Vedligeholdelse af kommunevandløb

Ejby Å Ejby Å

Lejre Kommune er vandløbsmyndighed for alle vandløb i kommunen. Det betyder, at kommunen administrerer forhold vedrørende vandløb efter vandløbsloven. Forholdene i og ved vandløb må ikke ændres uden godkendelse fra kommunen. Såvel åbne naturlige vandløb som rørlagte vandløb eller drænledninger betragtes som vandløb efter vandløbsloven.

Vandløbene klassificeres som kommunevandløb eller private vandløb. Kommunevandløb er vandløb, der er optaget som offentlige vandløb. Det er primært større vandløb, som både har væsentlig afvandings- og miljømæssig interesse.
I Lejre kommune er der godt 140 km kommunevandløb. Heraf er ca. 14 km rørlagt. Nogle af vandløbene er grænsevandløb mod Roskilde, Frederikssund eller Holbæk kommuner.

Lejre Kommune er som vandløbsmyndighed ansvarlig for vedligeholdelsen af kommunevandløbene. Vedligeholdelsen af vandløbene sker under hensyntagen til afvandingsmæssige og miljømæssige forhold. Målsætningen for miljøkvaliteten i vandløbene er fastlagt i Regionplan 2005, men afløses af nye mål, når den statslige vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord er vedtaget.