Hvad sker der med madaffaldet?

Sorteret madaffald bliver til biogas, som kan bruges til at skabe ny grøn energi og som drivmiddel til busser og lastbiler. Restproduktet indeholder værdifulde ressourcer, som fosfor og kvælstof, der kan bruges som gødning på markerne. At aflevere dit madaffald til biogas giver derfor bedre mulighed for at udnytte affaldets ressourcer, end når du selv komposterer. Du er dog fortsat velkommen til at kompostere dit madaffald og bruge mulden i din have.

Fra madaffald til biogas og biomasse
Lejre Kommunes madaffald håndteres af affaldsselskabet ARGO.

Når skraldebilerne med restaffald i det ene rum og madaffald kører til ARGOs energitårn i Roskilde, læses restaffaldet af til forbrænding i Energitårnet. Madaffaldet læses af i en opbevaringssilo samme sted.

Fra Energitårnet Argo sendes madaffaldet til forsorteringsanlægget i Holsted af Gemidan A/S. Forsorteringsanlægget er et såkaldt pulperanlæg, hvor madaffaldet blandes med vand og røres sammen til en grød. Se en film om anlægget her.

Derefter køres madaffaldet med store tankvogne til et nærliggende biogasanlæg ved Rødding (Linkogas). Her behandles madaffaldet sammen med gylle. Madaffaldet bioforgasses, og biogassen bliver renset og opgraderet til en kvalitet, som kan bruges til transport og distribueres over naturgasnettet.

Efter afgasning bliver den afgassede biomasse (madaffald, gylle m.v.) leveret til landmænd i lokalområdet, hvor det bruges som gødning på markerne.

Hvorfor køres madaffaldet til Jylland?
Da der skulle vælges samarbejdspartner til behandling af madaffaldet, blev der stillet krav om en gasproduktion på mindst 55 m3 metan pr. tons madaffald. Det lever anlæggene i Holsted og Rødding op til.

Desuden er det vigtigt at pointere, at den nuværende ordning er en overgangsordning, og at ARGO sammen med Lejre Kommune og andre kommuner arbejder på at få etableret aftaler om en mere langsigtet og grønnere løsning, som skal træde i kraft i løbet af et par år. Her vil der blive fastsat en grænse for, hvor stor en energimængde der må bruges til transport af madaffald sammenholdt med gasudbyttet.

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk