Tilsyn med landbrug

Lejre Kommune skal føre tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme, og håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Alt efter størrelse og art af landbruget og pelsdyrfarme, er der regler for hvor ofte de skal have tilsyn.

Miljømyndigheden skal foretage differentieret tilsyn. Det betyder, at landbrug og pelsdyrfarme, der selv yder en indsats belønnes ved mindre kontrol og færre tilsynsbesøg. Tilsvarende får landbrug og pelsdyrfarme, der har svært ved at overholde love og regler oftere kontrol og flere tilsynsbesøg.

Tilsynshyppighed og kontrolpunkter

Kommunen fører jævnligt miljøtilsyn med erhvervsmæssige husdyrbrug (over 3 dyreenheder). Tilsynet er en kontrol af, at husdyrbruget overholder miljølovgivningen. Ved tilsyn kontrolleres det ligeledes, at husdyrbruget har de fornødne tilladelser og godkendelser, og at bedriften overholder disse.

Hvor ofte der føres tilsyn på erhvervsmæssige husdyrbrug afhænger af størrelsen:

Over 75 DE skal have tilsyn mindst hvert 3. år
Under 75 DE skal have tilsyn mindst hvert 6. år.
Pelsdyrbrug under 75 DE skal have tilsyn mindst hvert 4. år.

Ved tilsynet vil der blandt andet være en kontrol af, om følgende forhold overholder gældende miljølovgivning:

Godkendelser / tilladelser og placering af husdyrhold
Indretning af stalde og lagre til opbevaring af husdyrgødning
Opbevaring og anvendelse af husdyrgødning og ensilage
Affaldsopbevaring og håndtering (spildolie, sprøjtemiddelemballage mv.)
Diesel- og olietanke

For husdyrbrug op til 75 DE føres miljøtilsynet efter reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.
For husdyrbrug over 75 DE føres miljøtilsynet efter reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen og de i miljøgodkendelsen stillede vilkår.

På pelsdyrbrug føres miljøtilsynet efter reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, Pelsdyrbekendtgørelsen og evt. de i miljøgodkendelsen stillede vilkår.

I forbindelse med klagesager føres også tilsyn.

Plantedirektoratet kontrollerer bl.a. om harmonireglerne er overholdt samt fører kontrol med gødningsregnskabet. Plantedirektoratet kontrollerer også bl.a. opbevaring og besiddelse af sprøjtemidler, sprøjtebevis/certifikat samt vaske- og påfyldningspladser.

Kommunens arbejde i forbindelse med miljøtilsyn på husdyrbrug er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Se til højre på denne side.

10 - års beholderkontrol

Alle beholdere over 100 m3 til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Kontrollen skal foretages af en autoriseret kontrollant, der vurderer beholderens tæthed og styrke.

Det er brugeren af en beholder, der har ansvaret for, at beholderkontrollen bliver udført i henhold til lovens bestemmelser.

Læs mere og find autoriserede kontrollanter her

Varslede og uvarslede tilsyn

Ny praksis i Lejre Kommune: Uvarslede miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug

Center for Byg & Miljø er fra januar 2016 begyndt at lave uanmeldte (uvarslede) miljøtilsyn på tilfældigt udvalgte virksomheder og husdyrbrug.

Over de kommende år vil 5-10 % af de årlige miljøtilsyn blive udført som uvarslede. Virksomheder og landbrug vil derfor fortsat opleve, at vi langt de fleste gange også fremover vil varsle vores besøg.

Hvilke virksomheder og husdyrbrug kan forvente et uvarslet miljøtilsyn?

Alle virksomheder og husdyrbrug, som vi fører miljøtilsyn med, kan før eller siden forvente, at vi kommer på et uvarslet miljøtilsyn.

Som nævnt vil langt størstedelen af de årlige miljøtilsyn dog fortsat blive varslet minimum 14 dage før tilsynet - dette er præcis, som det plejer at være.

Baggrund for den nye praksis

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 15. april 2015 at Center for Byg & Miljø fra januar 2016 kan lave uvarslede miljøtilsyn for tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug.

Der er flere grunde til at vi fremover både fører varslede og uvarslede tilsyn. Uvarslede tilsyn vil blandt andet give os mulighed for at opleve dagligdagen på virksomheden eller husdyrbrug.

Hvad er dine rettigheder?

På et uvarslet miljøtilsyn vil vi altid medbringe en underretningsskrivelse, som orienterer virksomheden eller husdyrbruget om deres rettigheder.