Hvad er en børnefaglig undersøgelse?

Hvis vi vurderer, at barnet eller den unge muligvis har brug for særlig støtte er kommunen forpligtet til at undersøge behovet nærmere.

Kommunen vil igangsætte en børnefaglig undersøgelse jf. serviceloven §50. Vi udarbejder en børnefaglig undersøgelse, hvis vi er bekymrede for jeres barn eller hvis I som forældre efterspørger særlig støtte. Undersøgelsens resultat vil give os et klart billede, af behovets omfang og i så fald hvilken hjælp, der vil imødekomme behovet.  Hvad er formålet med undersøgelsen?

Formålet med den børnefaglige undersøgelse er, at afdække hvilke ressourcer og eventuelle udfordringer, der er hos jeres barn og i jeres familie. Dette med henblik på at vurdere, hvilket særligt behov for støtte jeres barn har og præcis hvilket tiltag, der kan hjælpe. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt som forholdene tillader og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger. 

Hvordan udarbejdes undersøgelsen?

En kvalificeret hjælp kræver samtykke

En af forudsætningerne for, at vi kan skabe et godt samarbejde og hjælpe jeres barn bedst muligt er, at vi kan vurdere behovet på et oplyst grundlag. Det kan vi bedst, hvis I giver os samtykke til at indhente oplysninger fra fx. skolen, dag- og fritidsbud, lægen og sundhedsplejersken. Vi har både brug for samtykke fra jer som forældre og fra den unge over 15 år (jf.Retssikkerhedsloven § 11). Hvis I ikke ønsker at give os samtykke hertil, vil vi blive nødt til at vurdere behovet på det foreliggende grundlag. Hvis vi vurderer at, der stadig er behov for gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, kan vi dog godt igangsætte denne uden jeres samtykke (jf. Retssikkerhedslovens § 11C). 

Børnesamtale

Som led i den børnefaglige undersøgelse skal vi tale med barnet eller den unge. En børnesamtale kan dog undlades, men kun hvis barnet ikke er modent nok eller hvis vi vurderer sagens karakter i afgørende grad taler imod det. Kommunen kan godt tale med barnet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler for det (jf. servicelovens §50 stk. 3)

Handleplan

Inden vi træffer afgørelse, om der er behov for særlig støtte og i så fald hvilken, skal der udarbejdes en handleplan (jf. servicelovens §140). Handleplanen udarbejdes i samarbejde med barnet/den unge og familien. I handleplanen vil der blive defineret konkrete mål for den særlige støtte, som vil blive revurderet første gang efter tre måneder og efterfølgende efter seks måneder.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk