Renholdelse af veje, fortove og stier

Her kan du læse om de forpligtelser du har som grundejer i Lejre Kommune.

Som grundejer er det dit ansvar, at hegn, hække, træer og anden beplantning på din grund ikke er til gene for fodgængere, cyklister og trafikken på vejene.

Vær opmærksom på, at der skal være frit udsyn til færdselstavler, vejnavneskilte og vejbelysning.

Du kan læse mere om reglerne i Hegnsloven eller i Vejlovens §87

Nedenfor følger endvidere en generel beskrivelse af dine forpligtelser på offenlige- og private fællesveje:

Offentlige veje

Grundejere ved offentlige veje (i byer og bymæssige bebyggelser) skal renholde fortovet ud for deres ejendom.

Det omfatter at:

  • fjerne ukrudt
  • feje arealer med fast belægning
  • fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen eller særligt forurenende
  • renholde trapper til ejendommen
  • renholde rabatter og nedløbsriste

Kommunen sørger for at renholde kørebaner, cykelstier samt offentlige parkeringspladser.

Private fællesveje

Grundejere med vejret til private fællesveje og stier skal renholde fortov, rabatter og kørebane ud for deres ejendom til midten af kørebanen.

Har du spørgsmål til kommunens vejvedligeholdelse kan du kontakte Center for Teknik & Miljø på tlf. 4646 4646 eller via mail Trafik@lejre.dk