Restaurering af vandløb

Ledreborg Å Ledreborg Å

Staten lægger planer for vandløb, søer og hav og fastlægger miljømålene

De statslige vandplaner og vandområdeplaner fastlægger miljømål for vandområder (søer, vandløb og hav) og indeholder planer for, hvordan miljømålene skal nås. Det er målet, at vandområder som udgangspunkt skal have en god økologisk tilstand med hensyn til smådyr, fisk og planter, og en god kemisk tilstand.

Lejre Kommunes vandområder indgår i den første Vandplan 2009-2015 Isefjord og Roskilde Fjord, og i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. De konkrete indsatser, der skal gennemføres i vandløb og søer, fremgår af tilhørende bekendtgørelser.

Vi skal restaurere vandløb i Lejre Kommune

Vi skal gennemføre vandløbsrestaurering i nogle af de vandløb, hvor miljømålet ikke er opfyldt. Vi skal ikke i den nuværende planperiode restaurere nogen søer.

Vandløbsoplande

Hvad er vandløbsrestaurering?

Restaurering af vandløb er f.eks. genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus og sten, fjernelse af opstemninger eller frilægning af rørlagte vandløb. Formålet med vandløbsrestaurering er at forbedre de fysiske forhold i vandløbet, til gavn for smådyr, fisk og planter. Ved at udlægge sten og grus i vandløb får smådyr og ørreder bedre betingelser og fjernelse af spærringer medfører, at fisk og smådyr kan vandre og spredes frit.

Vi gennemfører projekter i 2017-2018

Kommunerne kan få tilskud fra EU og staten til at gennemføre vandløbsrestaurering.

Vi har fået tilsagn om tilskud til at lave projekter i Ledreborg Å og i Ejby Å. Vi planlægger at kunne udføre disse projekter i løbet af 2017-2018.

Projekterne udføres i dialog med lodsejere og skal godkendes efter vandløbsloven og anden fornøden lovgivning, inden vi kan gennemføre dem. 

Projekt - Fjernelse af spærring i Ledreborg Å neden for Kisserupvej

I 2017 har vi udført et projekt i Ledreborg Å ved Kisserupvej nedstrøms Hule Mølle. Her har vi fjernet en gammel opstemning, som allerede var ved at forfalde. Ved at lave nogle slyngninger på vandløbet og omlægge det kraftige fald til lidt mindre fald, har vi skabt bedre forhold, sådan at smådyr og fisk i vandløbet kan vandre frit op- og nedstrøms forbi denne tidligere opstemning.

Projektet er gennemført med tilskud fra EU og Miljøministeriet.

Se projektet her

Vandløbsrestaurering i Ledreborg Å ved Kisserupvej (august 2017)

Projekt - Udlægning af sten i Ejby Å

Vi har fået tilsagn om tilskud til vandløbsrestaurering i Ejby Å. Projektet omfatter udlægning af sten i varierende størrelse på en strækning nedstrøms Nordre Ryevej.

Se projektet her

Projekt - Fjernelse af spærring i Ejby Å

Vi har fået tilsagn om tilskud til fjernelse af en spærring i Ejby Å sydvest for Torkilstrup. Projektet går ud på at fjerne fliserne på en flisesat strækning og lave et mindre fald hen over denne strækning, end der er i dag. Herved kan der skabes bedre forhold for fisk og smådyr, som vil kunne vandre frit op- og nedstrøms strækningen.

Se projektet her

Projektforslag - Fjernelse af spærring i Ledreborg Å ved Hule Mølle

Vi har fået tilsagn om tilskud til fjernelse af en spærring i Ledreborg Å ved Hule Mølle. Hvis projektet gennemføres, skabes der mulighed for, at fisk og smådyr kan vandre frit forbi den eksisterende mølleopstemning.

Se projektforslaget her