Hvad må lægges i markstak?

Kompost med et tørstofindhold på minimum 30 % må oplagres i marken. Ved kompost forstås dybstrøelse, som er omsat i stalden eller på en møddingsplads. Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende, hvis det har henligget i en stald 3-4 måneder i gennemsnit (dog 1-2 måneder for fjerkrægødning).

Dybstrøelse fra svinestalde uden separat gødeareal kan give en uhomogen gødningsmåtte med områder, hvor tørstofindholdet er betydeligt under 30 %. For at modvirke risikoen for udvaskning fra markstakke fra sådanne stalde skal der udlægges betydelig mængder halm på jorden under markstakken. I svinestalde med separat gødeareal kan den kompostlignende gødning fra lejearealet umiddelbart godt opbevares i overdækket markstak.