Hvad er mine rettigheder?

I forhold til din retssikkerhed er der især tre love, der er aktuelle. Det er Lov om retssikkerhed og administration, Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen.

Det kan være vanskeligt at gennemskue ens rettigheder, muligheder og forpligtelser indenfor det sociale system, da der ofte er tale om en kompliceret lovgivning. Nedenfor har vi forsøgt, at skitsere centrale rettigheder.Aktindsigt

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Du kan som part i en sag som udgangspunkt forlange at se det, der er skrevet i din sag. Dette kaldes aktindsigt (jf. retsikkerhedsloven § 9).
 • Når du søger om aktindsigt, skal vi indenfor 7 arbejdsdage forholde os til, om vi kan imødekomme din ansøgning eller ej. Hvis du ikke får svar indenfor 7 arbejdsdage, skal du have at vide hvorfor samt hvornår du kan få svar (jf. forvaltningsloven § 16, stk. 2)
 • Hvis vi afslår din ansøgning om aktindsigt, kan du klage over afgørelsen.

Begrundelse

 • Du har krav på, at vi giver en begrundelse for vores afgørelse, med mindre du får medhold (jf. forvaltningsloven § 22)
 • I begrundelsen skal vi henvise til de retsregler vi har truffet beslutningen på.
 • Hvis vores afgørelse beror på et individuelt skøn, skal vi skrive hvilke hovedhensyn der har været bestemmende (jf. forvaltningsloven § 24).

Bisidder

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Du må tage en anden person med til møderne med os fra kommunen. Det kaldes en bisidder og kan fx være en ven eller et familiemedlem.
 • Bisidderen må støtte dig, men ikke tale på dine vegne (jf. forvaltningsloven §8 og servicelovens § 48a).

Notatpligt

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Vi skal i afgørelsessager skrive de oplysninger ned, som vi modtager og som har betydning for sagens afgørelse. Dette kaldes notatpligt (offentlighedsloven §13).
 • Notatpligten gælder uanset, hvilken måde vi får oplysningerne.

Oplysningsprincippet

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Det er os, som er ansvarlig for at indhente tilstrækkelige oplysninger for, at der kan træffes en korrekt afgørelse.  Dette kaldes officialprincippet eller oplysningsprincippet (jf. retssikerhedsloven §10).
 • Vi indhenter dog ikke flere oplysninger end nødvendigt (jf. fovaltningslovens § 32)
 • Det er frivilligt om du vil give de relevante oplysninger samt eventuelt lade dig undersøge eller behandle. Dog er du forpligtet til at fortælle om ændringer, der kan have betydning for dine forhold ligesom du ikke må vildlede kommunen ved at fortie oplysninger (jf. retssikkerhedsloven § 11)
 • Det er dog generelt en god ide at give os samtykke til at indhente relevante oplysninger, da vi ellers må træffe vores afgørelse ud fra de oplysninger vi har, med mindre vi kan indhente disse uden samtykke (jf. retssikkerhedsloven § 11b)

Partsrepræsentant

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Du kan også vælge at lade en anden tale din sag. Så deltager den person i møder og træffer beslutninger på dine vegne eller sammen med dig. Det kaldes en partsrepræsentant
 • Du skal dog være opmærksom på, at vi kan kræve, at du skal medvirke personligt, når det har betydning for sagens afgørelse (jf. forvaltningsloven §8 stk. 1).    

Partshøring

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • For at sikre dig den bedste mulighed for at varetage dine egne interesser, har du som udgangspunkt ret til at blive hørt ift. de oplysninger, som vi er i besiddelse af, inden der træffes afgørelse i din sag. Dette kaldes partshøring (jf. forvaltningslovens §19).  
 • Hvis der er nogle oplysninger i din sag, som kan være til ugunst for dig skal vi gøre dig bekendt med oplysningerne inden vi træffer en afgørelse.
 • Desuden kan du på ethvert tidspunkt i sagen forlange, at vi skal vente med at træffe vores afgørelse til du er kommet med en udtalelse. (jf. forvaltningslovens §21)

Tolk

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Hvis du ikke forstår tilstrækkeligt dansk, har du ret til tolkning under møderne med kommunen. Fortæl os, hvis du har brug for tolk, så sørger vi for den relevante tolkning på mødet (jf. forvaltningsloven §7VEJ nr 73 af 03/10/2006, 33). 

Viden om underretningen

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

 • Hvis vi kender navnet på den person, der har henvendt sig til os med en bekymring for dit barn, har du som udgangspunkt ret til at få oplyst navnet. Og du har altid ret til at få at vide præcis, hvad bekymringen handler om
 • Hvis du har underettet om et barn, så vil du få en bekræftelse på, at vi har modtaget den (jf. servicelovens §155 stk. 1)
 • Hvis du som fagperson med skærpet underretningspligt (jf. servicelovens §153) har underrettet om et barn, vil du som udgangspunkt få besked om, hvorvidt din underretning er mundet ud i, at vi har påbegyndt en børnefaglig undersøgelse eller ej (jf. servicelovens §155B)

Er du ikke forældremyndighedsindehaver?

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden over dit barn, har du færre rettigheder

 • Du har ikke ret til at blive hørt, inden der træffes afgørelser
 • Du har som udgangspunkt ikke ret til at klage over afgørelserne vedrørende barnet
 • Du har ret til at få at vide, hvordan det går med dit barn. Herunder en ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, fx en skoleudtalelse eller dokumenter fra social- og sundhedsvæsenet. Det gælder dog ikke, hvis kommunen vurderer, at det vil være til skade for barnet
 • Du har ret til at få udleveret det materiale i barnets sag, hvor dit navn eller person er nævnt