Restaurering af vandløb

Ledreborg Å Ledreborg Å

Kommunen skal sørge for, at vandløbskvaliteten bliver forbedret i de vandløb, som ikke lever op til miljømålene, fastsat i regionplanen. Efter vedtagelse af statens vandplaner vil det være miljømålene ifølge vandplanen, som er gældende.

Kommunen skal forbedre forholdene for smådyr og fisk ved at foretage restaureringer, der gør de fysiske forhold i vandløbet bedre og mere varierede. Mange vandløb er nemlig meget ensformige, fordi man tidligere har reguleret vandløbene ved at rørlægge eller udrette og uddybe dem, og fordi der gennem tiden er gravet sten og grus op af vandløbet. Desuden skal kommunen skabe passage for fisk og smådyr forbi opstemninger o.l., der spærrer for dyrenes frie bevægelighed.

I Ledreborg Å har Lejre Kommune i samarbejde med lodsejerne og med tilskud fra EU skabt forbedrede forhold nedstrøms Spejldammen i Ledreborg Slotspark og ved Dellinge Mølle, hvor der tidligere var opstemninger, som spærrede for fisk og smådyrs frie vandring. Så nu kan havørreder frit vandre helt op til Hule Mølle, hvor der dog er endnu to mølleopstemninger, som spærrer for den videre færd.