Ny affaldsordning i 2018

I april 2018 startede den nye affaldsordning i Lejre Kommune. Alle borgere har derfor fået nye skraldespande og er begyndt at sortere affaldet endnu mere.

Vi har fjernet din skraldespand til dagrenovation – og til gengæld har du fået to nye todelte skraldespande. Den ene nye skraldespand er til restaffald og madaffald. Den anden er til plastaffald og metalaffald. De nye skraldespande rummer som standard 240 liter hver.

Hvordan skal jeg sortere mit affald?

Læs vores sorteringsguide og lær mere om, hvordan du sorterer dit affald korrekt eller print en sorteringsvejledning på dansk eller på engelsk.

Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning?

I Lejre Kommune har vi ligesom i resten af landet en målsætning om, at 50 % af borgernes affald skal genbruges i 2022. Derfor skal vores affaldsløsninger indrettes på en måde, der støtter op om det mål. I 2016 var vores genbrugsprocent på 31. Med de her nye tiltag, er vi næsten sikre på, at vi når vores mål om 50 % i 2022.

Hvor skal de nye skraldespande stå?

De skal stå, hvor de gamle skraldespande stod. Og reglerne er de samme, som de altid har været. Det betyder bl.a. at der max må være 45 meter fra skraldespandene til nærmeste kørevej for skraldebilen, og at underlaget mellem skraldespandene og skraldebilen skal være jævnt og kørefast. Det betyder også, at der skal være lys og at skraldespandene skal stå med håndtaget udad, når skraldemanden kommer og tømmer den. Alle reglerne er beskrevet i regulativet for husholdningsaffald.

Vi har ikke plads til de nye skraldespande - hvad kan vi gøre?

Der er flere ting man kan gøre, hvis man ikke har plads ved boligen til de nye skraldespande.

  • Beholderen til plast og metal tømmes kun hver 4. uge. Man kan i mellemtiden placere beholderen et andet på sin grund og stille den ud til vejen på tømmedagen.  
  • Det er muligt at få en fælles affaldsordning med sine naboer, hvor man deler alle affaldsbeholderne.  Hvis du ønsker at få fælles beholdere, så kontakt affalds- og genbrugsteamet på affaldoggenbrug@lejre.dk eller på telefon 46 46 46 46 og hør nærmere om de forskellige muligheder.

Kan man blive fri for at være med i den nye affaldsordning?

Nej, alle husstande skal være med. Det gælder også sommerhuse, der nu får hentet papir, plast- og metalaffald hver fjerde uge ligesom almindelige huse. Det skyldes, at der efterhånden er mange, der bor hele året i deres sommerhus. Når skraldebilen så alligevel skal køre i sommerhusområderne, giver det mening, at han tømmer alle skraldespandene samtidig.

Bliver det dyrere med den nye affaldsordning?

For de borgere, der i dag har en 240 liter beholder til restaffald bliver prisen næsten den samme. Dem der i dag har mindre beholdere vil opleve en lille prisstigning. Gebyrerne for 2018 kan ses her: Renovationsgebyrer 2018

Hvorfor er glas ikke en del af den nye ordning?

I Lejre Kommune er det blevet besluttet, at glas ikke skal indsamles ved boligerne. Det skyldes blandt andet, at man i en undersøgelse fra Miljøstyrelsen fandt ud af, at mængderne af indsamlet glas i centralt opstillede kuber, som i Lejre, er ligeså effektiv som indsamling ved boligerne. Derfor har vi i stedet valgt at fokusere på indsamling af plast, metal og madaffald, som i dag ikke genanvendes i samme grad som glasaffaldet. 

Jeg har ikke fået hentet min gamle skraldespand

Skriv en mail til affaldoggenbrug@lejre.dk, hvis du endnu ikke har fået hentet din gamle skraldespand. Så sørger vi for at den bliver afhentet hurtigst muligt. 

Du er også velkommen til at beholde din gamle beholder til andet brug. Vær opmærksom på, at den ikke længere bliver tømt, og at du derfor ikke længere kan komme affald i den.

 

Der er problemer med de nye skraldespande, jeg har fået

Hvis du opdager fejl eller mangler ved dine nye skraldespande, skal du kontakte os på affaldoggenbrug@lejre.dk eller på 46 46 46 46. Hvis du skriver til os på mail, må du meget gerne vedhæfte et billede af fejlene. Det kan f.eks. være at klistermærkerne er sat helt forkert eller der mangler skillevægge.

Hvis du er utilfreds med størrelsen på dine nye skraldespande, kan du ændre på beholderstørrelsen ved hjælp af Selvbetjening.

Ændre affaldsbeholder

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Hvordan sorterer jeg indenfor?

Der er mange forskellige måder at håndtere den indendørs sortering på, og alle køkkener ser forskellige ud. Nogle har plads til at sortere alle fraktioner under vasken, mens andre bruger skabe og skuffer. 

Med de nye skraldespande får du en madaffaldsspand og poser til at gøre sorteringen af madaffaldet i køkkenet lettere. Madaffaldsspanden kan eksempelvis monteres på indersiden af de fleste køkkenskabe under vasken. 

Til sortering af plast, metal og glas er der forskellige muligheder. Flere forhandlere udbyder stativer eller systemer til skuffer, som gør affaldssorteringen indendørs lettere. Dertil kan du bruge de udleverede klistermærker til at markere, hvilke beholdere i køkkenet der hører til de forskellige typer affald. 

Vær opmærksom på, at metal skal puttes løst i din udendørs skraldespand. Så selvom du indsamler metal i en plastikpose i køkkenet, må den ikke komme med ned i skraldespanden. For at holde din affaldsbeholder ren, kan du i stedet skylle dåser og lignende under den kolde hane. 

