Endelige Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Publiceret 03-07-2024

Handleplanerne for kommunens fem Natura 2000-områder er nu endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen og dermed er rammerne for kommunens indsats indenfor Natura 2000-områderne fastlagt.

Handleplanerne beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-områderne inden udgangen af 2027.

Handleplanerne har været 8 uger i offentlig høring, og Lejre Kommune har modtaget en række høringssvar fra diverse interesseorganisationer og offentlige institutioner.

Du kan finde de endelige handleplaner og tilhørende hvidbog med høringssvar for de enkelte Natura 2000-områder herunder.

Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Natura 2000-handleplanernes tilvejebringelse, jfr. miljømålslovens § 53. Klageberettiget er: Miljøministeren, Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Offentlige myndigheder, Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagen være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at Natura 2000-handleplanen er offentligt bekendtgjort via Klageportalen for Nævnenes Hus. Natura 2000-handleplanerne er offentliggjort onsdag den 3. juli 2024. Klage skal derfor være indgivet senest onsdag den 31. juli 2024.

 

Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fuglsø, N239: 
Handleplan N239 Hvidbog N239

Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille, N146:
Handleplan N146 Hvidbog N146

Ejby Ådal og omliggende kystskrænter, N145:
Handleplan N145 Hvidbog N145

Ramsø Mose, N151:
Handleplan N151 Hvidbog N151 

Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, N136:
Handleplan N136 Hvidbog N136