Tilsynshyppighed og kontrolpunkter

Kommunen fører jævnligt miljøtilsyn med erhvervsmæssige husdyrbrug (over 3 dyreenheder). Tilsynet er en kontrol af, at husdyrbruget overholder miljølovgivningen. Ved tilsyn kontrolleres det ligeledes, at husdyrbruget har de fornødne tilladelser og godkendelser, og at bedriften overholder disse.

Hvor ofte der føres tilsyn på erhvervsmæssige husdyrbrug afhænger af størrelsen:

Over 75 DE skal have tilsyn mindst hvert 3. år
Under 75 DE skal have tilsyn mindst hvert 6. år.
Pelsdyrbrug under 75 DE skal have tilsyn mindst hvert 4. år.

Ved tilsynet vil der blandt andet være en kontrol af, om følgende forhold overholder gældende miljølovgivning:

Godkendelser / tilladelser og placering af husdyrhold
Indretning af stalde og lagre til opbevaring af husdyrgødning
Opbevaring og anvendelse af husdyrgødning og ensilage
Affaldsopbevaring og håndtering (spildolie, sprøjtemiddelemballage mv.)
Diesel- og olietanke

For husdyrbrug op til 75 DE føres miljøtilsynet efter reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.
For husdyrbrug over 75 DE føres miljøtilsynet efter reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen og de i miljøgodkendelsen stillede vilkår.

På pelsdyrbrug føres miljøtilsynet efter reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, Pelsdyrbekendtgørelsen og evt. de i miljøgodkendelsen stillede vilkår.

I forbindelse med klagesager føres også tilsyn.

Plantedirektoratet kontrollerer bl.a. om harmonireglerne er overholdt samt fører kontrol med gødningsregnskabet. Plantedirektoratet kontrollerer også bl.a. opbevaring og besiddelse af sprøjtemidler, sprøjtebevis/certifikat samt vaske- og påfyldningspladser.

Kommunens arbejde i forbindelse med miljøtilsyn på husdyrbrug er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Se til højre på denne side.