Børnemiljøvurdering

Børnemiljøvurderingen, er et lovpligtigt offentligt dokument. Vurderingen udarbejdes af arbejdsmiljrepræsentanten, den revurderes hvert år i november. Børnemiljøvureringen bruges som et pædagogisk redskab til at sikre et godt børnemiljø, samt en sikring af at børnegruppen inddrages og føler sig hørt og set.

Børnemiljøvurdering 2015 - Lærkereden

Ifølge lovgivningen skal alle dagtilbud udarbejde en børnemiljøvurdering, for at kortlægge børnenes fysiske, psykiske og æstetiske miljø i daginstitutionen. Alle børn har ret til et godt børnemiljø som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring. Miljøet skal også vurderes ud fra børnenes perspektiv i det omfang det er muligt, og børnene skal derfor inddrages i vurderingen. Lovkravet er et udtryk for at børnene har viden, meninger og holdninger som voksne skal respektere og anerkende.

I Lærkereden blev der sat fokus på børnene i alderen 3-6 år, som deltog i interview om børnemiljøet i børnehaven. Børnemiljøvurderingen rummer ikke det enkelte barns aktuelle trivsel, men er baseret på den generelle trivsel.

Fysiske rammer indendørs

Børnehaven består af 2 huse.

Truntehuset: Truntehuset har to mindre rum og et større rum. De mindre rum bruges til Køkken/klæde ud/ Dyr og Biler. Det større rum er indrettet med borde og stole, hvor der laves forskellige aktiviteter og spises.

Troldehuset: Troldehuset har tre mindre rum og et større rum. De mindre rum bruges til Puderum/Tegne/Butik og lego. Det større rum er indrettet med borde og stole og en sofa, hvor der laves forskellige aktiviteter og spises.

Vi havde fokus på, hvor børnene godt kunne lide at lege, når de er inde og hvor de ikke så godt kan lide at lege. Besvarelserne var jævnt fordelt over vores aktiviteter på stuerne.

Handleplan: Vi arbejder løbende på at indrette vores rum, så der hele tiden sker forandringer der udfordrer børnene og deres miljø. Vi evaluerer på børnenes trivsel og vores miljø.

Fysiske rammer udendørs

Lærkereden har en stor legeplads. Der er et overdækket område med bænke, der er Klatredrage ,Bålhus, Rutchebane, Sandkasse, Højbede, en Asfalteret Cykelbane som forbinder græsområdet med legpladsen.

På græsområdet er der Hønsehus, Klatretræer, Gynger,en stor Jordbunke, Et hus med brændeovn og siddepladser og et stort Udeværksted.

Handleplan: I Lærkereden arbejder vi løbende med at udvikle vores udendørs areal.I Lærkereden arbejder vi med Hønsehold, Højbede med kryderurter og bålhus. Lærkereden bruger bålhuset i de ugentlige aktiviteter.Vi vil gerne have etableret nogle små legerum, bl.a med pilehytter.

Sundhed

Vi har stor fokus på hygiejne og et rent miljø. Vi har ind imellem tema om emnet. Vi taler om det dagligt og lære børnene om hvor vigtigheden i at vaske hænder.

Der er madordning i institutionen, og børnene får derigennem viden om meget forskellig mad. De deltager aktivt i madlavningen om fredagen, og ved forberedelse af eftermiddagsmaden udendørs.

Vi taler ofte om sund mad og laver også emnearbejde omkring dette. Vi taler også om vigtigheden af at bevæge sig og bevæger os på legepladsen, ude i naturen og ved planlagte rytmik forløb.

Vi spurgte børnene om hvordan de synes toiletforholdene er og om det er vigtigt at vaske hænder og hvorfor. Børnene er generelt godt tilfredse med toiletterne, men der er flere der synes at de er ulækre og beskidte. Det skyldes især at børnene ikke husker at trække ud, nævner de.

Børnene ved godt, at de skal vaske hænder og at det er vigtigt, men ikke alle er klar over hvorfor. Nogle børn nævner, at det er for at få bakterierne væk, andre at det er fordi vi skal spise.

Handleplan: Med jævne mellemrum øger vi vores fokus på håndvask og toiletbesøg. Vi vejleder børnene i hvordan de skal gøre det, og taler med dem om hvorfor og hvordan vi vasker hænder osv.

Psykisk børnemiljø

Alle børn siger, at de har mindst en kammerat i børnehaven, de fleste har flere, de synes de har gode legekammerater og er generelt glade for at gå i børnehave.

Vi bruger ”Fri For Mobberi” kufferten med bamsevennen i vores arbejde omkring konfliktløsninger og venskaber. Børnene har en aktiv del i at finde ud af, hvad vi gør for at undgå mobning. I dagligdagen arbejder vi med at være en god kammerat, at respektere hinanden og hjælpe hinanden.

Handleplan: Vi er meget opmærksomme på børnenes trivsel, vi evaluerer løbende og inddrager forældrene.

Æstetisk børnemiljø indendørs

Børnene synes der er pænt i børnehaven indenfor, de synes der er rart at være.

Handleplan: Vi har fokus på at indrette inde miljøet ud fra de aktiviteter vi laver og inddrager børnene i de daglige gøremål,, vores pædagogik og ud fra børnenes interesser. Vi rydder op i fællesskab.

Æstetisk børnemiljø udendørs

Børnene kan lide at lege udendørs, der er plads og en masse muligheder, synes de. De synes, der er pænt og rart at være.

Handleplan: Vi inddrager børnene i de daglige gøremål der er både indenfor og udenfor, vi indretter aktiviteter og legeplads efter børnenes interesser Vi planter blomster og andre planter og rydder op på legepladsen i fællesskab.

Samlet konklusion på børnemiljøvurderingen

Børnene i Lærkereden er generelt glade for deres børnehave og er glade for at være der. Der er ikke et bestemt sted, de alle foretrækker, når de skal lege. De fordeler sig med deres forskellige interesser rundt i børnehaven og på legepladsen.

Vi vil indarbejde Børnemiljøvurderingen i vores pædagogiske aktiviteter. En gang om året evaluerer vi denne og det sker på Personalemødet i november måned.