Vedligeholdelse og restaurering

Vandløb og de omgivende arealer rummer mange levesteder for planter og dyr og udgør spredningskorridorer for plante-og dyrelivet fra vandløbets udspring, gennem skove, marker og enge og søer og moser, til udløbet i fjorde eller hav.

Vinter vandløb Vinter vandløb

Vedligeholdelse af kommunevandløb

Lejre Kommune er vandløbsmyndighed for alle vandløb i kommunen. Det betyder, at kommunen administrerer forhold vedrørende vandløb efter vandløbsloven. Forholdene i og ved vandløb må ikke ændres uden godkendelse fra kommunen. Såvel åbne naturlige vandløb som rørlagte vandløb eller drænledninger betragtes som vandløb efter vandløbsloven.


Vandløbene klassificeres som kommunevandløb eller private vandløb. Kommunevandløb er vandløb, der er optaget som offentlige vandløb. Det er primært større vandløb, som både har væsentlig afvandings- og miljømæssig interesse.
I Lejre kommune er der godt 140 km kommunevandløb. Heraf er ca. 14 km rørlagt. Nogle af vandløbene er grænsevandløb mod Roskilde, Frederikssund eller Holbæk kommuner.

Lejre Kommune er som vandløbsmyndighed ansvarlig for vedligeholdelsen af kommunevandløbene. Vedligeholdelsen af vandløbene sker under hensyntagen til afvandingsmæssige og miljømæssige forhold. Målsætningen for miljøkvaliteten i vandløbene er fastlagt i Regionplan 2005, men afløses af nye mål, når den statslige vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord er vedtaget.

Vedligeholdelse af kommunevandløb

Lejre Kommune er vandløbsmyndighed for alle vandløb i kommunen. Det betyder, at kommunen administrerer forhold vedrørende vandløb efter vandløbsloven. Forholdene i og ved vandløb må ikke ændres uden godkendelse fra kommunen. Såvel åbne naturlige vandløb som rørlagte vandløb eller drænledninger betragtes som vandløb efter vandløbsloven.

Vandløbene klassificeres som kommunevandløb eller private vandløb. Kommunevandløb er vandløb, der er optaget som offentlige vandløb. Det er primært større vandløb, som både har væsentlig afvandings- og miljømæssig interesse.
I Lejre kommune er der godt 140 km kommunevandløb. Heraf er ca. 14 km rørlagt. Nogle af vandløbene er grænsevandløb mod Roskilde, Frederikssund eller Holbæk kommuner.

Lejre Kommune er som vandløbsmyndighed ansvarlig for vedligeholdelsen af kommunevandløbene. Vedligeholdelsen af vandløbene sker under hensyntagen til afvandingsmæssige og miljømæssige forhold. Målsætningen for miljøkvaliteten i vandløbene er fastlagt i Regionplan 2005, men afløses af nye mål, når den statslige vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord er vedtaget.

Regulativer for kommunevandløbene

Vedligeholdelsen af vandløbene skal ske i overensstemmelse med regulativerne for de pågældende vandløb. I regulativet er vedligeholdelsen af vandløbet fastlagt ud fra hensynet til, at vandløbet skal kunne aflede overflade-, dræn- og spildevand, samtidigt med at vandløbet skal opfylde de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.

Der er i regulativet fastsat bestemmelser for, hvordan vandløbet skal vedligeholdes. Vedligeholdelse omfatter normalt grødeskæring, som er skæring af planterne i vandløbet, og oprensning af sandaflejringer.

Regulativet indeholder en beskrivelse af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. Skikkelse eller vandføringsevne kan f.eks. være beskrevet ved bundkoter, bundbredder, anlæg og faldforhold i vandløbet.

Desuden indeholder regulativet bestemmelser om grødes. Se regulativerne for kommunevandløbene nedenfor:

Du kan finde regulativer og kort for vandløbene i kommunen her

Private vandløb

Vandløb, som ikke er optaget som kommunevandløb, klassificeres som private vandløb. Private vandløb er ligesom kommunevandløbene omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Kommunen er vandløbsmyndighed for både kommunevandløb og private vandløb. Det betyder, at kommunen skal godkende ændringer i eller ved vandløb, f.eks. ændringer af vandløbets bund og bredde eller ændring og anlæg af broer og overkørsler.

Private vandløb er oftest mindre vandløb og kan være åbne, naturlige vandløb eller rørlagte vandløb eller dræn.

Såvel åbne naturlige vandløb som rørlagte vandløb eller drænledninger betragtes som vandløb efter vandløbsloven.

Vandløb skal vedligeholdes sådan, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.


Pjecer:

 Pjece om vedligeholdelse af private vandløb

Pjece om fejl ved rørlagte vandløb

Pjece om at rejse en vandløbssag

Restaurering af vandløb

Kommunen skal sørge for, at vandløbskvaliteten bliver forbedret i de vandløb, som ikke lever op til miljømålene, fastsat i regionplanen. Efter vedtagelse af statens vandplaner vil det være miljømålene ifølge vandplanen, som er gældende.

Kommunen skal forbedre forholdene for smådyr og fisk ved at foretage restaureringer, der gør de fysiske forhold i vandløbet bedre og mere varierede. Mange vandløb er nemlig meget ensformige, fordi man tidligere har reguleret vandløbene ved at rørlægge eller udrette og uddybe dem, og fordi der gennem tiden er gravet sten og grus op af vandløbet. Desuden skal kommunen skabe passage for fisk og smådyr forbi opstemninger o.l., der spærrer for dyrenes frie bevægelighed.

I Ledreborg Å har Lejre Kommune i samarbejde med lodsejerne og med tilskud fra EU skabt forbedrede forhold nedstrøms Spejldammen i Ledreborg Slotspark og ved Dellinge Mølle, hvor der tidligere var opstemninger, som spærrede for fisk og smådyrs frie vandring. Så nu kan havørreder frit vandre helt op til Hule Mølle, hvor der dog er endnu to mølleopstemninger, som spærrer for den videre færd.