Regulativer, gebyrer og planer

Her finder du materiale om regulativer, gebyrer og planer i Lejre Kommunes affalds- og genbrugsafdeling

For mere information er du velkommen til at kontakte  Team Affald og Genbrug i Lejre Kommune. Du finder oplysninger i kontaktboksen

Lejre Kommunes regulativ for husholdningsaffald

I regulativet for husholdningsaffald kan du læse, hvad du som borger i Lejre Kommune skal gøre med dit affald. 

Alle borgere og grundejere er forpligtet til at benytte den kommunale affaldsordning og skal sortere affald, så det stemmer overens med de ordninger, der fremgår af regulativet.

Det er ikke muligt at framelde sig ordningen.

Du finder regulativet her.
Regulativ for husholdningsaffald

Priser for at få hentet affald

Du betaler et gebyr for, at skraldemanden tømmer dine affaldsbeholdere og for at bruge kommunes andre affaldsordninger.

I Lejre Kommune får alle hustande ny affaldsordning i løbet af 2018. Gebyråret deler vi derfor op i to, hvor du i årets første halvdel betaler for den gamle ordning. I sidste halvdel af 2018 betaler du for den nye ordning. Vi sender opkrævninger ud i februar og august.

Gebyrerne er opdelt i et fast og et variabelt gebyr.

Alle husstande skal betale det faste gebyr, som indeholder omkostninger til administration, drift af genbrugspladsen og indsamling af papir, glas, farligt affald, storskralds- og haveaffaldsindsamlingerne. I sidste halvdel af 2018 dækker det faste gebyr også indsamling af plast og metal.
Det er ikke muligt at fravælge nogle af ordningerne.

Det variable gebyr afhænger i første halvdel af 2018 af størrelsen på din beholder til restaffald. I sidste halvdel af 2018 afhænger det variable gebyr også af størrelsen på din beholder til madaffald.

Der er også et mindre gebyr, hvis du får ombyttet til andre skraldespande.

Herunder kan du se de gebyrerne for 2017 og 2018.
Renovationsgebyrer 2017 
Renovationsgebyrer 2018 

Information til ejendomsmæglere
Lejre Kommune foretager ikke afregning i forbindelse med flytning eller hussalg.

Vi har desværre ikke mulighed for at sende kopier af renovationsopkrævninger til ejendomsmæglere, hvis borgeren er tilmeldt betalingsservice (PBS). Er borgeren ikke tilmeldt betalingsservice, er det muligt at finde opkrævningerne i borgerens E-boks. Hvis det er tilfældet, må I bede borgeren om at sende den til jer.

Affaldsplan og handleplan

Lejre Kommune har en plan, der bl.a. beskriver, hvordan vi når de nationale mål om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022.

Kommunalbestyrelsen for Lejre Kommune har den 30. marts 2015 godkendt Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 -2024).

Formålet med affaldsplanen er at beskrive de mål og indsatser, som vi i Lejre Kommune ønsker at arbejde med i den kommende planperiode. Vi skal bruge planen som et styrings- og planlægningsværktøj og dermed skal planen danne baggrund for, hvordan vi prioriterer indsatserne på affaldsområdet i de kommende år.
Indholdet i affaldsplanen tager udgangspunkt i regeringens nationale ressourcestrategi "Danmark uden affald"

Affaldsplanen i Lejre Kommune omfatter:
• Bagrund og rammer som beskriver de nationale hensigter og målsætninger samt lovgivning på affaldsområdet.
• Kortlægningsdel som beskriver status og kortlægning af affaldsområderne i Lejre Kommune.
• Målsætningsdel som beskriver kommunens målsætninger for affaldsområdet i planperioden.
• Planlægningsdel som beskriver kommende initiativer for de første 4 år af planperioden.

Udvalget for Teknik & Miljø har på møde den 7. oktober 2015 godkendt en handleplan på, hvordan vi kommer i gang med at implementere de mange initiativer i Affaldsplanen.

Både affaldsplanen og handleplanen finder du herunder.

Brugerundersøgelse 2016

Hvad mener borgerne i Lejre egentlig om affaldssortering? Det har vi spurgt 300 borgere i Lejre om i foråret 2016.

Det er blevet til en brugerundersøgelse,  der analyserer borgernes  kendskab  til, tilfredshed  med og  brug  af  de nuværende affaldsordninger. Derudover  spørger  undersøgelsen  ind  til  borgernes  holdninger og  forventninger til  de  kommende affaldsordninger.

Her kan du læse hele brugerundersøgelsen.