Plast og restaffald må du fortsat komme i plastikposer, når det skal ned i din skraldespand udenfor. Madaffaldet skal du putte i de udleverede bionedbrydelige poser.

 

Får vi en køkkenspand til madaffald?

Ja, alle husstande modtager en madaffaldsspand sammen med de nye beholdere, som kan bruges til at indsamle alt madaffald i køkkenet. Madaffaldsspanden er 23 cm høj, 25 cm bred og 23 cm dyb og rummer syv liter madaffald. Derudover får alle husstande udleveret 200 poser til madaffaldet, som er lavet af bionedbrydeligt materiale. Det bliver muligt løbende at bestille flere poser til madaffaldet via Selvbetjeningen. 

 

Jeg vil ikke have en spand til madaffald i køkkenet

Hvis du ikke vil have den grønne spand til opbevaring af madaffald i køkkenet, som vi deler ud til dig,  kan du aflevere den på genbrugspladsen i Torkilstrup.

Henvend dig til pladsfolkene på genbrugspladsen, så tager de imod den og sørger for at den bliver genbrugt bedst muligt.

Må jeg bruge mine egne poser til madaffald?

Nej, du skal bruge de poser, du får udleveret. Så er vi sikre på, at det biogasanlæg, som skal modtage madaffaldet, vil tage imod det.

Hvis du får brug for flere poser kan du bestille flere under selvbetjening. Så leverer vi dem til dig.

Jeg har brug for flere poser til madaffald

Med de nye skraldespande har du fået udleveret 200 bionedbrydelige poser til dit madaffald. Du vil fremover modtage 200 nye poser hvert år. 

Hvis du har brug for flere poser, kan du bestille dem her. Så sender vi ekstra poser til din adresse. Bemærk, at poserne ikke må bruges til andet end madaffald. 

De poser, du har fået udleveret rummer 10 liter. Fremover kommer poserne til at rumme 15 liter. 

Poserne til madaffald er ikke store nok

Hvis du har skraldespande uden skillerum, kan du godt få større poser til madaffaldet. Skriv en mail til affaldoggenbrug@lejre.dk med dit ønske og vi vil vende tilbage med hvilke muligheder, der er.

Hvis du har todelte skraldespande kan du ikke få de samme store poser til madaffald, da vi skal være sikre på, at poserne ikke kiler sig fast i det lille rum til madaffald. Men vi arbejder på at poserne til de todelte beholdere vil være et par liter større end dem, du fik i første omgang, så det bliver lidt nemmere at slå knude på posen.

Hvorfor skal jeg sortere madaffald, når jeg selv komposterer?

Der er meget madaffald, som ikke egner sig til at komme i kompostbeholderen i haven af hensyn til skadedyr. Det er eksempelvis kød- og fiskerester, ris, pasta og brød. Disse typer af affald skal du i stedet putte i din beholder til madaffald. 

Madaffald, der kommer i madaffaldsskraldespanden, bliver til biogas (energi, lys, strøm) og gødning til markerne. Her bliver energien i affaldet udnyttet bedre, end hvis du selv komposterer dit madaffald og bruger det som gødning i din have. 

Vi anbefaler derfor, at du bruger de nye skraldespande til madaffald i stedet for selv at lave kompost i haven.

Hvis du har en kompostbeholder som du ikke længere har brug for, kan du aflevere den på genbrugspladsen. Du må også gerne beholde den. 

Hvad sker der med de gamle skraldespande?

De bliver genanvendt. Først afmonteres hjul og aksler på skraldspandene. Akslerne afleveres til genanvendelse hos en jernhandler og hjulene indsamles som plastaffald. Herefter bliver beholderne knust, vasket og granuleret, så plasten kan genanvendes.
Se på film, hvordan hele processen foregår her.

Hvilke poser må jeg komme rest-, plast- og metalaffald i?

Restaffald må du aflevere i plastposer - ligesom du plejer.
Plastaffald må du aflevere i plastposer.
Metalaffald skal - ligesom papir - lægges løst i beholderen.
Madaffald skal i de poser til madaffald, som du har fået udleveret.

Hvad sker der med affaldet?

Madaffald 
Lejre Kommunes madaffald håndteres affaldsselskabet Argo, som ligger i Roskilde. Fra Argo sendes madaffaldet til frasorteringsanlægget i Holsted af Gemidan A/S. Forsorteringsanlægget er et såkaldt pulperanlæg, hvor madaffaldet blandes med vand og røres sammen til en grød. 

Derefter køres madaffaldet med store tankvogne til et nærliggende biogasanlæg ved Rødding (Linkogas). Her behandles madaffaldet sammen med gylle. Madaffaldet bioforgasses, og biogassen bliver renset og opgraderet til en kvalitet, som kan bruges til transport og distribueres over naturgasnettet.

Efter afgasning bliver den afgassede biomasse (madaffald, gylle m.v.) leveret til landmænd i lokalområdet, hvor det bruges som gødning på markerne.

Plast 
Når plasten er indsamlet, transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup, hvor der foretages et kvalitetstjek og synlige fejl fjernes. Herefter presses plasten i store baller. Når der er samlet tilstrækkelige mængder, afsættes plasten til genvindingsindusttrien. 

Metal 
Når metal er indsamlet transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup. Når der er samlet tilstrækkelige mængder, sælges metallet til genvindingsindustrien.

Papir og karton
Når papir og karton er indsamlet transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup, hvor der foretages et kvalitetstjek og synlige fejl fjernes Når der er samlet tilstrækkelige mængder, sælges det til genvindingsindustrien.

Restaffald
Alt restaffaldet afbrændes på Roskilde Kraftvarmeværk. Varmen fra ovnene udnyttes til produktion af el og fjernvarme. 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk