Hvordan og hvad kan jeg klage over?

Vi har pligt til at sende dig en klagevejledning sammen med den afgørelse vi træffer, der fortæller, hvordan du kan klage, hvor du kan sende din klage hen og fristen for at klage.

Når kommunen træffer en afgørelse og giver dig helt eller delvist afslag, skal vi sende dig en skriftlig begrundelse. Du kan indgive din klage mundtligt eller skriftligt. Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge din sagsbehandler, som også kan hjælpe dig med at udforme din klage.Hvordan foregår klageprocessen?

Hvem skal jeg klage til?

Du skal følge den klagevejledning, du modtog i forbindelse med den afgørelse vi traf og som du vil klage over. Du skal klage til Lejre Kommunes Børne- og Ungerådgivning. Du finder kontaktoplysningerne i boksen i højre side.

Grunden til at du skal sende din klage til Børne- og Ungerådgivningen er, at vi skal have mulighed for at vurdere din sag igen, inden vi eventuelt videresender din klage til Ankestyrelsen. Vi har fire uger til at genvurdere afgørelsen. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender Lejre Kommune selv din klage videre til Ankestyrelsen, som fra 1. juli 2013 er den første og eneste klageinstans. Når Ankestyrelsen har behandlet din klage, får du et skriftligt svar med begrundelse for afgørelsen.

Hvad kan din klage resultere I?

Når vi har modtaget din klage over en afgørelse, vi har truffet , så kan vores genvurdering resultere i følgende:

Når vi er enige i din klage

Hvis vi er enige med dig i din klage, vil vi sende dig en ny afgørelse inden fire uger (jf. BEK nr 1128 af 24/09/2015 §13).

Når vi er delvist enige i din klage

Hvis vi kun er delvist enige med dig, sender vi dig en ny afgørelse inden fire uger. Du skal derefter svare tilbage til os inden fire uger, hvis du stadig ønsker at klage. Hvis dette er tilfældet sender vi din klage videre til Ankestyrelsen inden 14 dage (jf. BEK nr 1128 af 24/09/2015 §13)

Når vi ikke er enige i din klage

Hvis vi derimod vurderer, at vores afgørelse stadig er den rette i forhold til din situation, sender vi afgørelsen videre til Ankestyrelsen inden fire uger. Du vil derefter modtage en skriftlig bekræftelse på, at Ankestyrelsen har modtaget din klage samt en forventet tidsfrist for, hvornår du kan forvente at få Ankestyrelsens afgørelse.

For at Ankestyrelsen kan behandle din klage, vil de muligvis indhente yderligere oplysninger om dit helbred og sociale forhold. Du kan dog afvise at give samtykke til, at de må indhente yderligere oplysninger. Men det betyder, at Ankestyrelsen må afgøre din sag på det forliggende grundlag. Når Ankestyrelsen har behandlet din klage, får du et skriftligt svar med begrundelse for deres afgørelse. Vi vil ligeledes modtage dette svar til orientering og til eventuel videre handling. 

Hvad kan jeg klage over?

Klage over en afgørelse

Du kan klage over den afgørelse vi har truffet i din sag. Vores beslutning om at udarbejde eller ikke at udarbejde en børnefaglig undersøgelse eller afslag på aktindsigt er i juridisk forstand også afgørelser og du kan klage over disse. Du skal klage til Børn- og Ungerådgivningen - se kontaktoplysninger i boksen til højre.

En klage over en afgørelse truffet af Børn og Unge Udvalget skal du dog sende direkte til Ankestyrelsen.

Klage over sagsbehandlingen 

Det kan være, at du synes, sagsbehandlingen tager for lang tid, eller at du føler dig dårligt behandlet. Hvis du ønsker at klage over selve sagsbehandlingen, skal du klage til ledelsen i Børn- og ungerådgivningen. Hvis du har klaget til Børn- og Ungerådgivningens ledelse, kan du derefter klage til Lejre Kommunes Borgerrådgiver. Du finder kontaktoplysningerne til højre.

Klage over adfærd

Du kan klage over samarbejdet med kommunens medarbejdere. Det kan fx. være det, de siger, eller deres måde at være på. 
Hvis du ønsker at klage over adfærden, skal du klage til ledelsen i Børn- og Ungerådgivningen. Hvis du har klaget til Børn- og Ungerådgivningens ledelse, kan du derefter klage til Lejre Kommunes Borgerrådgiver. Du finder kontaktoplysningerne til højre.

Klage over praktisk opgavevaretagelse

Du kan klage over kommunens praktiske opgaveløsning fx. leverandør, telefontid eller mødeplanlægning. Den praktiske opgaveløsning er udførelsen af det politisk vedtagne serviceniveau. Du kan dog ikke klage over det vedtagne serviceniveau, da det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer serviceniveauet i Lejre Kommune.
Hvis du ønsker at klage over den praktiske opgavevaretagelse, skal du klage til ledelsen i Børn- og Ungerådgivningen. Hvis du har klaget til Børn- og Ungerådgivningens ledelse, kan du derefter klage til Lejre Kommunes Borgerrådgiver. Du finder kontaktoplysningerne til højre.

Klage over forskelsbehandling/diskrimination

Du kan klage over usaglig forskelsbehandling/diskrimination. Det kan være du oplever, at du bliver behandlet anderledes end andre personer i samme situation uden saglig og rimelig grund. 
Hvis du ønsker at klage over usaglig forskelsbehandling eller diskrimination, skal du klage til Borgerrådgiveren. Du finder kontaktoplysningerne til højre.

Er du barn og gerne vil klage?

Er du over 12 år kan du klage over de beslutninger, som kommunen tager i dit liv. Det kan fx. være at du vil klage over afgørelser om at anbringe dig uden for dit hjem, samvær med dine forældre imens du er anbragt eller valg af anbringelsessted. Du kan læse mere på Børntinget eller spørge sagsbehandleren på kommunen, din familieplejekonsulent, din plejemor eller plejefar eller en pædagog - de SKAL hjælpe dig.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk