Borgerrådgiveren

Borgerrådgiver Erik Asp er fratrådt sin stilling
Lejre Kommunes borgerrådgiver har fået nyt job og fratræder derfor sit job som borgerrådgiver. Erik Asp har sidste arbejdsdag d. 19. maj 2017.

Kontakt Borgerservice
Hvis du som borger har brug for råd og vejledning om, kan du henvende dig i Borgerservice. De kender organisationen og de muligheder, du har som borger. Du kan kontakte Borgerservice på 46464646.

Hvornår kommer der en ny borgerrådgiver?
Der er endnu ikke ansat en ny Borgerrådgiver i Lejre Kommune. Der vil blive ansat en ny Borgerrådgiver efter sommerferien.

Siden her bliver løbende opdateret.

Borgerrådgiverens rolle
Borgerrådgiverens opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes en god borgerservice, hvor borgerne er i centrum og bliver hørt.

Borgerrådgiveren skal dermed være med til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration og bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed.

Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiveren.
Og du må meget gerne komme med gode idéer til, hvordan Lejre Kommune kan udvikle og forbedre kontakten til borgerne.

Alle borgere, brugere og erhvervsdrivende i Lejre Kommune kan kontakte borgerrådgiveren.

Hvis du vil være sikker på at træffe borgerrådgiveren, kan du ringe og aftale et tidspunkt for en samtale.

Borgerrådgiveren kan hjælpe med

 • finde rundt i kommunens organisation
 • skabe kontakt til et relevant center eller medarbejder
 • mægle mellem dig og den kommunale medarbejder
 • være din bisidder, hvis du har behov for det
 • genskabe kontakt og dialog med kommunens administration
 • forstå indholdet i afgørelsen fra kommunen
 • søge en sag genoptaget
 • finde ud af dine muligheder for at anke, og at formulere din anke
 • formidle forslag til forbedring af sagsbehandling og borgerbetjening videre
 • behandle din klage over: kommunens formelle sagsbehandling, personalets optræden og betjening, den måde, som kommunen løser de praktiske opgaver på, eller diskrimination.

Herudover har borgerrådgiveren til opgave, at:

 • sikre at kommunens vision og værdigrundlag og det vedtagne serviceniveau overholdes
 • medvirke til at borgerne bliver hørt og får en respektfuld behandling
 • foretage undersøgelser på kommunalbestyrelsens eller eget initiativ
 • vejlede og undervise kommunens personale i forvaltningsretlige emner
 • rådgive kommunalbestyrelse og forvaltning om forbedring af borgerbetjeningen og sagsbehandling
 • skabe en øget respekt for kommunens afgørelser

Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe med

 • sager, der falder udenfor kommunens virksomhed, f.eks. forhold mellem private
 • klager over det indholdsmæssige i afgørelser, som kommunen har truffetklager over sager, hvor der er en særlig administrativ klageinstans
 • klager vedrørende sager, som er indsendt til Ombudsmanden, de kommunale tilsynsmyndigheder eller domstolene
 • klager over politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau
 • sager om medarbejderes ansættelsesforhold i kommunen
 • forældede sager, der er afsluttet for mere end et år siden

Borgerrådgiverens beskyttelse af borgeres persondata

I klagesager behandler Borgerrådgiveren personoplysninger vedrørende borgerne elektronisk og i overensstemmelse med regler i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000). Behandlingen sker internt hos Borgerrådgiveren.

På baggrund af persondataloven har borgere ret til:

 • At blive oplyst om indsamling af personoplysninger, der behandles 
 • At bede om indsigt i de oplysninger, der behandles om borgeren
 • At gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles
 • At kræve berigtigelse, sletning eller blokering af urigtige eller vildledende oplysninger, der er blevet behandlet i strid med loven
 • At tilbagekalde sit samtykke
   
    

Sikker digital kommunikation med Borgerrådgiveren  

Mails fra borgere til Borgerrådgiveren indeholder ofte fortrolige og personfølsomme oplysninger, og mails med sådant indhold bør derfor sendes som sikker, krypteret mail.

Sikker mail sendes via www.borger.dk. Borgerrådgiverens adresse findes som underpunkt til Lejre Kommune. Borgerrådgiveren svarer via den sikre mail, så svaret også er sikkert.

Hjælpere med fuldmagt

Hjælpere med fuldmagt

Efter forvaltningslovens § 8, stk. 1 kan du som part i en sag på et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling vælge at give fuldmagt til, at andre repræsenterer eller bistår dig.

Det betyder, at du kan få din ægtefælle, ven eller andre  (partsrepræsentant) til at repræsentere dig og hjælpe med din klage til Borgerrådgiveren.

Du skal blot udfylde en fuldmagt, som skal afleveres til Borgerrådgiveren sammen med klagen.

Betydning af fuldmagten

Hvis der er klaget af en partsrepræsentant, får du som part en bekræftelse på, at Borgerrådgiveren behandler sagen. Du får også resultatet af Borgerrådgiverens behandling af sagen, men al yderligere korrespondance foregår mellem Borgerrådgiveren og partsrepræsentanten.

Du kan få blanketten til fuldmagten her

Blanketten skal underskrives af dig, som er den person, der giver fuldmagt.