Regulativer for kommunevandløbene

Elverdams Å Elverdams Å

Vedligeholdelsen af vandløbene skal ske i overensstemmelse med regulativerne for de pågældende vandløb. I regulativet er vedligeholdelsen af vandløbet fastlagt ud fra hensynet til, at vandløbet skal kunne aflede overflade-, dræn- og spildevand, samtidigt med at vandløbet skal opfylde de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.

Der er i regulativet fastsat bestemmelser for, hvordan vandløbet skal vedligeholdes. Vedligeholdelse omfatter normalt grødeskæring, som er skæring af planterne i vandløbet, og oprensning af sandaflejringer.

Regulativet indeholder en beskrivelse af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. Skikkelse eller vandføringsevne kan f.eks. være beskrevet ved bundkoter, bundbredder, anlæg og faldforhold i vandløbet.

Desuden indeholder regulativet bestemmelser om grødes. Se regulativerne for kommunevandløbene nedenfor:

Du kan finde regulativer og kort for vandløbene i kommunen her