sprog er en gave!
Børns grundlæggende sproglige stimulering finder som regel automatisk sted i hverdagen med nærværende og lydhøre voksne, men kreativ og udfordrende sprogstimulering er essentiel for at opnå udvikling mod et varieret og korrekt sprog med et stort ordforråd. 

Udvikling af sproget
Den daglige dialog danner grundlag for at skabe en god kontakt og en god stemning, og hverdagens forskellige aktiviteter lægger op til at bruge sproget på forskellige måder.  I daglige rutiner som spisning eller bleskift/toiletbesøg kan børnene støttes i at sætte ord og begreber på, hvad der foregår.

Når de voksne er lyttende og fører meningsfulde samtaler med børnene lærer børnene dialogformen og de lærer at forstå og have kontakt med deres omverden. Efterhånden som børnene lærer gensidig lydhørhed og forståelse kan de også lære, hvordan sproget kan bruges til konfliktløsning.

Aktiviteter som højtlæsning, sanglege, rim og remser lægger op til leg med sproget og ordenes betydning. Leg med ord vil ofte betyde, at børn bliver sprogligt opmærksomme.

Forslag til sprogstimulerende aktiviteter
Til brug både i institution som derhjemme med mor & far, søskende, venner m.m.

Fællessamling
En daglig fællessamling styrker sammenholdet i børnegruppen og skaber et forum for kommunikation på tværs i gruppen. De mindste børn kan have glæde af at samles om morgenen eller formiddagen, hvor alle er vågne. Sammen kan de synge en goddag-sang, lege navneleg eller andre smålege. I børnehavealderen kan fællessamlingen være om formiddagen eller først på eftermiddagen. Børnene kan bruge fællessamlingen til at øve sig i at have ordet i en større, men tryg forsamling. De kan fortælle, hvis de har noget på hjertet, række hånden op og vente på tur og modtage kollektive beskeder. Ved fællessamlingen kan man også tale om hvilken ugedag det er, om årstiden eller om dagens forløb. 

Sange og sanglege
De fleste børn holder af at synge og bevæge sig i rytmen til sange, og det giver dem en kropslig fornemmelse af sproget. Det styrker nærværet og samværet i gruppen at synge sammen og skaber en god stemning, som er motiverende for børns læring af lyde og sprog. Krop og sprog kan også knyttes gennem dans til musik. Det kan være musik-CD’er med fx MGP eller andre børnesange, som børnene danser til og synger med på.

Gættelege og gåder
En enkelt gætteleg er legen, hvor den voksne har noget hemmeligt med i en æske eller pose som skal gættes. Hemmelige ting vækker altid børns interesse og nysgerrighed. Den voksne kan på en diskret måde sætte temaet for samtalen i gruppen. Det kan være en bil, en bamse eller insekter lavet i træ, som giver anledning til at børnene fortæller om konkrete oplevelser. Enkle gåder udvider et barns forståelser for sproglige begreber og terminologier

Rim og remser
Ordene i rim og remser udtales ofte tydeligere end i almindelige tale og kan være en hjælp, når børnene tilegner sig nye ord. I rim og remser er der en musisk/rytmisk tilgang til sproget, som hjælper barnet til at få en kropslig fornemmelse for sproget. Desuden er rim og remser ofte sjove eller fjollede, hvilket fanger børnenes interesse.. De lidt ældre børn finder selv på rim – ofte vrøvlerim til stor morskab for alle. Børnene gør sproget til deres eget sprog. 

Mundtlig fortælling
Børn fra 2 års alderen og opefter har stor glæde af mundtlige fortællinger. Det kan være enkle eventyr, genfortællinger af fælles oplevelser eller oplevelser fra den voksnes barndom. Der kan eventuelt bruges billeder til at illustrere fortællingen. Ved den mundtlige fortælling kan man have øjenkontakt med børnene og sproget kan tilpasses efter deres aktuelle forståelsesniveau..

Højtlæsning
De mindste børn synes ofte om bøger med låger og flapper, der kan åbnes, så børnene kan være deltagende. Billedbøger åbner for mange gode samtaler, hvor man kan sætte ord og eventuelt fortælling til billederne, det kan skabe en hyggestund og en positiv læseoplevelse, som har stor betydning for lysten til at læse.  Større børn får meget ud af at opleve hele det fortællende forløb uden afbrydelser, så den litterære oplevelse af bogen kommer i centrum. Når bogen så læses igen, kan barnet være deltagende og fortælle/tale ud fra billederne. Hvis den voksne peger med fingeren på ordene i takt med at de læses, får børnene en fornemmelse af sammenhængen mellem den skrevne tekst og de ord, der siges. Tal med barnet om ord der er specielle.

Dialogisk læsning
Begrebet dialogisk læsning bruges om en metode, hvor en allerede kendt bog genopleves igen, ved samtale i mindre grupper. Børnene kan skiftes til at fortælle, eller det kan foregå ved samtale om bogen ud fra billederne. Børnene kan inspireres af spørgsmål fra den voksne. Den dialogiske læsning har betydning for barnets sprogudvikling og senere læseudvikling. For at skabe gode situationer og samtaler om bøger kræver det lige en smule overvejelser over valg af bøger, temaer og gruppen af børn (gruppestørrelse og alder).

Ture
På ture til skov, strand, museer eller andet kan børn og voksne snakke om, hvad de ser og oplever. 

Hyggesnak
Der opstår i hverdagen en række situationer, som er oplagte til uformel hyggesnak. Det er eksempelvis under spisning, hvor man kan snakke om dagens oplevelser, eller at lære andre om noget, fx hvor mælken kommer fra. I garderoben eller ved bleskift/toiletbesøg er der ofte mulighed for en god kontakt mellem barn og voksen. 

Leg med bogstaver
Barnet aflæser i den tidlige alder ordet som en helhed, ligesom det ser et billede. Navneskilte kan være en måde, hvorpå børnene begynder at knytte ordbilleder til en bestemt betydning. Klodser med bogstaver, bogstavtavler og forskelige spil kan ligeledes skabe en begyndende interesse for og kendskab til bogstaver og tal. Det kan desuden være spændende for børn at se den voksne skrive noget på tavler eller papir. 

Der arbejdes i regel, stuevis med det enkelt bogstav hvor vi finde ord, gamle ordsprog, sammensætter ord, sange/sanglege m.m. Alt dette for at udvide barnets ordforråd og ordforståelse, udvide almen viden og evnen til at undres, træne evnen til at skelne mellem sproglyde, styrke opmærksomhed, samtalen og historiefortælling m.m.