Vejledning om etablering og placering af markstakke

Som hovedregel skal fast husdyrgødning - inklusiv strøelse - opbevares på en møddingsplads med fast tæt bund og afløb.

Markmøddinger, dybstrøelse, kompost og forarbejdet gødning med en tørstofprocent over eller lig med 12 skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning. For øvrige typer fast gødning gælder samme overdækningskrav, bortset fra ved lagre med daglig tilførsel, f.eks. oplag af staldgødning etableret i forbindelse med traditionelle staldsystemer baseret på staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle.