Regler og krav

I Husdyrgødningsbekendtgørelsen findes nedenstående regler og krav for komposteret husdyrgødning i markstakke.

Regler og krav for komposteret husdyrgødning i markstakke:

Kompost skal minimum have et tørstofindhold på 30 % (kompost er dybstrøelse, der minimum har ligget i 3-4 måneder i stald eller på møddingsplads)

Kompost må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand

Kompost må højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder og først igen samme sted efter 5 år

Der skal føres årlige optegnelser over markstakkes placering og oplagringsperiode

Kompost skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning

Markstakke må ikke etableres inden for:

• 25 m til ikke almene vandforsyningsanlæg
• 50 m til almene vandforsyningsanlæg
• 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer
• 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
• 15 m til beboelse på samme ejendom
• 30 m til naboskel

I forbindelse med udbringning må der i marken placeres midlertidige oplag af kompost uden overdækning i op til en uge. Der er ikke krav om overdækning i denne periode, da det ikke betegnes som egentlig opbevaring af kompost i marken.