Vedtægter for Internationalt Forum i Lejre

I Lejre kommune varetager Internationalt Forum (IF) det internationale arbejde i overensstemmelse med Lejre Kommunes internationale profil. IF er bindeled mellem kommunalbestyrelse, institutioner og borgere samt de internationale kontakter. IF fungerer som styrende og rådgivende organ for venskabsforbindelserne. IF kan repræsentere Lejre Kommune ved internationale konferencer og møder.

IF indstiller oprettelse og godkendelse af nye venskabsforbindelser til vedtagelse i kommunalbestyrelsen. 

§2

IF's formål er at sikre, formidle og fastholde vision og formål med det internationale arbejde i Lejre Kommune ved at virke som inspirator og koordinator i opbyggelsen af kontakter og venskaber, samt fungere som videns- og erfaringsdatabase.

§3

IF's hjemsted er Lejre Kommune. 

§4

IF's reference er Kommunalbestyrelsen - økonomiudvalget i Lejre Kommune.

Kommunalbestyrelsen er IF's højeste myndighed.

IF har ansvaret for budgettet for det internationale arbejde, fastsat af kommunalbestyrelsen. 

§5

IF's vedtægter godkendes af kommunalbestyrelsen. Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges kommunalbestyrelsen. 

§6a

IF består af minimum 8 medlemmer. 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og 6 deltagere fra de eksisterende venskabskomiteer, som i den nye struktur omdøbes til venskabsafdelinger. I første omgang, efteråret  2009,  udpeges 2 medlemmer fra hver af de 3 eksisterende letlandskomiteer, Mersrags-, Gibuli- og Kandavakomiteen, og IF fungerer i 2 år med denne repræsentation. 

§6b

Efter de første 2 år vil IF fortsat bestå af minimum 8 medlemmer. 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og 2 medlemmer fra hver venskabsafdeling, valgt/udpeget i venskabsafdelingen. 

§7

Bag IF er de til enhver tid eksisterende venskabsafdelinger, som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Hver venskabsafdeling har sin egen struktur og skal som minimum have en bestyrelse på 3 medlemmer. Herfra vælges 2 medlemmer til IF. Der kan oprettes støttegrupper til venskabsafdelingerne. Venskabsafdelingen fastlægger selv sin forretningsorden. 

§8

IF afholder årsmøde inden udgangen af marts måned. Første gang i 2012. Der indkaldes ved annoncer i lokale medier med 14 dages varsel.

I årsmødet kan deltage venskabsafdelingernes medlemmer, samt de tilhørende støttegruppers medlemmer.

På årsmødet fremlægges IF's årsberetning samt planer for det kommende år. Desuden fremlægges godkendt regnskab. Ligeledes fremlægger venskabsafdelingerne en kort redegørelse for årets aktiviteter og fremtidige planer. 

§10

Årsmødet vælger en dirigent, der leder mødet. 

§11

Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning.
  4. Beretning fra afdelingerne.
  5. Kassereren fremlægger godkendt regnskab.
  6. Fremtidige projekter og nye ideer.
  7. Eventuelt. 

§12

IF konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden.